teemme arjesta helpompaa

Parantuneet tulokset ovat lähempänä tavoitteitamme

Vuoden 2015 tuloksemme osoittivat selvästi, että Cramon fokusoitu strategia tuottaa tulosta. Voitettavien taisteluidemme toteuttaminen vei meitä lähemmäksi taloudellisia tavoitteitamme ja tuki meitä pyrkimyksessämme ylittää asiakkaidemme ja muiden sidos­ryhmiemme odotukset.

Olen ylpeä Cramon fokusoidusta strategiastA

Vesa Koivula
Toimitusjohtaja

Vuokrausalan markkinat Cramon päämarkkinoilla vahvistuivat vähitellen vuoden 2015 aikana, vaikkakin maakohtaiset erot olivat suuria. Markkinatilanne vahvistui erityisesti Ruotsissa ja monin paikoin Itä-Eurooppaa. Sitä vastoin Suomen markkinat olivat edelleen heikot.

Ruotsissa toteutettiin korjaavia toimenpiteitä, jotta kasvavien markkinoiden potentiaalista saataisiin kaikki hyöty irti. Samaan aikaan Suomessa saavutettiin hyviä tuloksia haastavassa markkina­­tilanteessa. Myönteisen kehityksen taustalla Suomessa on voitettavien taisteluiden sekä muiden strategisten hank­keiden määrä­tietoinen toteuttaminen. Tämä osoittaa  fokusoidun strategiamme voiman kannattavan kasvun ja taloudel­listen tavoitteidemme saavuttamisessa.

Saksan markkina kasvoi loppuvuonna hieman odotettua hitaammin. Pienensimme kustannuksiamme varmistaaksemme, että kannattavuuden paraneminen jatkuu. Lisäksi vahvistimme markkina-asemaamme erityisesti siirtokelpoisissa tiloissa.

Tulos parani läpi vuoden

Vuoden 2015 vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ja EBITA-marginaali ennen kertaluonteisia eriä paranivat vuoteen 2014 verrattuna. Myös viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto ja EBITA-marginaali olivat parempia kuin edellisvuonna.

VOITETTAVAT TAISTELUT ETENIVÄT HYVIN

Olen ylpeä Cramon strategiasta – jonka olemme itse luoneet itseämme varten – ja koko organisaation vahvasta sitoutumisesta siihen. Strategiaamme toteutetaan kolmen voitettavan taistelun kautta: Cramo Storyn toteuttaminen, Tavoitejohtamismallin käyttöönotto ja Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen.

Cramo Storyn toteuttaminen kehittyi vuoden aikana merkittävästä sisäisestä, yrityskulttuuriamme vahvistavasta ponnistuksesta kokonaisuudeksi, joka aidosti helpottaa asiakkaidemme arkea. Tässä vuosikertomuksessa voit tutustua moniin esimerkkeihin tästä.

Tavoitejohtamismallimme on laajennettu kattamaan useimmat avaintoimintomme, mikä tukee tuottavuutemme jatkuvaa paranemista. Mallista on vähitellen tullut kiinteä osa yrityskulttuuriamme ja päätöksenteon tukea.

Kolmas voitettava taistelumme, Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen, etenee suunnitellusti, vaikkakin toteutuksessa on ilmennyt pientä viivettä. Loppuvuoden uudelleenjärjestelyjen jälkeen toimintaa keskitettiin parhaiten kannattaville maantieteellisille alueille. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella kysyntä jatkui hyvänä.

Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta kehittyy edelleen hyvin. Meillä on pitkän tähtäimen kasvusuunnitelmia tälle tulevaisuuden lupaavalle tuotealueelle, ja pyrimme edelleen edistämään liiketoimintamme kannattavaa kasvua tällä sektorilla.

TEEMME ARJESTA HELPOMPAA

Tapamme toimia perustuu vahvaan haluumme helpottaa asiakkaidemme arkea, mikä ilmenee myös tärkeimmässä päämäärässämme. Osana tätä kehitämme jatkuvasti vuokraukseen liittyviä palveluita, jotka varmistavat, että asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Päämäärämme näkyy myös sitoutumisessamme yritysvastuuseen, korkeisiin eettisiin standardeihin ja kestävään kehitykseen, mistä olen erityisen ylpeä. Vastuullinen toimintatapamme hyödyttää kaikkia sidosryhmiämme.

HIENO MATKA YHDESSÄ

Aloitin Cramo-konsernin toimitusjohtajana vuoden 2004 alussa. Tuolloin yrityksemme oli vasta kääntämässä katsettaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Viimeisen kahdentoista vuoden aikana olemme saavuttaneet johtavan aseman eurooppalaisilla vuokrausalan ja siirtokelpoisten tilojen markkinoilla.

Olen ollut etuoikeutettu saadessani tehdä tätä matkaa yhdessä Cramon ammattitaitoisten, sitoutuneiden ja innostuneiden työntekijöiden kanssa. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni Cramon osakkeenomistajille ja hallitukselle osoittamastanne luottamuksesta ja vankasta tuestanne yrityksen edelleen kehittämisessä viime vuosien aikana. Työ omistaja-arvonne kasvattamiseksi jatkuu myös tulevaisuudessa.

Parhain terveisin,

Vesa Koivula
Toimitusjohtaja
2004–2015

KUUNTELEMME ASIAKKAITA JA OSAKKEENOMISTAJIA

Olen erittäin innostunut mahdollisuudesta tulla osaksi Cramon dynaamista yrityskulttuuria sekä sen sitoutunutta ja työstään ylpeää cramolaisten tiimiä.

Haluan kiittää edeltäjääni Vesa Koivulaa hänen ponnisteluistaan kehit­tää yhtiö­tä alan johta­vaksi, kansainväli­seksi toimijaksi. Cramolla on hyvät edel­lytykset kannattavaan kasvuun. On kun­nia johtaa tällaista yhtiötä ja viedä sitä kohti sen visiota – olla koko vuokraus­alan esikuva. Asiak­kaidemme ja osakkeen­omis­tajiemme tarkka kuunteleminen ohjaa työtäni konsernin edelleen vahvistamiseksi sekä omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Leif Gustafsson
Toimitusjohtaja
2016–