Teemme arjesta helpompaa

JOHDONMUKAINEN, LÄPINÄKYVÄ HALLINNOINTI JA OHJAUS

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Cramo julkaisee konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää sekä palkitsemista koskevat selvitykset Internet-sivuillaan:

www.cramo.com > Suomi > Sijoittajat > Hallinnointi­ ja ohjaus

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön mukaisesti ja julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. Kansain­väliset tilinpäätös­standardit (IFRS) otettiin käyttöön vuonna 2005.

HALLITUS

Cramo hallituksen tehtävät ja velvollisuudet määritellään hallituksen työ­järjestyksessä sekä Konsernin Toiminta­periaatteet -asiakirjassa. Hallituksen työjärjestystä päivitetään tarvittaessa vuosittain hallituksen järjestäy­tymis­kokouksen yhteydessä.

HALLITUKSEN JÄSENET 2015

Vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat henkilöt: Helene Biström, Eino Halonen, Erkki Stenberg, Leif Boström, Caroline Sundewall ja Raimo Seppänen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Joakim Rubin ja Peter Nilsson. Hallituksen järjestäytymiskokous valitsi puheenjohtajaksi Helene Biströmin ja varapuheenjohtajaksi Eino Halosen. Kokousosallistuminen esitetään alla olevassa taulukossa ja riippumattomuus täällä.

HALLITUKSEN JA VALIOKUNTIEN KOKOUSOSALLISTUMINEN JA JÄSENTEN MAKSUPERUSTEISET PALKKIOT VUONNA 2015

    Hallituksen kokoukset   Tarkastus­valiokunta Palkitsemis valiokunta  

Nimi

Asema
Osallis-
tuminen

Osakkeet 

Palkkiot


Yhteensä
Osallis-
tuminen

Palkkiot

Osallis-
tuminen
Palkkiot

Yhteensä

Helene 
Biström

Puheen-
johtaja


9/9


34 993


35 007


70 000

   


4/4


4 000


74 000

Leif
Boström


Jäsen


9/9


17 496


17 504


35 000


5/5


5 000

   


40 000

Eino
Halonen

Vara-
puheen-
johtaja


8/922 48322 51745 0005/55 000

   50 000

Peter
Nilsson1


Jäsen


8/8


17 496


17 504


35 000

   


3/3


3 000


38 000

Joakim
Rubin1


Jäsen


8/8


17 496


17 504


35 000


4/4


4 000

   


39 000

Raimo
Seppänen


Jäsen


9/9


17 496


17 504


35 000

   


4/4


4 000


39 000

Erkki
Stenberg


Jäsen


8/9


17 496


17 504


35 000

   


4/4


4 000


39 000

Caroline 
Sundewall


Jäsen


9/9
 


35 000


35 000


5/5


5 000

   


40 000

Victor 
Hartwall2


Jäsen


1/1
     


1/1


1 000

   


1 000

Peter 
Therman2

Ulkopuolinen
valiokunnan
jäsen

           1/11 0001 000

Tom 
von Weymarn2

Ulkopuolinen
valiokunnan
jäsen

           1/11 0001 000

Yhteensä    

144 958

 180 042

 325 000

 

 20 000    17 000  362 000
 1. 31.3.2015 lähtien
 2. 30.3.2015 asti

HALLITUKSEN TYÖSKENTELY VUONNA 2015

Cramon hallitus kokoontuu säännöllisesti ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Vuonna 2015 hallitus piti yhdeksän kokousta, joista yksi oli per capsulam -kokous. Hallitusta avustaa sen työssä kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastus­valiokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajat. Hallitus on vahvistanut valiokuntien kirjalliset työjärjestykset.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta­ sen valvonta­tehtävissä Suomen lista­yhtiöiden hallinnointi­koodin mukaisesti. Hallituksen järjestäytymis­kokouksessa 31.3.2015 tarkastus­valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Leif Boström ja jäseniksi Eino Halonen, Caroline Sundewall ja Joakim Rubin. Tarkastus­valiokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2015.

PALKITSEMISVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunta laatii hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan nimittämisestä ja hänen työsuhteensa ehdoista sekä valmistelee hallituksen hyväksyttäväksi yhtiön palkitsemisjärjestelmää koskevat asiat.

Hallituksen järjestäytymiskokouk­sessa 31.3.2015 palkitsemisvaliokunnan puheen­johtajaksi valittiin Helene Biström ja jäseniksi Raimo Seppänen, Erkki Stenberg ja Peter Nilsson. Palkit­semis­valiokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2015.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti perustaa toistaiseksi voimassaolevan osakkeenomistajien nimitys­toimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu enintään neljästä jäsenestä, joista enintään kolme edustaa yhtiön suurimpia osakkeen­omistajia, jotka omistavat suurimman määrän yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä.

Seuraavat henkilöt valittiin osakkeenomistajien nimitys­­toimikuntaan: Mikael Moll, Ari Autio, Matti Rusanen ja Helene Biström. Mikael Moll valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa.

TOIMITUSJOHTAJA

Cramo Oyj:n toimitusjohtaja, joka toimii myös konserni­johtajana, hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa Suomen osakeyhtiölain ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

HALLITUKSEN PALKKIOT

Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille seuraavat vuosittaiset palkkiot:

 • hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa
 • hallituksen varapuheenjohtaja 45 000 euroa
 • muut hallituksen jäsenet 35 000 euroa.

Palkkiosta 50 prosentin suuruinen osuus suoritetaan Cramo Oyj:n osakkeina, jotka ostetaan markkinoilta hallituksen jäsenten puolesta, ja 50 prosentin suuruinen osuus käteisenä rahana. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiö­kokouksen hallitukselle antaman valtuu­tuksen nojalla. Jos osakkeiden hankki­mista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai halli­tuksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, mak­se­taan koko palkkio rahana. Lisäksi valio­kuntien kokouksista päätettiin maksaa 1 000 euron palkkio. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskua vastaan.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelmaan, bonus­järjestelmään eivätkä eläkejärjestelmään. Halli­tuksen jäsenille ei tilikauden aikana myönnetty palkkiona osakkeita eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia, lukuun ottamatta vasemmanpuoleisella sivulla mainittuja palkkioita.

PALKITSEMINEN

PALKITSEMISPERIAATTEET

Palkitsemisjärjestelmä on osa Cramon johtamis­järjes­telmää. Palkit­semisjärjestelmän tavoitteena on lisätä Cramon kiinnostavuutta työpaikkana ja sitouttaa lahjakkaita työntekijöitä yhtiöön sekä edistää yhtiön taloudellista menestystä. Cramon palkitsemisperiaatteet perustuvat yhtiön strategisiin tavoitteisiin, läpinäkyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Palkitsemisen lähtökohtana on menestyminen strategian toteuttamiseksi määritellyissä voitettavissa taisteluissa konserni-, yksikkö- ja yksilö­tasolla. Voitettavat taistelut vuonna 2015 olivat Cramo Storyn toteuttaminen, Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto ja Keski-Euroopan markkinoiden voittaminen.

Cramon noudattaa palkitsemis­järjestelmänsä mukaisesti kilpailukykyistä palkkapolitiikkaa. Kiinteän kuukausipalkan lisäksi johdon ja yhtiön muiden avainhenkilöiden palkitsemis­järjestelmä koostuu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Avainhenkilöiden pitkän aikavälin palkitsemis­järjestelmän piirissä on noin 60 cramolaista. Lisäksi maayhtiöillä on omat lyhyen aikavälin kannustinohjelmansa.

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

 

Kirjallinen toimisuhdesopimus, jonka hallitus on hyväksynyt
 • Palkitsemisjärjestelmään sisältyy kiinteä peruspalkka ja tulokseen perustuva kannustinosuus, joka on hallituksen päätöksen mukaisesti sidottu konsernin taloudellisiin tavoitteisiin ja/tai henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Palkkioihin kuuluvat myös vapaa-ehtoinen eläke-etu ja luontoisedut, kuten asunto, auto ja puhelin.
 • Vuonna 2015 toimitusjohtajalle maksettava enimmäisbonus oli 70 % peruspalkasta.
 • Toimitusjohtaja kuuluu kaikkien Cramon optio-ohjelmien ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien piiriin.
Irtisanomisaika ja eläkeikä
 • Vuonna 2015 toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika oli 6 kuukautta. Tältä ajalta hän sai täyttä palkkaa.
 • Vuonna 2015 eläkeikä oli 63 vuotta.
 • Vuonna 2015 työnantajan päättäessä toimisuhteen toimitusjohtaja voi olla lisäksi oikeutettu 18 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.

TOIMITUSJOHTAJALLE JA KONSERNIJOHDOLLE MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT VUONNA 2015, € Maksuperusteinen¹

Nimi

Kiinteä
perusp
alkka
Tulokseen perustuvat kannustimet Luontois-
edut
Irtisanomisen yhteydessä suori­tettavat etuudet Osake­- perusteiset palkkiot Työsuhteen päättymisen jälkeiset edut 2015
yhteensä
2014
 yhteensä

Toimitusjohtaja

390 530

4 640

92 804

1 139 615

256 728

83 685

1 968 002

679 130

Konsernin
johtoryhmä


1 390 113


28 192


126 093

 


747 728


34 753


2 326 879


 1 918 715

Yhteensä

1 780 643

32 832

218 896

1 139 615

1 004 456

118 439

4 294 881

 2 597 845

 1. Maksuperusteinen tarkoittaa, että muuttuvat palkkiot perustuvat vuoden 2014 tulokseen ja on maksettu vuonna 2015

LYHYEN JA PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT


Palkistemistapa

Kohderyhmä

Tavoite
Yhteys strategiaan/
suoritukseen

Toteuma vuonna 2015

Lyhyen aikavälin kannustin-
järjestelmä:
Muuttuva palkanosa

Konsernin johtoryhmän jäsenet, esimiehet ja avain­henkilöt

Tavoite on edistää yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista luomalla vahva tuloskulttuuri.

Hallitus asettaa konsernin ja maakohtaiset tulostavoitteet, joiden saavuttamiseen maksettavat palk­kiot ovat sidoksissa. Tavoitteet asetetaan vuosittain, ja mahdollinen palkkio maksetaan kerran vuodessa tili­kauden päättymisen jälkeen.Talou­delliset tavoitteet on sidottu pääosin taloudelliseen lisäarvoon (Economic Profit).

Maksuperusteiset tulokseen perustuvat palkkiot (perustuen vuoden 2014 tulokseen) olivat vuonna 2015 konsernin toimitusjohtajalle 4 640 euroa ja konsernin johtoryhmälle
28 192 euroa.

Pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmä:
Optio-ohjelma
2011

Noin 100 avain­henkilöä mukaan lukien konsernin johto­ryhmän jäsenet

Tavoite on tukea konsernin pitkä­aikaisten tavoitteiden saavuttamista motivoi­malla tunnistetut avainhenkilöt pysymään yhtiössä.

Palkkio määräytyy yhtiön osakkeen arvon perusteella. Palkkio tukee omistaja-arvon maksimointia.

Vuonna 2015 merkittiin yhteensä 625 525 kappaletta 2011 optioita.

Pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmä:
Osakepalkkio­ohjelma
2012–2015

Noin 60 avain­henkilöä mukaan lukien konsernin johto­ryhmän jäsenet

Tavoite on tukea konsernin­pitkä­aikaisten tavoitteiden
saavuttamista motivoi­malla tunnistetut avainhenkilöt
pysymään yhtiössä.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu Cramo–konsernin tunnuslukuun tulos/osake (EPS). Ansaintajaksolta 2015 maksettavat palkkiot olisivat voineet vastata yhteensä enintään 337 000 Cramo Oyj:n osakkeen arvoa.

Vuodelle 2015 asetetun tavoitteen toteutumisen aste oli 56,25 prosenttia, mikä johtaa noin 189 563 Cramo Oyj:n osakkeen palkkioon sisältäen osuuden, joka maksetaan rahana keväällä 2018.

Pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmä:
One Cramo
Osakeohjelma

Kaikki työntekijät

Tavoitteena on kannustaa Cramo-konser­nin työntekijöitä ryhty­­mään yrityksen osakkeen­­omistajiksi sekä palkita heitä yri­tyksen tavoitteiden mukaan toimimisesta. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteyttä Cramon osak­keen­omis­tajien ja työn­tekijöiden välillä.

Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 2–5 prosenttia kunkin osallis­tujan brutto­kuukausi­palkasta. Säästö­kauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 4 miljoonaa euroa.

Yhteensä 397 työntekijää osallistui osakeohjelman neljänteen kau­teen 11 maassa. Keski­määräinen kuukausi­säästö oli 3,3 prosenttia. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen kauden tulok­sena henkilöstö omisti vuoden 2015 lopussa 132 569 Cramo Oyj:n osaketta (81 158 vuonna 2014). Kokonaissäästöt olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

 

ELÄKE-EDUT

Johtajat
 • Suomalainen työeläkejärjestelmä mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen joustavasti 63–68 vuoden iässä ilman, että oikeutta täyteen eläkkeeseen rajoitetaan.
 • Johtajat kuuluvat kotimaassaan paikallisen eläkejärjestelmän piiriin, jossa eläke määräytyy palvelusvuosien lukumäärän ja ansiotulojen perusteella läkisääteisen järjestelmän mukaisesti.
Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä
 • Toimitusjohtaja sekä kaksi konsernin johtoryhmän jäsentä kuuluu maksuperusteisen, vapaaehtoisen eläke­järjestelmän piiriin.
 • Vapaaehtoisen eläkejärjestelmän kustannukset olivat yhtiölle vuonna 2015 toimitusjohtajan osalta 83 685 euroa ja kahden johtoryhmän jäsenen osalta 34 753 euroa, yhteensä 118 439 euroa.

 

Konsernitilinpäätös, liite 29, sivut 94–98 ja www.cramo.com > Suomi > Sijoittajat > Hallinnointi ja ohjaus

 

TALOUDELLISEEN RAPORTOINTI­­PROSESSIIN LIITTYVÄ SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta on osa Cramon sisäisen valvonnan kokonaisuutta. Cramo-konsernin liiketoiminnan tarpeisiin muokattu kokonais­valtaisen riskienhallinnan (Enterprise Risk Management, ERM) viitekehys muodostaa yleisen viitekehyksen konsernin sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle.  Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on taata riittävällä varmuudella taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja se, että tilinpäätös on laadittu lain­säädännön, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

ROOLIT JA VASTUUT

Hallitus kantaa lopullisen vastuun siitä, että talous­rapor­tointiin liittyvä sisäinen valvonta on asian­mukaisesti järjestetty. Hallitus tarkastaa ja hyväksyy vuosittain tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden tehokkuuden valvon­nassa. Toimitusjohtaja ja tytäryhtiöiden johtajat vastaavat tilinpäätösraportointiin liittyvän sisäisen valvonnan toteut­tamisesta. Tässä tehtävässä heitä tukevat konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin talous- ja kehittämis­toiminto sekä tytäryhtiöiden talousosastot.

RISKIEN ARVIOINTI, HALLINTA JA VALVONTA

Taloudellisen raportointiprosessin riskien tunnistamiseksi Cramo on määritellyt taloudellisen raportoinnin tavoitteet. Riskiarviointiprosessin tarkoituksena on Cramon strategisten, operatiivisten ja taloudellisten riskien tunnistaminen ja analysointi sekä näihin liittyvien riskien hallintakeinojen määrittäminen. Riski­arviointi­prosessiin sisältyy myös mahdollisten väärinkäytösten aiheuttamat vaikutukset. Tunnistettuja riskejä hallitaan asettamalla kontrollitoimenpiteitä organisaation kaikille tasoille ja kaikkiin toimintoihin.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan tehokkuuden varmistamiseksi valvontaa suorittavat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, konsernin talous- ja kehittämis­toiminto, sisäinen tarkastus, konsernin johto­ryhmä, tytär­yhtiöiden johtajat sekä controllerit. 

YLEINEN KEHITTÄMINEN VUONNA 2015

Konsernin johtoryhmä jatkoi työtä asiakaslähtöisyyden ja toiminnallisen erinomaisuuden käytäntöön viemiseksi. Toimitusvarmuutta ja nopeaa ongelmanratkaisua painotettiin kaikilla organisaatiotasoilla Cramon brändin ja yrityskulttuurin vahvistamiseksi. Hinnoittelun rakennetta ja hinnoittelumalleja kehitettiin paremmin vastaamaan eri palvelukategorioita ja asiakastarpeita.

Lisäksi konsernin johtoryhmä jatkoi johdonmukaista tavoitejohtamisen ohjaamista myynnissä, hankinta­toimessa, korjaus-ja huoltotoiminnoissa, vuokraus­toiminnassa sekä moduuli­liike­toiminnassa. Osana Cramon tavoite­johtamista moduuli­liike­toiminnan prosessit uudelleen­arvioitiin kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Myös suurten ja monimutkaisten asiakas­projektien kilpailutus- ja toimitusprosesseja kehitettiin.

Cramo myös jatkoi konsernin ohjaus- ja raportointi­ympäristön kehittämistä sekä One Cramo Enterprise Rental -sovelluksen käyttöön­ottoa liike­toiminnan tehokkaan valvonnan ja raportoinnin varmistamiseksi.

TALOUDELLISEN RAPORTOINTI­PROSESSIN KEHITTÄMINEN VUONNA 2015

Vuonna 2015 keskityttiin erityisesti liiketoiminnan ennustamiseen kaikissa toimintamaissa. Erityistä huomiota kiinnitettiin tavoitejohtamiseen liittyvään raportointiin mukaan lukien hinnoittelu ja kuluseuranta. Kustannusten hallinnassa keskityttiin parantamaan välittömien kustannusten suhdetta. Konsernin talous- ja kehittämis­toiminto keskittyi myös saatavien perintään, kalustoinvestointeihin ja verokysymyksiin.

Konsernin sisäinen tarkastus jatkoi operatiivisten avainprosessien tarkastusta konserni­tasolla ja valituissa maa­yhtiöissä sisäisen valvonnan edelleen kehittämiseksi. Lisäksi suoritettiin maayhtiö­arviontien jälkiseurantaa tarpeen mukaan. Toimipistetason sisäisiä tarkastuksia jatkettiin edellisten vuosien tapaan.

VUODEN 2016 PAINOPISTEALUEET

Konsernin valvonta- ja ohjausmallin tavoitteena on lisätä liiketoiminnan arvoa. Tämä edellyttää ennakoivaa otetta, yksinkertaisuutta, priorisointia ja osallistumista.

Konsernin talous- ja kehittämistoiminto kehittää eteenpäin menetelmiä ja työkaluja asiakas-, tuote- ja projekti­kannattavuuden arvioimiseksi. Lisäksi konsernin hinnoittelun toimintamalli ja hinnoittelu­menetelmät arvioidaan. Uusien ja uudistettavien IFRS-standardien vaikutus taloudelliseen raportointiin ja liiketoiminta­malliin arvioidaan. Näihin standardeihin kuuluvat esimerkiksi tuottojen tuloutus ja vuokrasopimukset.

Vuonna 2016 sisäisen valvonnan kehittämiseen kuuluu myös valittujen tytäryhtiöiden ja konserni­toimintojen kontrollien tarkastus. Arvioitavien tytär­yhtiöiden valinta tapahtuu riskiperusteisesti, ja arviointeja toteuttavat konsernin sisäinen tarkastus, konsernin talousjohto sekä alue-controllerit. Havaintojen perusteella suunnitellaan ja toteutetaan parannus­toimia, jotka edistävät edelleen konsernin sisäisen valvonnan toimivuutta. Toimipisteiden sisäistä tarkastusta jatketaan jatkuvana valvonta­menettelynä.

SISÄPIIRIASIOIDEN HOITO

Cramo noudattaa Nasdaq Helsinki­ Oy:n sisäpiirisääntöjä. Yhtiön sisäiset sisäpiirisäännöt päivitetään säännöllisesti sekä asetetaan kaikkien pysyvien sisäpiiriläisten sekä työntekijöiden nähtäville. Euroclear Finland Oy pitää sisäpiiri­rekisteriä Cramon pysyvistä sisäpiiriläisistä. Cramo edellyttää henkilöstöltään ja yhteis­työ­kumppa­neiltaan sisäpiiri­sääntöjen noudattamista. Sisäpiiri­asioiden hoidosta ja valvonnasta vastaa talous- ja rahoitusjohtaja.

TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilin­tarkastajaa, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilin­tarkastajia (KHT) tai tilin­tarkastus­yhteisöjä. Tilin­tarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiö­kokouksen päättyessä. Jos varsinainen yhtiö­kokous valitsee ainoastaan yhden tilin­tarkastajan eikä tämä ole Keskus­kauppa­kamarin hyväksymä tilin­tarkastus­yhteisö, on valittava yksi vara­tilin­tarkastaja.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2015 valittiin yhtiön tilin­tarkastajaksi vuonna 2016 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilin­tarkastajanaan KHT Toni Aaltonen.

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

1 000 €

2015 2014 Muutos, %

Tilintarkastus­palkkiot

428 535 -20,0

Veroneuvonta

57 177 -68,1

Muut palvelut

56 138 -59,7

Yhteensä

541 851 -36,5