Teemme arjesta helpompaa

Huolenpito työntekijöistä vahvistaa asiakas­tyytyväisyyttä

Osaavat, sitoutuneet ja Cramo Storyn innostamat työntekijämme ovat avain korkeaan asiakas­tyytyväisyyteen. Cramo pyrkii tarjoamaan kaikille työntekijöilleen miellyttävät puitteet työn tekemiseen sekä mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilö­kohtaiseen kehittymiseen.

Cramo Storyn toteuttamisen jatkaminen oli yksi vuoden keskeisimmistä sisäisen kehittämisen hankkeista. Cramo Story on kattava ohjelma strategiamme toteuttamiseen, ja se koskee jokaista työntekijää koko organisaatiossa.

Kaikissa toimintamaissamme järjestettiin ohjelman tiimoilta erilaisia koulutustilaisuuksia. Toteutusta tuettiin myös kaikilla Cramo-kielillä saatavilla olevalla verkko-oppimisen työkalulla. Cramo Story -lähettiläistä koostuvat tiimit jatkoivat niin ikään työtään asiakaskeskeisen toimintatavan käyttöönoton tukemisessa. Asiakkailta saatu erittäin positiivinen palaute lisäsi työntekijöidemme innostusta Cramo Storyn toteuttamiseen.

Osaamisen kehittäminen vahvistaa sitoutumista

Cramo Osaamisen kehittäminen on yhteinen malli työntekijöiden perehdyttämiseen, kouluttamiseen ja osaamisen kehit­tämiseen. Sen avulla työntekijöitämme voidaan kannustaa järjestelmällisesti koko työuran aikaiseen ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehit­tymiseen. Cramo Osaamisen kehittämisen mallissa määritellään kaikkiin tehtäviin vaadittavat taidot ja osaaminen.

Cramo Koulu -portaali on konserninlaajuinen verkko-oppimisen väline kaikille Cramon työntekijöille heidän omilla kielillään. Koulutusohjelmia kehitetään jatkuvasti asiakkaiden muuttuvat vaatimukset ja paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Päällikkö- ja johtajatason koulutusta tarjoaa Cramo Akatemia.

Cramo Dialogilla varmistetaan, että jokaiselle työntekijälle järjestetään vuosittainen kehityskeskustelu, jossa määritellään yksilölliset kehityssuunnitelmat ja -tavoitteet. Erityistä huomiota kiinnitetään arvojen mukaiseen käyttäytymiseen ja liiketoimintaetiikkaan.

Kaikissa toimintamaissa toteutettava konserninlaajuinen henkilöstökysely auttaa meitä tekemään Cramosta entistä paremman työpaikan.

Vuonna 2015 tehtiin päätös vuonna 2012 perustetun One Cramo Osake­ohjelman jatkamiseksi uudelle ohjelma­kaudelle 2015–2016. Yhteensä 654 työntekijästä on tullut ohjelman avulla Cramon osakkeen­omistajia sen käynnistämisen jälkeen.

Huolehdimme työntekijöistämme

Pyrimme tarjoamaan kaikille työnteki­jöillemme turvallisen työpaikan ja tavoit­teemme on, ettei työpaikoil­lamme tapahdu yhtään tapaturmaa. Teemme jatkuvasti töitä tapaturmien ennalta­ehkäi­semiseksi ja tarjoamme henkilöstöllemme monipuolista turvallisuuskoulutusta. 

Syrjinnänvastainen, luottamukseen ja osaamiseen perustuva yrityskulttuurimme on tärkeä osa Cramon positiivista kehitystä. Haluamme tarjota yhtäläiset kehittymisen mahdollisuudet meillä työskenteleville eri-ikäisille ja erilaiset työhistoriat ja taustat omaaville miehille ja naisille.

Lisäksi Cramo kannustaa työntekijöitään terveellisiin elämäntapoihin muun muassa tukemalla erilaisia henkilöstön liikuntaharrastuksia.

 

Syrjinnän­vastainen yritys­kulttuurimme on tärkeä osa Cramon positiivista kehitystä.”
HEnkilöstö keskimäärin

2015 (2014)

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  2015

2014

 Muutos, %

Henkilöstö keskimäärin (HTV)

2 486

2 528

-1,6

Henkilöstö tilikauden lopussa (HTV)

2 473 2 473 0,0

Henkilöstöä yhteensä

2 548 2 556 -0,3

vakituisia

2 468 2 479 -0,4

määräaikaisia

80 77 3,9

naisia

340 353 -3,7

miehiä

2 208 2 203 0,2

Henkilöstökulut/­henkilö (1 000 €)

57,9 54,8 5,6

Henkilöstökulut/­liikevaihto, %

21,5 21,3 1,4
Sairauslomapäivät/­HTV 9,6 9,2 4,5

TYÖTAPATURMAT* 

 

2015

Ruotsi

5

Norja

2

Suomi

21

Tanska

1

Viro

1

Latvia

1

Liettua

0

Puola

4

Saksa, Itävalta, Unkari

4

Tsekin tasavalta, Slovakia

1

*   Vähintään yhden työpäivän poissaoloon johtaneet tapaturmat

cramo-case

Cramon varhaisen tuen malli

Cramo Finlandin varhaisen tuen malli on osa tavoitteisiin perustuvan johtamisen prosessia. Sen tavoit­teena on tukea työntekijöiden hyvinvointia, sitoutumista, menestystä ja ammatillista kasvua työ­tehtävis­sään. Malli perustuu ajatukseen, että motivoituneet ja terveet työn­tekijät saavuttavat myös hyviä tuloksia. Malli voi myös olla avuksi sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyssä.

Työyhteisössämme vastuu työtehtävien suorittamisesta ja työhyvinvoinnista kuuluu jokaiselle Cramon työntekijälle. Kaikki työntekijät ovat vastuussa tehtävistään Cramon työyhteisön jäseninä. Tämä sisältää myös omasta ammatti­taidosta huolehtimisen ja henkilökohtaisen vastuun toiminnasta työyhteisössä.

Esimiehen läsnäolo päivittäisissä työrutiineissa on kuitenkin tärkeää. Esimiehen rooli on osoittaa kiinnostusta tiiminsä jäseniä kohtaan sekä tukea ja kannustaa heitä. He antavat myös palautetta sekä tunnustusta hyvin tehdystä työstä ja suhtautuvat kunnioittavasti kaikkiin tiiminsä jäseniin.

Esimiehen täytyy osata kuunnella, keskustella ja antaa rakentavaa palautetta. Varhaisen tuen malli sisältää työkaluja, joilla ratkaisu voidaan löytää jo varhaisessa vaiheessa – ennen kuin mahdollisesta ongelmasta tulee todellinen.

cramo-case

Cramo Norja hyvässä vauhdissa

Kaikki Cramo Norjan työntekijät kutsuttiin osallistumaan Dytt.no:n järjestämään Cramo Aktiv -kampanjaan työhyvin­voinnin edistämiseksi. Se on suunnattu koko henkilöstölle riippumatta urheilul­lisesta taustasta tai liikuntaharrastuksista. Osallistujat Cramolta muodostivat joukkueita, jotka tähtäsivät yhteisen tavoitteen saavut­tamiseen. Tavoitteeksi asetettiin 8 000 askelta päivässä.

Ensimmäinen ajankohta aktiviteetille oli helmi–maaliskuu 2015, jolloin 158 Cramon työntekijää osallistui kampanjaan. Siihen kuului päivittäisten askelten laskemista sekä muiden liikuntaharras­tusten, kuten uimisen, pyöräilyn tai hiihto­lenkkien muuntamista askeliksi. Kampanjan aikana otetut askeleet olisivat kuljettaneet osallistujat koko Norjan läpi Kirkenesistä Lillehammeriin, mikä vastaa 1 307 kilometrin pituista matkaa.

Kampanjan päätarkoitus oli motivoida työntekijöitä kiinnit­tämään enemmän huomiota päivittäiseen liikuntaan, ruoka­valioon ja harjoitteluun sekä samalla kehittää tiimihenkeä. Cramo Aktivia pidettiin motivoivana ja hauskana tempauk­sena, joka oli samaan aikaa helposti toteutettava ja tehokas. Uusi Cramo Aktiv -kampanja käynnistyi vuoden 2016 alussa.

Laajemmassa mittakaavassa kampanja tukee Cramon laatu-, turvallisuus- ja ympä­ristöohjelmaa, joihin sisältyy työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita.

”Tuemme aktiivisesti henkilöstömme ter­­veyttä ja hyvinvointia.”