Teemme arjesta helpompaa

Sitoutunut henkilöstö tuloksen ajurina

Cramon harmonisoidun tavoitejohtamismallin toteuttaminen jatkui menestyksekkäästi myös vuonna 2015, jolloin keskityttiin korjaus- ja huoltotoimintoihin sekä myynnin johtamiseen. Mallista on tullut olennainen osa yrityskulttuuriamme ja toiminta­tapaamme – se tekee sekä työntekijöidemme että asiakkaidemme arjesta helpompaa.

Tavoitejohtamismallilla saatiin myös viime vuonna aikaan hyviä, mitattavia tuloksia. Työntekijät ovat motivoituneita ottamaan enemmän vastuuta ymmärtäessään, miten he voivat osaltaan vaikuttaa Cramon kannattavuuteen ja tulokseen. Mahdollisuus verrata omaa suoritusta ennalta määriteltyihin tavoitteisiin antaa heille hyvän lähtökohdan nopeaan päätöksentekoon ja oman toiminnan muut­tami­seen, mikäli siihen on tarvetta. Asiakkaillemme toimintatapa merkitsee entistä ketterämpää asiakas­palvelua ja nopeampaa ongelmanratkaisua.

Kannustamme jatkuvaan oppimiseen

Valmentava johtamistyyli, yrittäjähenkinen ajattelutapa ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ovat keskeisiä tekijöitä, joilla varmistamme mallin menestyksen. Näin edistetään jatkuvaa parantamista ja uuden oppimista, sekä mahdollistetaan yksiköiden välinen rakentava vertailu. Vuoden aikana järjestimme muutamia työpajoja, joissa kannustimme tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen yli yksikkörajojen.

cramo-case

Hyöty irti noususuhdanteesta

Puolassa toimipisteiden tavoitejohtamismalli nähdään olen­naisena osana yrityskulttuuria. Se sisältää toimintatavan lisäksi valikoiman tehokkaita työkaluja, joiden avulla varmistetaan, että kaikki työntekijät ovat tietoisia yhteisistä tavoitteistamme, ja että tavoitteet muuntuvat konkreettiseksi toiminnaksi.

Säännölliset kokoukset helpottavat viestintää sekä toimi­pisteen sisällä että organisaatiotasojen välillä aina ylimpään johtoon saakka. Tämän takia merkittäviin markkina­muutoksiin voidaan reagoida hyvin nopeasti koko toimipiste­verkostossa, ja toisaalta myös pitkän tähtäimen strategisten hankkeiden toteuttamiselle tarjoutuu luonteva väylä.

Mallin mukainen työskentelytapa antaa lisävauhtia toimi­pisteen tiimihengelle ja pitää yrityksen arvot kirkkaina mielessä. Luotettavuudesta tulee keskeistä, koska jokainen tiimin jäsen on vastuussa tiimille ja esimiehelle annetuista lupauksista. Suora palaute tukee luovuutta, ja jaetut haasteet vahvistavat sitoutumista.

“Jokainen toimipisteessä työskentelevä tietää, miten hänen vastuulleen kuuluvat asiat linkittyvät avain­tunnus­lukuihin ja koko yhtiön tavoitteisiin. Pystymme nyt hyödyntämään markkinan vahvistumista – ja paraNTamaan kannattavuutta entistä nopeammin ja helpommin.”

Wrocławin/Gazowan toimipisteen tiimi
Cramo Puola

cramo-case

Tukea päätöksentekoon ja kustannusten hallintaan

Osana tavoitejohtamismallin käyttöönottoa meillä on nykyään korjaamoilla viikoittaisia kokouksia, joissa mekaanik­komme ja teknikkomme keskustelevat tavoit­teistamme ja laitekorjausten tärkeysjärjestyksestä. Lisäksi tuote-, huolto- ja korjaamopäällikkömme tapaavat kuukausittain keskustellakseen avain­tunnus­lukujemme kehittymisestä. Tavoitejohtamismallin ansiosta meillä on erinomaiset työkalut päätöksenteon tueksi sekä kustannusten, korjausten ja laitepoistojen hallintaan.

Leif Nielsen, huoltopäällikkö
Cramo Tanska

”Tavoite­johtamis­malli tarjoaa erinomaiset työkalut päätöksen­teon tueksi.”

cramo-case

Lisää myyntiä järjestelmällisyydellä ja paremmalla fokusoinnilla

Myynnin tavoitejohtamismallin käyttöön­otto ja uusi CRM-järjestelmä ovat tarjonneet minulle työkaluja, joilla voin jatkuvasti kehittää sekä omaa suoritustani myynti­päällik­könä että koko tiimini myynti­pon­nisteluja. Kyse ei todellakaan ole vain it-työkaluista ja systematiikasta, vaan uudenlaisesta tavasta ajatella ja tehdä töitä. Nyt saan selvän kuvan tilanteesta alueellani. Tämän tiedon avulla voin verrata toimintaamme tavoitteisiimme, ja pystyn tarvittaessa reagoimaan asioihin nopeasti.

Päivittäinen työmme on entistä suunnitelmallisempaa ja fokusoidumpaa, ja näin saamme enemmän tietoa markkinoista ja asiakkaistamme. Tämä antaa meille mahdollisuuden olla askeleen edellä ja tarjota juuri oikeita, asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita ja tuotteita. Näin teemme asiakkaidemme arjesta helpompaa.

Ronnie Johansson, myyntipäällikkö
Cramo Ruotsi

”Järjes­tel­mäl­li­sempi ja keskit­tyneempi tapa tehdä töitä parantaa myös markki­noihin ja asiakkaisiin liittyvää osaamistamme.”