Teemme arjesta helpompaa

Vauhtia globaaleista mega­trendeistä ja vuokrauksen kasvu­tekijöistä

Globaalit megatrendit, jotka vaikuttavat eniten kone- ja laite­vuokrauksen sekä siirto­kelpoisten tilojen liiketoiminta­ympäristöön, liittyvät vahvasti väestö­rakenteen muutoksiin, kuten kaupungistumiseen sekä kasvavaan huoleen ympäristöstä ja ilmaston­muutoksesta. 

Kaupungistuminen yhdessä globaalin väestönkasvun ja ikääntymisen kanssa lisää rakennetulle kaupunki­ympäristölle asetettavia vaatimuksia. Tämä johtaa sekä uusien kohteiden rakentamisen että korjausrakentamisen lisääntymiseen, jotka kumpikin ovat vuokrauksen kasvu­tekijöitä. Kaupungeille tyypillinen tilatarpeen vaihtelu kasvattaa edelleen siirtokelpoisten tilojen markkinaa.

Kestävien ratkaisujen kysyntä kasvaa

Kasvava huoli ympäristöasioista ja ilmastonmuutoksesta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla muuttaa useimpien alojen toimintaympäristöä. Kiristyvä lain­säädäntö ohjaa yrityksiä ja niiden asiakkaita etsimään kestävämpiä ratkaisuja.

Digitalisaatio on vahvistuva mega­trendi joka vaikuttaa jatkossa lähes kaikkien sektoreiden liiketoiminta­malleihin ja ansaintalogiikkaan.

Vuokrauksen trendit

Selkeä ja kiinnostava vuokrauksen trendi on vuokraukseen liittyvien palvelujen kasvu. Kokonais­ratkaisujen tarve lisääntyy samalla, kun paineet erityisesti suurten rakennus- ja teollisten projektien taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta kohtaan kasvavat. Täyttääkseen laatu- ja ympäristö­vatimukset ja pitääkseen samalla kustannukset kurissa rakennusteollisuus tarvitsee vuokrausalan kumppaneita, joilla on kykyä ottaa vastuulleen rakennustyömaan koko logistiikka.

Useat vuokrauksen kasvutekijät ovat suosiollisia siirtokelpoisten tilojen vuokraukselle. Kohteen­mukaiset tilatarpeet korjaustöiden aikana lisäävät korkea­luokkaisiin moduuleihin perustuvien väliaikaisten ratkaisujen tarvetta. Myös väestörakenteen paikalliset vaihtelut aiheuttavat muutoksia tilatarpeissa, mikä sekin lisää markkinan houkuttelevuutta.

KAUPUNGISTUMINEN EUROOPAN UNIONISSA              

MAASEUTU-/KAUPUNKIVÄESTÖN
OSUUS KOKO VÄESTÖSTÄ, %

 

RAKENTAMISEN VOLYYMIEN KEHITTYMINEN

POHJOISMAISSA
(INDEKSI, 2012 = 100)

 

VUOKRAUKSEEN LIITTYVIEn PALVELUJEN OSUUS

MYYNNIN OSUUS CRAMO-KONSERNIN KOKO LIIKEVAIHDOSTA, %

cramo-case

Ennakoimalla säästetään aikaa ja rahaa

Cramolla on tarjolla kaksi erilaista palvelukonseptia asiakkaille, joilla on suuria rakennus- ja teollisia projekteja Suomessa tai Ruotsissa. Konseptit vastaavat moniin suurten rakennusprojektien haasteisiin, kuten tiukkoihin aikatauluihin ja materiaalien ja koneiden varastointitilan puutteeseen.

Ennakoiva projektinseuranta -palvelu tarkoittaa, että Cramo suunnittelee omat toimitusaikataulunsa hyvissä ajoin etukäteen asiakkaan projektiaikataulun pohjalta. Konsepti perustuu läheiseen yhteis­työhön projektin suunnittelu­vaiheesta lähtien. Vankka ymmärrys projektista, sen aikataulusta sekä erilaisten koneiden tarpeesta eri vaiheissa mahdollistaa, että Cramo voi toimia ennakoivasti läpi koko projektin ja varmistaa myös erikoisempien koneiden saatavuuden.

Rakennusinsinööri Fredrik Kullvén, NCC Construction Sverige AB, on erittäin tyytyväinen Cramon ennakoivaan toimintatapaan projektissa, jossa rakennetaan valtavaa toimistokompleksia. Tiivis yhteistyö projektin käynnistyessä ja säännölliset kokoukset matkan varrella ovat saaneet työt sujumaan helposti.

”Ennakoiva tapa toimia merkitsee, että aikataulumme pitävät, sillä tarvitsemamme koneet ovat aina käytettävissä oikeaan aikaan”, sanoo Kullvén.

Cramon työmaalogistiikkapalvelut merkitsevät, että Cramo ottaa vastuulleen työmaan koko logistiikan hallinnan. Niin ikään ennakoivaan toimintatapaan perustuvan palvelun avulla varmistetaan, että oikeat koneet ja työkalut ovat aina oikeaan aikaan oikeassa paikassa työmaalla – ja vain sen aikaa kuin niitä todella tarvitaan. Lisäksi palveluun voidaan sisällyttää myös turvallisuus- ja ympäristöasiat, kuten kierrätys.

Molemmat palvelut säästävät aikaa ja rahaa, koska tarpeettomilta odotteluilta ja koneiden siirtelyiltä vältytään kokonaan.