shape & share

Varmistamme omistaja-arvon kasvun

Cramo on valinnut omistaja-arvoon pohjautuvan mallin riskinottohalun käytännön analysoinnin viitekehyksekseen. Analyysi on yksi niistä työkaluista, joita Cramo hyödyntää strategiatyössään. Hyvin määritellyn riskinottohalun avulla yritys voi harjoittaa liiketoimintaa toivotulla riskitasolla. 

CRAMON VIITEKEHYS: OMISTAJA-ARVOON POHJAUTUVA MALLI JA ARVOON VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Lähde: Risk Appetite and Tolerance Guidance Paper. The Institute of Risk Management (IRM), 2011 

Esimerkkejä Cramon riskinottohalun analyysistä koskien liikevaihdon kasvua, käyttökatetta ja kilpailuetua: 

LIIKEVAIHDON KASVU 

RISKIKOMPONENTTI/
-TEKIJÄ 
SEURAUS RISKIN TOTEUTUMISESTA  RISKIN VÄHENTÄMINEN/
RISKINOTTOHALU 
YHTEYS STRATEGIAAN 

OrgaANINEN KASVU

 • Investointien väärä allokointi tai ajoitus 
 • Keskittyminen vääriin asiakassegmentteihin tai markkinoihin 
 • Tehoton myynnin johtaminen tai hinnoittelu 
 • Epäonnistuminen uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämisessä 

 

 • Kaluston ylikapasiteetti ja hintojen rapautuminen 
 • Heikko liikevaihto, mikä johtaa matalaan kannattavuuteen 

 

 • Jatkuva investointien arviointiprosessi
 • Myynnin tavoitejohtaminen ja hinnoittelu 
 • Markkinoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden luotaaminen
 • Jatkuva uuden, markkinalähtöisen tarjooman kehittäminen

 

 • TALOUDELLISET TAVOITTEET
 • CRAMON TAVOITEJOHTAMISMALLI
 • HINNOITTELU
 • SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN KASVUSTRATEGIA 

YRITYSJÄRJESTELYIHIN PERUSTUVA KASVU

 • Avainasiakkaiden tai -henkilöiden menetys
 • Liian korkea arvostus tai huono ajoitus yrityskaupoissa
 • Integraation epäonnistuminen 

 

 • Arvoa tuhoava yrityskauppa

 

 • Konsernin tavoitteet täyttävän konservatiivisen investointilaskelman laadinta
 • Kokeneiden henkilöiden hyödyntäminen yrityskaupoissa
 • Avainhenkilöiden sitoutumisen varmistaminen
 • Perustetaan integraatioprojekti nimettyine vastuineen 

 

 • TUKI YRITYSKAUPPOJEN KAUTTA TAPAHTUVALLE KASVULLE 

 

KÄYTTÖKATE

RISKIKOMPONENTTI/
-TEKIJÄ 
SEURAUS RISKIN TOTEUTUMISESTA  RISKIN VÄHENTÄMINEN/
RISKINOTTOHALU 
YHTEYS STRATEGIAAN 
 • Epäonnistuminen kustannustehokkuuden saavuttamisessa
 • Tehoton johtamismalli
 • Tehoton liiketoimintamalli 
 • Matala, tavoitteen alittava kannattavuus 
 • Tavoitejohtamismalli, joka perustuu konsernin taloudellisiin tavoitteisiin linkittyvään tavoitejohtamiseen kaikilla organisaatiotasoilla
 • Tasapainon hakeminen epäsuorien ja suorien kustannusten välille taloudellisen joustavuuden lisäämiseksi 
 • TALOUDELLISET TAVOITTEET
 • CRAMON TAVOITEJOHTAMISMALLI 

 

KILPAILUETU

RISKIKOMPONENTTI/
-TEKIJÄ
SEURAUS RISKIN TOTEUTUMISESTA RISKIN VÄHENTÄMINEN/
RISKINOTTOHALU
YHTEYS STRATEGIAAN

EROTTAUTUMINEN

 • Asiakas- ja työtyytyväisyys
 • Vahva yrityskulttuuri
 • Työntekijöiden pysyvyys ja osaamisen säilyminen
 • Kestävä kehitys integroitu osaksi liiketoimintastrategiaa ja päätöksentekoa

 

 • Ei asiakasuskollisuutta
 • Tehoton organisaatio
 • Markkinaosuuden menetys ja hintojen rapautuminen
 • Maineen sekä houkuttelevan sijoituskohteen ja työntajan aseman menetys sekä liiketoimintamenetykset
 • Resurssitehokkuuden heikkeneminen 

 

 • Cramo Storya toteuttamalla rakennetaan yrityskulttuuria, joka mahdollistaa uskolliset asiakkaat ja vahvan yrityskulttuurin
 • Keskittyminen urakehitykseen ja koulutukseen
 • Jatkuva Cramo Care -strategian ja sen fokusalueiden toteuttaminen ja kehittäminen 

 

 • CRAMO STORYN TOTEUTTAMINEN
 • CRAMO CARE INTEGROINTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAAN 

KUSTANNUSJOHTAJUUS

 • Organisaatio- ja liiketoimintamallin suorituskyky 

 

 • Tavoitteen alittava kannattavuus, mikä johtaa siihen, että kasvutavoitetta ei saavuteta ja menetetään markkinaosuuksia suorituskykyisemmille kilpailijoille 

 

 • Cramon tavoitejohtamismallin käyttöönotto
 • Hyödynnetään konsernin neuvotteluvoimaa hankinnoissa 

 

 • CRAMON TAVOITEJOHTAMISMALLI