Shape & share

KESTÄVÄ KEHITYS ON INTEGROITU OSA STRATEGIAAMME

Kestävä kehitys merkitsee meille asioiden tekemistä oikein, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Cramolla kestävä kehitys pohjautuu vastuulliseen, turvallisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen ja muiden resurssien sekä läpinäkyvän tiedon jakamiseen. Kestävän tuottavuuden varmistaminen tapahtuu jokapäiväisessä toiminnassamme, pohjautuen arvoihimme ja strategiaamme. 

Pyrimme edistämään jakamistaloutta toimialallamme. Koko Cramon liiketoimintamalli ja arvonluonti perustuvat vastuulliselle jakamiselle, luoden uusia mahdollisuuksia innovatiivisiin ja resurssitehokkaisiin ratkaisuihin. Sulauttamalla kestävä kehitys yhä vahvemmin osaksi strategista ja operationaalista päätöksentekoa ja riskienhallintaa vastaamme tunnistettuihin, alaan vaikuttaviin megatrendeihin ja samalla varmistamme liiketoimintamme pitkän aikavälin kasvun. Tavoitteenamme on johtaa kestävää kehitystä esimerkin avulla ja suuremmalla läpinäkyvyydellä, mikä mahdollistaa myös asiakkaillemme omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisen.

Vuonna 2016 otimme merkittäviä askeleita kestävässä kehityksessä, kun selkeytimme kestävän kehityksen strategiamme. Toteutamme strategiaa, joka tukee myös visiotamme Shared resources simplified, Cramo Care -ohjelman kautta. Cramo Care -ohjelman kulmakivi on tekemämme olennaisuusanalyysi, jossa tunnistimme sidosryhmillemme tärkeimmät kestävän kehityksen osa-alueet. Nämä osa-alueet muodostavat keskeisen osan yritysvastuun fokusalueistamme. Työmme valittujen fokusalueiden integroimiseksi osaksi päivittäistä toimintaamme jatkuu vuonna 2017. Näin voimme vastata ja ylittää kasvavat koko arvoketjuun kohdistuvat sidosryhmäodotukset ja samalla ylittää lain ja säädösten vaatiman tason.

Varmistaaksemme jatkuvan kehityksen ja hyvän sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen tuloksen, Cramo Care määrittää tavoitteet, avaintunnusluvut ja pitkän aikavälin vision kestävän kehityksen strategiallemme. Ensimmäistä kertaa pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteemme ja avaintunnusluvut on esitetty taloudellisten tavoitteiden rinnalla – kuvastaen integroidun arvonluonnin ajattelua Cramolla.

Kestävän kehityksen työmme ei kuitenkaan ole mahdollista ilman läheistä yhteistyötä ja vuoropuhelua toimittajien ja asiakkaiden kanssa, sillä he edesauttavat meitä saavuttamaan parhaan tuloksen. Kehitysmahdollisuuksien aktiivinen etsintä kumppanuuksien kautta on olennainen osa yritysvastuustrategiaamme.

Cramo Caren keskiössä ovat työntekijämme. Välittävä ja turvallinen työpaikka, joka mahdollistaa työntekijöiden parhaan mahdollisen suoriutumisen ja joka houkuttelee ja pitää parhaat osaajat, on yksi päätavoitteistamme kohti kestävää kasvua.

Lue lisää erillisestä GRI-raportista, joka on saatavilla Cramon verkkosivuilla englanniksi. 

CRAMO CARE

Kestävien ratkaisujen vastuullinen jakaminen

CASE

PARHAIDEN RATKAISUJEN JAKAMINEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI

​​​​​​​Jokainen työtapaturma tai läheltä piti -tilanne on liikaa. Inhimillisessä toiminnassa niitä kuitenkin helposti tapahtuu. Vaaratilanteita ja onnettomuuksia järjestelmällisesti tutkimalla voidaan oppia, kuinka vastaavat tilanteet voidaan välttää jatkossa. 

Cramolla on jo pitkään tehty paljon töitä sekä asiakkaiden että oman henkilöstön työturvallisuuden parantamiseksi. Asiaa pidetään jatkuvasti esillä eri tavoin. Hyvä esimerkki tästä on kaikille Cramo Norjan esimiehille järjestetty yksipäiväinen, erityisesti työturvallisuuteen ja -terveyteen keskittynyt koulutustilaisuus.

Tilaisuuden tavoitteena oli tukea ja kannustaa esimiehiä toimimaan aktiivisesti työturvallisuusasioissa joka päivä. Norjassa on käytössä monia työturvallisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä, kuten turvallisuuskävelyt ja henkilökohtaiset turvallisuusohjeet, jotka jokaisen työntekijän on allekirjoitettava. Kehitettävää ja yhtenäistettävää on kuitenkin aina.

Cramon omien käytäntöjen ja tavoitteiden läpikäymisen lisäksi tilaisuudessa kuultiin myös asiakkaan ääntä. Merkittävän asiakkaan edustaja kävi kertomassa ja keskustelemassa yrityksensä työturvallisuuteen liittyvistä odotuksista.

Tilaisuuden muuta keskeistä antia olivat työpajat, joissa analysoitiin tarkasti erilaisia todellisia työtapaturmiin johtaneita tapauksia. Tavoitteena oli oppia jokaisesta tapahtumasta, ymmärtää siihen johtaneet perimmäiset syyt, muuttaa tarvittaessa työskentelytapoja vastaavien tapahtumakulkujen ennaltaehkäisemiseksi sekä jakaa opitut asiat niin sisäisesti kuin tarvittaessa myös asiakkaiden kanssa. 

 

Ennaltaehkäisevät toimet ovat oikean asenteen ohella tärkein keino vähentää työtapaturmien määrää.