Siirtokelpoiset tilat – kasvu varmistetaan toimintatapoja uudistamalla

Suhdanteista riippumaton siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta tuo vakautta ja tarjoaa lupaavia orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia. Ensimmäisenä vuonna erillisenä liiketoimintadivisioonana toteutimme useita toimenpiteitä, joiden avulla varmistamme vakaan pohjan liiketoiminnan tulevalle kasvulle. Kiinnitimme erityisesti huomiota organisaation, resurssien ja prosessien uudistamiseen ja optimointiin. Lisäksi täsmensimme palvelutarjoamaamme. 

Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioona, Cramo Adapteo, tarjoaa korkealaatuisten siirtokelpoisten tilojen vuokrausta ja vuokraukseen liittyviä palveluita. Ratkaisumme ovat laadultaan alansa huippua, joustavia, kustannus- ja energiatehokkaita sekä ympäristön kannalta kestäviä. Tilojen käyttökokemus on verrattavissa pysyvän rakennuksen tarjoamaan käyttökokemukseen. Siirtokelpoiset tilat on erityisesti suunniteltu vastaamaan koulujen, päiväkotien, toimistojen ja majoitustilojen tarpeisiin ja vaatimuksiin, mutta niitä käytetään myös tapahtumissa, näyttelyissä, myymälätiloina ja lukuisissa muissa kohteissa. 

Palvelemme sekä julkisen että yksityisen sektorin väliaikaisia tilatarpeita kokonaisvaltaisilla, avaimet käteen -projektitoimituksilla. Toimitus sisältää tarvekartoituksen, suunnittelun, asennuksen, vuokrausjakson aikaiset kunnossapito- ja muut palvelut, sekä lopuksi tilojen purkamisen. Noin kaksi kolmasosaa siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnasta muodostuu tilojen vuokrauksesta ja yksi kolmasosa vuokraukseen liittyvistä palveluista.

#1

SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TARJOAJA POHJOISMAISSA

5 960

TOIMITETTUA TILAELEMENTTIÄ VUONNA 2017

Toimitukset hyvällä tasolla vuonna 2017

Joustavien ja väliaikaisten tilaratkaisujen kysyntä kasvoi vuoden aikana. Toimitusten suureen määrään vaikuttivat erityisesti talouden hyvä suhdanne, lisääntyvä uudis- ja korjausrakentaminen, jatkuva kaupungistuminen sekä väestörakenteen muutokset. Nämä kaikki vaikuttivat esimerkiksi päivähoidon, koulujen ja toimistojen tilatarpeiden kasvuun päämarkkina-alueillamme. Näemme kuitenkin, että toiminnassamme on vielä huomattavaa kehittymispotentiaalia, ja olemme ryhtyneet merkittäviin toimenpiteisiin taataksemme kilpailukykymme, kasvumme ja kannattavuutemme myös tulevaisuudessa. Toimenpiteet tähtäävät asiakaskeskeisyyden vahvistamiseen muun muassa parantamalla ymmärrystämme asiakkaiden tarpeista sekä myyntityön keskittämiseen ja tehostamiseen. 

Tavoitteemme on säilyttää asemamme siirtokelpoisten tilojen markkinajohtajana Pohjoismaissa sekä tulla johtavaksi toimijaksi Keski-Euroopan markkinoilla. Vuoden aikana vahvistimme asemaamme pohjoismaisilla markkinoilla ostamalla tanskalaisen Just Pavillon A/S:n liiketoiminnan. Hankinta täydentää hyvin siirtokelpoisten tilojen valikoimaamme korkealaatuisilla ja joustavilla ratkaisuilla. 

Keski-Euroopassa suuri Saksan markkina on meille tärkeä, ja olemme investoineet useaan kehityskohteeseen saadaksemme hyödynnettyä markkinan tarjoamat kannattavan kasvun mahdollisuudet. Vahvan ja skaalautuvan organisaation luominen ja kehittäminen, investoinnit tehokkaaseen logistiikkaan ja toimipisteverkostoon sekä kattavan ja kiinnostavan ratkaisutarjoaman rakentaminen ovat esimerkkejä vuoden aikana toteutetuista toimenpiteistä. 

Panostamme erityisesti nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden sekä siirto­kelpoisten tilojen loppu­käyttäjien todellisten tarpeiden ymmärtämiseen ja analysointiin.

Asiakastarpeiden syvempi ymmärtäminen

Uuden Shape & Share -strategian mukaisesti olemme yhtenäistäneet liiketoimintadivisioonan prosesseja, varmistaneet tarvittavan osaamisen ja resurssit sekä vahvistaneet suoritus- ja innovaatiokulttuuriamme. Edistääksemme jakamistaloutta alallamme etsimme myös jatkuvasti uusia, digitalisaatioon ja uudenlaisiin kumppanuuksiin perustuvia liiketoimintamalleja. 

Vuoden aikana kiinnitimme myös erityistä huomiota nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidemme sekä siirtokelpoisten ratkaisujen loppukäyttäjien todellisten tarpeiden ymmärtämiseen ja analysointiin. Parempi ymmärrys asiakkaiden tarpeista, jotka liittyvät esimerkiksi laatuun, toiminnallisuuteen, palveluihin, energiatehokkuuteen ja sisäilman laatuun, auttaa meitä kehittämään entistä enemmän lisäarvoa luovia, kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. 

Ympäristövastuu on meille tärkeää ja kehitämme jatkuvasti ratkaisujamme ja prosessejamme ympäristön kannalta kestävämmiksi. Teemme ennakoivaa työtä täyttääksemme viimeisimmät ympäristösäädökset ja kehittämme toimintaamme niiden vaatimukset ylittäväksi. Näin autamme myös asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Energiatehokkaat ratkaisumme on suunniteltu vaativiin pohjoismaisiin sääolosuhteisiin. Olemme valinneet useimpien korkealaatuisten tilaelementtiemme päämateriaaliksi puun ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja parantaa resurssitehokkuuttamme läpi arvoketjun. Suomessa toimintomme ovat ISO 9001-, ISO 14 001- ja OHSAS 18001-sertifioituja, Saksassa ISO 9001-, ISO 14 001- ja SCC/SCP-sertifioituja ja Ruotsissa ja Norjassa ISO 9001- ja ISO 14 001-sertifioituja.

Kysyntään vaikuttavat monet tekijät

Pitkällä aikavälillä monet megatrendit vaikuttavat vuokrauspalveluiden kysyntään. Jo mainittujen tekijöiden, kuten väestörakenteen muutoksen ja kaupungistumisen, lisäksi näihin lukeutuvat maailmantalouden kehitys, muuttoliike, pyrkimys kestävään kehitykseen, digitalisaatio ja jakamistalouden nousu. Nämä muuntuvat siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan kasvun ajureiksi, kuten yhteiskunnan eri toimintojen muuttuviksi tilatarpeiksi koskien päiväkoteja, kouluja, vanhusten palveluasumista ja opiskelija-asuntoloita. Lisäksi myönteinen talouskehitys lisää toimistotilojen kysyntää. Toisaalta julkisen talouden epävakaus, joka hillitsee intoa investoida uusien tilojen rakentamiseen, ja kasvava ymmärrys väliaikaisten tilaratkaisujen kustannustehokkuudesta lisää siirtokelpoisten tilaratkaisujen houkuttelevuutta julkisen sektorin kohteissa.

Pitkän aikavälin tavoitteet kaudella
2017-2020 ja tulokset 2017

Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu1

> 10 %

Tavoite

9,3 %

Tulos

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto2

> 12,5 %

Tavoite

9,1 %

Tulos

1    Orgaanisen vuokrausliikevaihdon kasvu ei sisällä yritysostojen ja -myyntien sekä valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksia
2    Sidotun pääoman tuotto = Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) / sidottu pääoma (keskiarvo jakson alussa ja lopussa)

Case

Toiminnallisuus ja design kohtaavat Norjassa

Pohjois-Norjan Lofooteilla Leknesin kaupungissa sijaitseva Länsi-Lofoottien yläkoulu piti kunnostaa. Korjauksen ajaksi tarvittiin väliaikaiset tilat, jotta opetus voisi jatkua. Ratkaisu väliaikaisten tilojen tarpeeseen löytyi Cramo Adapteolta. 

Kunnan päättäjät valitsivat Cramo Adapteon laadukkaimmat tilaelementit, jotka on suunniteltu koulujen ja muiden vastaavien tilojen vaativiin tarpeisiin. Itse asiassa ne vastaavat pysyville rakennuksille asetettuihin vaatimuksiin. Energiatehokkuudeltaan ylivertaiset elementit ovat tarpeeksi vankkoja myös ääriolosuhteisiin, mikä tulee tarpeeseen Napapiirin pohjoispuolella sijaitsevassa Leknesissä. 

”Ajatusten ja kokemusten vaihto cramolaisten kesken osoittautui tärkeäksi toimitusvaiheessa, sillä tilaelementtien piti täyttää Norjan erittäin tiukat paloturvallisuus- ja ilmanvaihtovaatimukset. Cramon muiden asiantuntijatiimien tuella löysimme ratkaisun, josta tulee jatkossa toimitusten vakio-ominaisuus”, Cramo Adapteon Norjan maajohtaja Erik Chapman kertoo.

Leknesiin toimitettiin yhteensä 74 tilaelementtiä, jotka on vuokrattu koululle 42 kuukaudeksi. Tilapäisessä koulussa on osin kaksi, osin kolme kerrosta, ja eri kokoisista elementeistä on koottu viihtyisä ja käytännöllinen 2 658 neliömetrin kokoinen koulutila. Maailman pohjoisimman elementtikoulun oppilaiden on tarkoitus muuttaa takaisin kunnostettuun koulurakennukseensa vuoden 2020 lopussa. 

”Väliaikainen koulutila on ylittänyt odotuksemme. Kaikki 300 oppilasta opettajineen ovat erittäin tyytyväisiä väliaikaiseen kouluun, joka tuntuu aivan pysyvältä rakennukselta. Cramo Adapteolta löytyi selvästi paras ratkaisu, kun valitsimme väistötiloja koulullemme”, Länsi-Lofoottien yläkoulun käyttöpäällikkö Arne Lund sanoo.

Kuva: Tommy Andreassen, PhotoView