Megatrendit ovat lisäarvoa luovia mahdollisuuksia

Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia. Kulutuskäyttäytyminen siirtyy omistamisesta kohti käyttöoikeutta, mikä johtuu erityisesti ympäristön tilaan ja ilmastonmuutokseen liittyvästä kasvavasta huolesta. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkien toimialojen toimintatapoihin ja ansaintamalleihin. 

Megatrendit, jotka vaikuttavat kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön ovat seurausta väestörakenteen muutoksista, nopeasti etenevästä kaupungistumisesta, resurssien niukkuudesta, pyrkimyksestä kestävään kehitykseen ja digitalisaatiosta. Tuotteiden ja palveluiden tulee olla ympäristön kannalta kestäviä, ja yritykset ovat nopeasti siirtymässä toimintokeskeisestä näkökulmasta kohti asiakaskeskeistä lähestymistapaa. 

Vuokraustoimialalla on merkittävä rooli tässä kehityksessä, koska se mahdollistaa jaettujen resurssien käytön kestävällä tavalla. Cramon liiketoimintamalli perustuu ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen ja muiden resurssien vastuulliseen jakamiseen. Tämä yhdistettynä vahvaan asiakaslähtöisyyteen ja eteenpäin katsovaan ajattelutapaan antaa meille hyvät mahdollisuudet hyötyä muuttuvan maailman tarjoamista uudentyyppisistä liiketoimintamahdollisuuksista. 

Käyttöoikeus on omistamista houkuttelevampaa

Pian useimmat asiakkaistamme edustavat vuosina 1980–2000 syntyneiden milleniaalien sukupolvea. Vuoteen 2025 mennessä heidän arvioidaan muodostavan 75 % maailman työikäisestä väestöstä. Milleniaalit asettavat käyttöoikeuden omistamisen edelle, ja he ovat tottuneita saamaan internetistä välitöntä tietoa tuotteista ja palveluista, hyödyntämään hintoja ja laatua vertailevia palveluita sekä käyttämään tarpeita ja ratkaisuja yhdistäviä sovelluksia. Monien organisaatioiden pitää vielä tarkoin miettiä, mitä etuja esineiden internet (IoT), suuret tietomassat eli big data ja jopa lennokkiteknologia tuovat tullessaan. 

Milleniaalien ajatusmaailma poikkeaa aikaisemmista sukupolvista, mikä vaikuttaa merkittävästi myös rekrytointiin ja työntekijöiden pitämiseen palveluksessa kaikilla toimialoilla. 

Muita vuokraustoimialan kasvua siivittäviä tekijöitä ovat laitteiden tekninen kehittyminen ja hintojen nousu johtuen muun muassa tiukemmasta sääntely-ympäristöstä. Kalliiden koneiden ja laitteiden käytön optimointi on yksinkertaisesti järkevää. Vuokraaminen ostamisen sijaan vahvistaa jakamistaloutta, jonka avulla voidaan mahdollisesti kehittää ratkaisuja joihinkin aikamme suurimpiin, maailmanlaajuisiin haasteisiin. 

80 %

YRITYKSISTÄ, JOILLA ON VERKKOKAUPPA B2B-ASIAKKAILLE USKOO, ETTÄ ASIAKKAIDEN ODOTUKSET OVAT MUUTTUNEET KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMISEN MYÖTÄ. 
(Frost & Sullivan)

89 %

B2B-OSTAJISTA KÄYTTÄÄ VERKKOA OSTOPROSESSIN TIEDONHAKUVAIHEESSA. 
(Frost & Sullivan)

Digitaalisia ratkaisuja vaaditaan kaikkialla

Digitaaliset vuokraus- ja vuokraukseen liittyvät palvelut vastaavat uudenlaisiin asiakastarpeisiin: projektit pitää saada etenemään mahdollisimman nopeasti ilman, että laatu kärsii tai kustannukset kohoavat. Kokonaisratkaisujen tarve kasvaa, koska taloudellisen suorituskyvyn ja toiminnallisen tehokkuuden vaatimukset lisääntyvät erityisesti suuren mittakaavan rakennus- ja teollisissa projekteissa. 

Digitalisaation avulla voidaan myös kehittää uusia, lisäarvoa tuottavia palveluita täydentämään vuokraustarjontaa. Yrityksille digitaaliset ratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kone- ja laitekannan hallintaan ja huoltoon sekä laskutukseen. 

Strategiset kumppanuudet toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa sekä tiivis yhteistyö muiden toimijoiden, kuten tutkimuslaitosten, kanssa ovat meille yksi tapa tutkia ja hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. 

Muita merkittäviä kasvutekijöitä ovat paikallisista väestörakenteen muutoksista aiheutuvat tarpeet, jotka luovat kysyntää korkealaatuisille ja kustannustehokkaille väliaikaista tilaa tarjoaville ratkaisuille esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa. Talouden hyvä suhdanne lisää niin ikään siirtokelpoisten tilojen kysyntää, sillä se kasvattaa toimistotilojen tarvetta. 

Cramo on asemoinut itsensä erinomaisesti hyödyntääkseen sekä globaaleja että toimialan trendejä. Vakaa tahtomme on kehittää liiketoimintaamme ja toimia jakamistalouden edelläkävijänä. Olemme vahva tiimi innovoimaan ja kehittämään mullistavaa tarjoomaa, joka ylittää asiakkaidemme odotukset ja muokkaa sekä oman että muiden toimialojen tulevaisuutta.