Case

Cramo palvelee kone- ja laitevuokraajia 24/7

Cramon verkkopalveluratkaisu on enemmän kuin vain verkkokauppa. Se toimii verkkotoimipisteenä, jossa asiakkaat voivat selata, vertailla ja tilata koneita ja laitteita ja myös palauttaa ne. Palvelussa asiakkaat voivat tarkastella eri työmaillaan olevia vuokrakoneita ja -laitteita. Cramo eCRent on keskeinen osa kattavaa digistrategiaamme.

”Kaikki palvelut digitalisoituvat vähitellen ja Cramo eCRent on luonnollinen osa digitaalista alustaamme. Vuokrauspalvelu on digitaalisten palvelujemme ja asiakaskanaviemme ytimessä. Se kattaa kaikki vuokrattavat koneet ja laitteet, ja sieltä löytyvät yksityiskohtaiset tuotekuvaukset, valokuvat ja saatavuus toimipisteittäin”, Cramon eChannel Manager Elina Aalto kertoo.

Koneet ja laitteet voidaan tilata joko kuljetettuna työmaalle, tai ne voidaan noutaa toimipisteestä. Ne voidaan myös palauttaa verkkopalvelun kautta. Avaamalla tilin asiakkaat voivat selata tilauksiaan ja laskutustaan työmaakohtaisesti, mikä helpottaa seuraavia kone- ja laitevalintoja. Cramon verkkopalvelu on tällä hetkellä käytössä Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa ja Liettuassa. Norjassa se tuodaan markkinoille vuoden 2018 alkupuoliskolla. Asiakkaat ovat löytäneet helppokäyttöisen palvelun nopeasti. 

Ratkaisua kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella. Kehitysideoita kerätään myös markkinoilta vertaamalla palvelua maailman parhaisiin vastaaviin palveluihin. 

”Seuraamme tarkkaan maailman johtavia digipalveluiden tarjoajia, ja asetamme omat suunnitelmamme ja tavoitteemme samalle tasolle. Näin varmistamme palvelumme korkean tason. Tavoitteemme on tarjota kokonaisvaltainen ja käyttäjäystävällinen asiakaskokemus verkossa. Asiakaspolun kaikki vaiheet hoituvat verkossa, missä ja milloin vain”, Elina Aalto sanoo. 

Case

Mahdollistamme huippusuoritukset

Yksi strategiamme painopistealueista on henkilöstön huippusuoritusten mahdollistaminen. Tätä tukee uusi henkilöstöstrategiamme, People Strategy.

Henkilöstöstrategiatyö käynnistettiin neljällä työpajalla, joihin osallistui yhteensä noin sata henkilöä toimipisteiden työntekijöistä ylimpään johtoon. Työpajoissa osallistujat pohtivat yhdessä henkilöstöosaston kanssa Cramon tämänhetkisiä vahvuuksia ja haasteita sekä sitä, miten yritykseen saataisiin houkuteltua ja siellä pidettyä parhaat osaajat. 

Työpajoissa löytyi useita vahvuuksia. Yksi positiivisimmista oli, että henkilöstö tuntee ylpeyttä Cramosta työpaikkana. Työntekijät arvostavat kollegoitaan ja kokevat työilmapiirin olevan avoin ja ystävällinen. Myös asiakaskeskeistä, matalan hierarkian organisaatiotamme pidetään arvokkaana vahvuutena. 

Parantamisen varaa on kuitenkin aina. Työpajoissa todettiin, että kehitys- ja uramahdollisuuksien parantamisen, työnantajamielikuvan vahvistamisen sekä päivittäisen johtamisen ja sisäisen viestinnän kehittämisen osalta työtä on vielä jatkettava. 

Osaavaan henkilöstöön ja huippusuorituksiin tähtäävä henkilöstöstrategia on jaettu kolmeen painopistealueeseen, jotka ovat Tulevaisuuden johtajat ja työntekijät, Houkutteleva työnantaja ja One Cramo -kulttuuri. Ensimmäinen näistä tarkoittaa, että mahdollistamme henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kasvun tehokkaan palautteenannon ja vahvan tiimityöskentelyn avulla. Varmistaaksemme tämän olemme asettaneet selkeän tavoitteen vuodelle 2020. Tuolloin kaikilla esimiehillä ja työntekijöillä on selkeä käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan ja miten odotukset on mahdollista saavuttaa. 

Yksi keskeisimmistä viesteistämme on, että haluamme kehittää koko toimialaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Meille tämä tarkoittaa, että kun pyrimme johtavaan asemaan toimialallamme ja edistämme jakamistaloutta koko vuokrausalalla, teemme sen tavalla, joka luo lisäarvoa asiakkaillemme. 

Toinen viestimme on vahva usko siihen, että henkilöstöön ja henkilöstön kehittämiseen panostaminen auttaa meitä saavuttamaan kunnianhimoiset kasvu- ja muut tavoitteemme. Kolmanneksi näemme, että aito intohimo parantaa toimintaa ja ratkaisukeskeinen työympäristö, jossa kaikki esittävät uusia ideoita, ovat keskeisiä tulevalle menestykselle. Meille on myös äärettömän tärkeää varmistaa, että ihmiset tukevat toisiaan ja että meillä vallitsee vahva, kaikkien työntekijöiden tasavertaisuuteen perustuva tiimihenki. 

Tavoitteemme on muokata koko toimialaa, ja henkilöstöllämme on siinä avainrooli. Pyrimme vuoteen 2020 mennessä luomaan vahvan yhteistyökulttuurin, jossa jaamme parhaita käytäntöjä ja kehitämme työntekijöitämme tehtäväkierrolla ja jatkuvalla osaamisen kehittämisellä. Olemme jo edenneet hyvän matkaa kohti tätä tavoitetta.

Case

Uusi brändialusta vahvistaa kilpailukykyämme

Cramon uusi brändialusta tähtää kilpailukyvyn parantamiseen vahvalla ja sitouttavalla brändillä. 

Uusi brändialustamme ilmaisee entistä selkeämmin, millainen yritys Cramo on ja mitä arvoja edustamme. Sen avulla erottaudumme kilpailijoista, lisäämme asiakkaidemme tietoisuutta meistä ja luomme näin lisäarvoa liiketoiminnallemme. 

Uusittu brändiviestimme sisältää muun muassa vahvemman ihmiskeskeisyyden ja selkeän keskittymisen asiakkaidemme tuloksiin. Viestimme näistä sekä kuvin että sanoin. Haluamme kertoa kiinnostusta herättävää tarinaa sitoutuneista ammattilaisista, jotka tarjoavat asiakkaillemme optimaalisia ratkaisuja, hyödyllistä ja lisäarvoa tuottavaa tietoa sekä oikeat koneet ja laitteet joka tilanteeseen. Lisäksi haluamme tuoda tuloskeskeisen ja palvelevan toimintatapamme entistä näkyvämmäksi. 

”Haluamme asemoida Cramon luotetuksi neuvonantajaksi asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme mielessä”, viestinnästä, markkinoinnista ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Mattias Rådström kiteyttää. 

Uusi brändialusta kytkeytyy myös tiiviisti uuden henkilöstöstrategian tavoitteisiin. Vahvemman brändin avulla yrityksen imagosta saadaan moderni ja houkutteleva, ja se tukee myös selkeän ja johdonmukaisen työnantajamielikuvan välittämistä koko urapolun ajan. Pyrimme välittämään mielikuvaa Cramosta palvelevana, ihmisläheisenä ja tuloskeskeisenä yrityksenä. Päivitetty visuaalinen ilme on tasapainoinen ja kiinnostava ja kertoo yrityksestä, joka on valmis viemään koko alan kehitystä eteenpäin. Brändin yhtenäisyys kaikissa viestintäkanavissamme edistää tunnistettavuuttamme ja vahvistaa sidosryhmiemme sitoutumista meihin. 

Case

Varmistamme osaajien saamisen myös tulevaisuudessa

Ryhmä nuoria ammattilaisia kaikista Cramon toimintamaista osallistui European Rental Associationin (ERA) teettämään tutkimukseen, jonka tavoitteena on pohtia keinoja houkutella nuoria osaajia vuokrausalalle ja pitää heidät alalla. 

European Rental Associationin euroopanlaajuisessa tutkimuksessa analysoitiin nykytilannetta ja tuotiin esille parhaita käytäntöjä, joiden avulla nuoria osaajia onnistuttaisiin houkuttelemaan vuokrausalalle ja pitämään heidät siellä. 

Tämänhetkiset huolenaiheet liittyvät muun muassa vuokrausalan heikkoon tunnettuuteen ja siihen, että se sekoitetaan rakennusalaan. Alan heikko tunnettuus, joka selittyy osin vähäisellä verkkonäkyvyydellä, vaikuttaa myös alhaiseen houkuttelevuuteen naisammattilaisten keskuudessa. Myös harjoittelu- ja työssä oppimisen mahdollisuudet ovat riittämättömiä. 

Vuokrausala on jo lähtökohtaisesti ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa ja sopii hyvin yhteen nykytrendin kanssa, jossa resurssien jakaminen ja vuokraaminen koetaan houkuttelevammaksi kuin ostaminen ja omistaminen. Nuorten osaajien houkutteleminen vaatii alan kehittämistä yhteistyössä yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa. Kehitysideoiden avoin jakaminen auttaa luomaan yhteyden potentiaalisiin työntekijöihin jo varhaisessa vaiheessa. 

Pitääkseen kiinni osaajistaan yritysten tulee panostaa henkilöstön osallistamiseen ja sitouttamiseen. Keskeisiä keinoja ovat arvot, viestintä ja urakehitysnäkymät. Kriittisin vaihe on työntekijöiden ensimmäinen vuosi, jonka aikana vaihtuvuus on korkea. 

Cramolle on tärkeää tukea työntekijöiden henkilökohtaista kasvua ja kehittää heidän osaamistaan. Lisäksi haluamme viestiä selvästi, sekä sisäisesti että ulkoisesti, millaisia kehittymismahdollisuuksia tarjoamme houkutellaksemme potentiaalisia työntekijöitä myös tulevaisuudessa. Milleniaalit tavoitetaan parhaiten sosiaalisen median ja verkon työnhakupalveluiden kautta.

Case

Tartumme uusimpien teknologioiden luomiin mahdollisuuksiin

Cramo on ryhtynyt yhteistyöhön lupaavien start up -yritysten kanssa lisätäkseen ymmärrystä uusimpien teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista. 

IoT, esineiden internet, vaikuttaa yritystoimintaamme monilla tavoin: sen avulla voimme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme sekä kehittää ja löytää uusia liiketoimintamalleja. Uudet ratkaisut mahdollistavat esimerkiksi laitteiden käytön seurannan rakennustyömailla. Asiakkaat saavat lisäarvoa siitä, että tarvittavat laitteet tuodaan työmaalle juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Sisäinen tehokkuus lisääntyy, kun laitteet, joita ei käytetä, voidaan toimittaa käyttöön muualle. Tulevaisuudessa ratkaisua voidaan kehittää siten, että voimme tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia kalustonhallinnan palveluita. 

Olemme syyskuusta 2017 lähtien olleet mukana Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) digitaalisen tutkimusyksikön ACTIVE-hankkeessa, jossa pyritään kehittämään edistyksellinen IoT-alusta, joka yhdistää sensorit, älykkäät yhdyskäytävät (gateway) ja pilvialustan. 

Hankkeessa on mukana kolme suomalaisyritystä, jotka toimivat yhteistyössä kanssamme. Olemme varustaneet koe-erän laitteita älysensoreilla, jotka ovat yhteydessä ACTIVEn IoT-alustaan. Tavoitteena on siirtää käyttötietoa sekä testata työmaan ja pilvialustan välisen yhteyden toimivuutta. 

”EIT Digitalille ja sen kumppaneille on äärimmäisen tärkeää ymmärtää asiakasnäkökulma. Haluamme testata tuotteitamme ja palveluitamme autenttisessa käyttöympäristössä yhteensopivuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi. Cramon avoin ja käytännönläheinen suhtautuminen innovaatioihin, sekä ideointinopeus ja kyky kokeilla ideoita käytännössä hyödyttää kaikkia osapuolia”, kertoo Marko Turpeinen, EIT Digitalin Helsingin yksikön johtaja. 

Seuraavana on vuorossa laajempi pilottihanke, jossa mukaan otetaan useita yhdyskäytäviä sekä suuri määrä sensoreita. Tavoitteena on kehittää innovatiivista teknologiaa ja liiketoimintaa käsi kädessä. 

Case

Cramo veronmaksajana

Yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä Cramo noudattaa kaikkia konsernin toimintaa koskevia verolakeja, -säädöksiä ja -määräyksiä niillä juridisilla alueilla, joilla se toimii. Toimintamme tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle verotulojen muodossa kaikkiaan 14 maassa. 

Vuonna 2017 Cramo maksoi veroja yhteensä 90,6 (84,9; 2016) miljoonaa euroa konsernin toimimaissa. Pääosa maksuista muodostui yhtiöverosta ja arvonlisäverosta. Maksoimme yhtiöveroa kaikkiaan 14,9 (11,6; 2016) miljoonaa euroa ja arvonlisäveroa 75,5 (73,3; 2016) miljoonaa euroa (netto). 

Noudatamme kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeita ja paikallista lainsäädäntöä. Pyrimme varmistamaan, että veropäätöksemme ovat linjassa liiketoimintamme kanssa, ja verot ovat vain yksi liiketoiminnan päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä. Vastuullisena yrityskansalaisena toimimme veroviranomaisten kanssa proaktiivisesti ja avoimesti. 

Vuonna 2017 Cramo hyödynsi aiempien vuosien verotuksellisia tappiota, ja maksoi tuloveroa vain Ruotsissa. Arvonlisävero raportoidaan nettona ja sisältää myyntitulojen arvonlisäverot sekä hankinnoista ja investoinneista vähennetyt arvonlisäverot. 

Pyrimme näyttämään esimerkkiä vastuullisuudesta koko toimialalle muun muassa toimimalla läpinäkyvästi. Tähän liittyen pyrimme vastaisuudessa lisäämään verojalanjälkeämme koskevaa viestintää.