Varmistamme tulevan kasvun liiketoimintaamme kehittämällä

Olemme ryhtyneet toteuttamaan Shape & Share -kasvustrategiaamme ja siihen sisältyviä taloudellisia ja kestävän kehityksen tavoitteita, painopistealueita ja strategisia askeleita. 2017 oli innostava vuosi, jonka aikana korostuivat erityisesti innovaatiot, digitalisaatio ja keskittyminen henkilöstöön. Kaikki ovat asioita, jotka vahvistavat kykyämme tuottaa kestävää arvoa asiakkaille ja muille sidosryhmille.

TALOUDELLISET TAVOITTEET 2017–2020

Kone- ja laitevuokraus

Sidotun pääoman tuotto, %  > 14,5
Liikevaihdon orgaaninen kasvu 
> markkinakasvu

Siirtokelpoiset tilat

Sidotun pääoman tuotto, %  >12,5
Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu, % 
>10,0

Cramo-konserni

Nettovelka/käyttökate  < 3
Oman pääoman tuotto, %  > 15
Osingonjakosuhde, %  ~ 40

KESTÄVÄN KEHITYKSET TAVOITTEET

Asiakastyytyväisyysindeksi  > 70
LTIR (tapaturmataajuus)  5
Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden

Oikeustapaukset  0
CO2-päästöt  −20
scope 1 ja 2, suhteutettuna liikevaihtoon (tonnia/M€), %

STRATEGISET ASKELEET 2017–2010

Yhtenäistäminen

  • Yhteisten prosessien ja työkalujen käyttöönotto
  • Cramo Storyn tuominen osaksi arkea
  • Uudistetun Cramo Care -ohjelman vakiinnuttaminen

Optimoiminen

  • Liiketoimintarakenteen ja -mallin kehittäminen
  • Suorituskykyä painottavan kulttuurin vahvistaminen
  • Uuden digitaalisen konseptin luominen
  • Pyrkimys nollatasoon työtapaturmissa

Kasvu

  • Uuden jalansijan varmistaminen valituilla markkinoilla
  • Orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtääminen
  • Jatkuva potentiaalisten ostokohteiden arviointi ja pyrkimys johtavaan asemaan valituilla markkinoilla

Vuoden alussa jaoimme liiketoimintamme kahteen erilliseen divisioonaan: Kone- ja laitevuokraus ja Siirtokelpoiset tilat. 

Toimintamme muokkaaminen ei rajoitu vain liiketoimintarakenteeseen. Olemme myös terävöittäneet tarjoomaamme ja kehittäneet ja selkeyttäneet sisäisiä prosesseja ja työkaluja sekä tapaamme työskennellä yhdessä sidosryhmiemme kanssa ratkaisuja ja näkemyksiä avoimesti vaihtaen. Digistrategiamme ja siihen pohjautuva digitaalinen alusta ovat olleet tässä työssä keskeisiä. 

Johtamassa vuokraustoimialan digitalisoitumista 

Esimerkki mullistavasta digitaalisesta avauksesta vuokraustoimialalla on Cramo eCRent -verkkokaupparatkaisu. Verkkopalvelu helpottaa asiakkaidemme elämää, sillä se tarjoaa väylän tarjoomaamme ja palveluihimme, mahdollisuuden analysoida omaa vuokraustaan tai hallinnoida laitteiden palautuksia joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Kehitämme parhaillaan useita toiminnallisuuksia voidaksemme palvella asiakkaita aiempaa paremmin ja mahdollistaaksemme entistä tiiviimmän yhteistyön ja integraation. 

Olemme digitalisoineet tärkeimmät sisäiset prosessimme ja hyödymme toiminnan tehostumisesta. Edistääksemme yhteistyötä ja toiminnan integroimista toimittajaverkostomme kanssa, otimme käyttöön digitaalisen hankinnasta maksuun -ratkaisun. 

Kuljetustenhallintaprosessiemme osalta digitalisaation hyödyt ovat selkeät. Ne liittyvät erityisesti kustannustehokkuuteen, parempaan hallintaan ja kokonaiskuvaan, tehokkaampaan integraatioon kuljetuskumppaneiden kanssa, parempiin yhteiskehitysmahdollisuuksiin sekä ympäristövaikutusten minimointiin kuljetusten optimoinnin avulla.

Noin 12 000 Cramon vuokrakonetta ja -laitetta on nyt integroitu IoT-ratkaisuun, jonka tuottaman tiedon avulla voimme auttaa asiakkaitamme optimoimaan koneiden ja laitteiden käyttöä. Samalla pystymme itse tekemään parempia, tietoon perustuvia päätöksiä esimerkiksi kaluston huoltotarpeiden suhteen.

Nopeasti oppiva, innovatiivinen organisaatio on yksi keino varmistaa oma ja asiakkaidemme menestys muuttuvassa toiminta­ympäristössä.

Sanoista innovaatiotekoihin

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti lähes kaikilla toimialoilla ja merkittäviä mullistuksia on vielä edessä. Kilpailu saattaa jatkossa tulla ennennäkemättömiltä, nousevilta toimialoilta ja toimijoilta, joiden uudenlaiset liiketoimintamallit perustuvat jakamistalouteen. Tästä syystä olemme päättäneet lunastaa itsellemme roolin koko toimialan muokkaajana.

Valmistautuaksemme tuleviin mullistuksiin ja vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin entistä täsmällisemmin, haluamme sitouttaa koko henkilöstömme Cramon vahvaan innovaatiokulttuuriin. Meille innovaatioiden toteuttaminen tarkoittaa järjestelmällisiä, ratkaisulähtöisiä prosesseja, joiden avulla tunnistamme ja ratkaisemme asiakkaiden ongelmia ja haasteita yhteistyössä heidän kanssaan. Kannustamme kaikkia ratkaisulähtöisyyteen ja jaamme parhaita käytäntöjä kautta koko organisaation.

Nopeasti oppivana, innovatiivisena organisaationa tuemme omaa ja asiakkaidemme menestystä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Haastamme jatkuvasti olemassa olevia liiketoimintamallejamme ja arvioimme uusia palvelu- ja muita konsepteja tuottaaksemme asiakkaille ja muille sidosryhmille mahdollisimman paljon arvoa. 

Ihmiset ratkaisevat

Uskomme, että tavanomaisen ja erinomaisen asiakaskokemuksen ero on kiinni ihmisistä. Tästä syystä olemme nostaneet henkilöstön suorituskyvyn vahvistamisen yhdeksi uuden strategiamme neljästä painopistealueesta. Tähän liittyen otimme vuoden lopulla käyttöön uuden henkilöstöstrategian. Sen tavoitteena on tukea henkilöstömme suorituskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä, tarjota tietoa henkilökohtaisista ja ammatillisia kehittymismahdollisuuksista ja auttaa meitä houkuttelemaan joukkoomme uusia päteviä osaajia rakentamaan Cramon menestystä tulevaisuudessa. 

Otimme vuoden aikana käyttöön uuden brändialustan, joka osaltaan tukee Cramon houkuttelevuutta potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Uudistettu brändialusta viestii entistä selkeämmin, millainen yritys Cramo on ja mitä arvoja edustamme. 

“Cramo on ollut YK:n Global Compactin jäsen vuodesta 2009 lähtien, ja tukee sen kymmentä periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen.”

Leif Gustafsson

toimitusjohtaja

Kestävän kehityksen integroiminen toimintaan jatkui

Kestävä kehitys on integroitu strategiaamme ja perustuu, kuten koko liiketoimintamallimme, turvallisten ja kestävien ratkaisujen ja muiden resurssien vastuulliseen jakamiseen ja avoimeen tiedonkulkuun. Tavoitteemme on johtaa vuokraustoimialan kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistämistä sekä vastata sidosryhmiemme asettamiin ja kansainvälisesti tunnistettuihin kestävän kehityksen vaatimuksiin. 

Olemme integroineet kestävän kehityksen Cramo Care -strategiamme osaksi päätöksentekoprosesseja ja päivittäistä työtä Cramo Care -ohjelman kautta. Ohjelman neljä painopistealuetta ovat Asiakkaista välittäminen, Työntekijöistä välittäminen, Ympäristövastuu ja Sosiaalinen vastuu. Varmistaaksemme jatkuvan parantamisen ja hyvän sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen tuloksen, olemme määrittäneet kestävälle kehitykselle strategiset tavoitteet, mittarit ja pitkän aikavälin vision. 

Vuonna 2017 päivitimme kestävän kehityksen politiikkamme strategisten painopistealueiden kanssa yhtenäiseksi ja aloitimme niiden jalkauttamisen uuden Cramo Care Manager -organisaation kautta. Organisaatio vastaa yhdessä paikallisjohdon ja asiantuntijatiimien kanssa toimintasuunnitelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Lisäksi, osana vastuullisuustyötämme, määritimme ja otimme käyttöön toimittajia koskevat toimintaperiaatteet. Olemme sitoutuneet ottamaan käyttöön ISO 9001 -, ISO 14 001 - ja ISO 45 0001 -standardit koko konsernissa. 

Voit lukea aiheesta lisää erillisestä GRI-raportistamme, joka julkaistaan internetsivuillamme.