Hallinnointi ja ohjaus

Riskienhallintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

Tehokas taloudellisten ja kestävän kehityksen riskien hallinta on keskeistä Cramon kyvylle tuottaa arvoa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tunnistamme ja arvioimme mahdollisia riskejä ja niiden seurauksia sekä määrittelemme ja toteutamme toimenpiteitä riskien vaikutusten lieventämiseksi riskienhallinnan viitekehyksemme puitteissa. 

Olemme tunnistaneet useita mahdollisia riskejä, jotka voivat estää meitä saavuttamasta strategiset tavoitteemme. Näihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit, rahamarkkinoihin, kilpailuun, lain- ja säädöstenmukaisuuteen, kestävään kehitykseen sekä konsernin maineeseen liittyvät riskit. Kun riskit on tunnistettu, analysoimme ja arvioimme niiden mahdolliset taloudelliset ja kestävän kehityksen vaikutukset ja määrittelemme vaikutusten minimoimiseksi tarvittavat toimenpiteet. Riskejä hallitaan valvontatoiminnoilla, jotka koskevat koko organisaation kaikkia tasoja ja kaikkia toimintoja.

Jakautuminen vaikuttaa konsernin riskienhallintaan

Liiketoiminnan syklisyys sekä yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat nykyisiin divisiooniimme, Kone- ja laitevuokraukseen ja Siirtokelpoisiin tiloihin, eri asteisesti. Lisäksi divisioonien ratkaisut palvelevat eri asiakassegmenttejä ja loppukäyttäjiä ja niiden kilpailukentät eroavat toisistaan. Kone- ja laitevuokrauksen ja Siirtokelpoisten tilojen jakautuminen vaikuttaa konsernin riskienhallintaan, sillä se muuttaa ratkaisevasti yritysrakennetta ja liiketoimintaa. Kummankin itsenäisen yhtiön on päivitettävä riskienhallintapolitiikkansa ja taloudelliset tavoitteensa vastaamaan uutta konsernirakennetta.

Arvonluontikyvyn varmistaminen

Keskeisimmät toiminnalliset riskit liittyvät strategisiin investointeihin, yrityskauppojen ja ostettujen yritysten integroimisen onnistumiseen, IT-riskeihin ja toiminnan tehokkuuteen. Henkilöstöön, työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristöön sekä lain- ja säädöstenmukaisuuteen liittyvä riskien vähentäminen on tunnistettu olennaisen tärkeäksi arvonluontikykymme kannalta.

Vastataksemme koko toimialaan vaikuttaviin megatrendeihin ja varmistaaksemme vastuullisen liiketoiminnan ja kasvun, olemme sisällyttäneet kestävän kehityksen osaksi strategista ja operatiivista päätöksentekoa sekä riskienhallintaa.

Tunnistetut riskit ja niiden hallinta

 

Taloudellinen tilanne
Mahdolliset vaikutukset
 • Palveluidemme kysyntä on yhteydessä yleiseen pitkän aikavälin taloudelliseen kehitykseen. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntä on riippuvainen rakennustoiminnasta, joka on luonteeltaan syklistä. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta on luonteeltaan vähemmän suhdanneherkkää, koska vuokrasopimukset ovat kestoltaan pidempiä ja kysyntää ajaa vahvasti julkinen sektori.
Vaikutusten rajaaminen
 • Pääoman, investointien ja kulujen hallinta talouden suhdannevaihtelut huomioon ottaen.
 • Joustavuuden rakentaminen liiketoimintamalliin.
 • Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta on vähemmän suhdanneherkkää.
 • Ylläpitämällä terveen pääomarakenteen ja varmistamalla lainanottokykymme suojaudumme markkinoiden häiriöiltä.
Kehitys
 • Taloudellisen toiminnan ja rakentamisen lisääntyminen vaikuttavat myönteisesti tulokseemme vuonna 2018. Kone- ja laitevuokrauksen näkymiin vuodelle 2019 sisältyy merkittäviä maakohtaisia eroja. Ruotsissa ja Suomessa arvioidaan, että rakentamisen huippu on saavutettu ja vuodelle 2019 ennustetaan rakentamisen lievää laskua. Samanaikaisesti useiden Keski-Euroopan maiden markkinoiden odotetaan kasvavan voimakkaasti. Siirtokelpoisten tilojen markkinoiden kasvu vuonna 2018 oli vahvaa ja myös vuoden 2019 näkymät ovat myönteiset.
 • Olemme varautuneet seuraavaan taantumaan vahvalla taseella, joka varmistaa toimintamme myös heikommassa taloustilanteessa.
Yhteys strategiaan
 • Liiketoimintamallien joustavuus ja skaalautuvuus
 • Markkinamahdollisuuksien hyödyntäminen
 • Tavoite: nettovelat /käyttökate <3,0
Kilpailutilanne
Mahdolliset vaikutukset
 • Kilpailu jo valmiiksi kilpaillulla ja aktiivisella markkinalla voi kiristyä entisestään.
 • Uudet toimijat tai nykyiset kilpailijat voivat kehittää uusia markkinaa mullistavia ratkaisuja tai tarjoomia.
 • Lisääntynyt ja raju kilpailu voi pienentää liikevaihtoamme ja markkinaosuuttamme sekä heikentää kannattavuuttamme.
Vaikutusten rajaaminen
 • Luomme kilpailuetua tarjoamalla parasta palvelutasoa hintaan, joka tuottaa eniten arvoa asiakkaille – annamme konkreettisia asiakaslupauksia.
 • Suojaamme markkina-asemaamme alan parhailla IT-järjestelmillä, osaavalla henkilöstöllä, helposti saavutettavalla toimipisteverkostolla sekä laajalla, monipuolisella vuokrakalustolla.
 • Seuraamme markkinaosuutemme kehitystä sekä kilpailijoiden toimintaa.
 • Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja ja alaa mullistavia tarjoomia.
Kehitys
 • Vuonna 2018 kone- ja laitevuokrauksen orgaaninen liikevaihto kasvoi 5,4 %. Kasvu on suurempaa kuin kuin kasvu Cramon toimintamaissa ERA:n määritelmän mukaan. Siirtokelpoisten tilojen orgaaninen vuokrausliikevaihto kasvoi 14,6 % vuonna 2018.
 • Kilpailu väheni kone- ja laitevuokrausalalla vuonna 2018. Hinnoittelustrategiamme, digitalisaatio ja korkealuokkainen asiakaspalvelu tukevat asemaamme kilpailutilanteissa.
 • Olemme reagoineet asiakastarpeiden muutoksiin lanseeraamalla uusia digitaalisia ratkaisuja.
Yhteys strategiaan
 • Alaa mullistavat tarjoomat
 • Huippusuorituksia tukevan kulttuurin vahvistaminen
 • Uusien digitaalisten konseptien kehittäminen
Rahoitus
Mahdolliset vaikutukset
 • Velkainstrumentit, joukkovelkakirjat ja muut rahoitusjärjestelyt ovat sitovia ja voimassa vain määräajan. Velkainstrumentteihin liittyy myös taloudellisia kovenantteja. Olennaisimmat riskit muodostuvat erääntyvien velkojen uudelleenrahoituksen epäonnistumisesta sekä kovenanttien rikkomisesta, jotka voivat johtaa maksukyvyttömyyteen tai pakottaa velan ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Vaikutusten rajaaminen
 • Ylläpidämme rahoituksen saatavuuden aina riittävällä tasolla sekä pidämme laina-ajat pitkinä ja erääntymiset hajautettuina. Neuvottelemme uudet rahoitussopimukset hyvissä ajoin etukäteen.
 • Tavoitteena maltillinen velkaantuneisuus: nettovelat/käyttökate alle 3,0.
Kehitys
 • Vahvan suorituksemme ansiosta voimme hyödyntää rahoitusmarkkinoiden tarjoamaa runsasta rahoituksen saatavuutta sekä kilpailukykyistä hinnoittelua.
 • 31.12.2018 nostamattomien sitovien luottolimiittien määrä oli 258,5 (267,2) miljoonaa euroa.
Yhteys strategiaan
 • Tavoite: nettovelat/käyttökate <3,0
Informaatioteknologia
Mahdolliset vaikutukset
 • Toimintamme on riippuvaista informaatioteknologiasta, sillä laajasta vuokrakalustostamme ja suuresta asiakasmäärästä seuraa paljon liiketapahtumia. Kyberhyökkäyksestä voisi seurata arkaluontoisten tietojen menetyksiä tai kyvyttömyys tuottaa palvelua asiakkaillemme. Tämä voisi vahingoittaa mainettamme ja aiheuttaa taloudellisia tappioita ja sanktioita.
Vaikutusten rajaaminen
 • Uudistettu parametrien suojaus ja tehostettu järjestelmiin kirjautuminen sekä verkkoliikenteen monitorointi torjuvat ei-toivottua tietoliikennettä.
 • Tunnistettujen haitta- ja vakoilusivustojen listaus.
 • Haittasivustojen tunnistusjärjestelmä.
 • Asiakkaiden parempi tietoturva.
 • Päivitetyt palomuurit.
 • Tiiviit kumppanuudet tietoturvayritysten kanssa.
Kehitys
 • Nimitetty tietoturvajohtaja päätavoitteenaan tietoturvan parantaminen.
 • Kehittynyt sähköpostinsuojausjärjestelmä.
 • MDM-järjestelmä langattomien laitteiden hallintaan.
 • Tietojärjestelmien haavoittuvuuskontrollit neljästi vuodessa.
Yhteys strategiaan
 • Tulevaisuuden rakentaminen
Terveys ja turvallisuus
Mahdolliset vaikutukset
 • Terveys ja turvallisuus ovat Cramon asiakkaille ja henkilöstölle olennaisen tärkeitä, ja meidän on noudatettava kaikkia terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja ja säädöksiä. Kyvyttömyys vastata ulkoisiin tai sisäisiin työturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin vahingoittaisi Cramon mainetta, saattaisi johtaa asiakasmenetyksiin ja vähentäisi houkuttelevuutta työnantajana. Siitä saattaisi myös seurata vakavia henkilövahinkoja sekä oikeustoimia konsernia vastaan.
Vaikutusten rajaaminen
 • Pyrimme systemaattisesti vähentämään työturvallisuusriskejä, mm. sisäisellä turvallisuuskoulutuksella, turvavarusteilla, auditoimalla työolosuhteita sekä kannustamalla henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan aktiivisella elämäntavalla.
 • Toimitamme turvallisuusohjeita sekä tarjoamme koulutusta ja ohjausta vähentääksemme riskejä asiakkaiden työmailla ja toimipaikoilla. Raportoimme merkittävät työtapaturmat asianomaisille laitevalmistajille.
Kehitys
 • Vuonna 2018 jatkoimme konserninlaajuisen johtamisjärjestelmän, johon sisältyvät myös työturvallisuusasiat, käyttöönottoa. LTIR laski ja oli 9,5 (9,9).
 • Vuonna 2018 konsernille ei esitetty terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä oikeudellisia vaatimuksia.
Yhteys strategiaan
 • Tavoite LTIR 5 tai alle 5 vuoteen 2020 mennessä
 • Tavoite: 0 tapaturmaa
Ympäristövaikutukset
Mahdolliset vaikutukset
 • Meihin kohdistuu yhä enemmän laillisia velvoitteita, joita meidän tulee noudattaa, ja asiakasvaatimuksia, jotka koskevat resurssitehokkuutta ja ilmastovaikutusten vähentämistä. Kyvyttömyys vastata näihin vaatimuksiin saattaisi vahingoittaa mainettamme ja johtaa asiakkaiden ja liiketoimintamahdollisuuksien menetykseen. Siitä saattaisi myös seurata vahinkoa ympäristölle sekä oikeustoimia konsernia vastaan. Kyvyttömyys resurssien optimoimiseen kasvattaisi toimintakulujamme.
Vaikutusten rajaaminen
 • Pyrimme järjestelmällisesti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, keskitymme energiankäytön ja ilmastovaikutusten sekä jätteiden minimoimiseen.
 • Kannustamme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme kehittämään kanssamme vastuullisia ratkaisuja osana strategiaamme.
Kehitys
 • Vuonna 2018 jatkoimme konserninlaajuisen johtamisjärjestelmän, johon sisältyvät myös ympäristöasiat, käyttöönottoa. CO2e -päästöt, scope 1 and 2, suhteessa liikevaihtoon olivat 15,6 (17,5) tonnia/M€.
 • Vuonna 2018 konsernille ei esitetty ympäristöasioihin liittyviä oikeudellisia vaatimuksia.
Yhteys strategiaan
 • Tavoite: CO2e -päästövähennystavoite >20 % vuoteen 2020 mennessä, scope 1 and 2, suhteutettuna liikevaihtoon (tonnia/M€)
 • 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta
Ihmisoikeudet
Mahdolliset vaikutukset
 • Ihmisoikeuksien vaaliminen on Cramolle perusarvo. Keskitymme varmistamaan, ettei konsernissa harjoiteta syrjintää. Mikäli syrjintää tapahtuisi, siitä voisi aiheutua haittaa maineelle ja työnantajamielikuvalle, ja lisäksi se voisi johtaa asiakasmenetyksiin. Seurauksena saattaisi myös olla henkilötason vahinkoja ja oikeustoimia konsernia vastaan.
Vaikutusten rajaaminen
 • Olemme ottaneet käyttöön monimuotoisuuspolitiikan, johon sisältyvät tasavertaiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikille.
 • Viestimme arvoistamme ja toimintaperiaatteistamme järjestelmällisesti koko konsernille, ja varmistamme, että niitä noudatetaan. Olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-palvelun, jonka kautta työntekijät voivat raportoida rikkomusepäilyistä.
 • Toimintaperiaatteet toimittajille koskevat kaikkia uusia sopimuksia.
Kehitys
 • Vuonna 2018 Cramon sisällä raportoitiin yksi seksuaalisen häirinnän tapaus. Yhtiö tutki tapauksen ja ryhtyi toimenpiteisiin, ja sitä myös kuultiin oikeudessa. Yhtiö ei ollut osapuolena oikeudellisessa prosessissa.
Yhteys strategiaan
 • Tavoite: 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta
Henkilöstö
Mahdolliset vaikutukset
 • Pätevän henkilöstön säilyttäminen ja houkutteleminen ovat olennaisia pyrkiessämme erinomaisiin tuloksiin ja huippuluokan asiakastyytyväisyyteen.
 • Henkilöstön korkea vaihtuvuus tai kykenemättömyys houkutella uusia osaajia Cramoon voisi vaikuttaa suorituskykyymme ja kykyymme säilyttää asiakaspalvelun korkea laatu ja tätä kautta myös heikentää tulostamme.
Vaikutusten rajaaminen
 • Työskentelemme järjestelmällisesti tarjotaksemme turvallisia ja kiinnostavia työpaikkoja. Pyrimme varmistamaan inspiroivan ympäristön henkilökohtaiselle ja ammatilliselle kehitykselle kaikille työntekijöillemme.
 • Seuraamme henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti tunnistaaksemme kehityskohteita ja pidämme vuosittaisia kehityskeskusteluja.
 • Pyrimme vahvistamaan työnantajamielikuvaamme houkutellaksemme mahdollisia uusia työntekijöitä. Lisäksi kartoitamme uusien työntekijöiden odotuksista työelämän suhteen.
Kehitys
 • Vuonna 2018 lanseerasimme We are Shapers -henkilöstölupauksen, jonka tavoitteena on lisätä henkilöstön sitoutumista ja vahvistaa Cramon työnantajamielikuvaa.
 • Jatkoimme konserninlaajuisten henkilöstöprosessien käyttöönottoa.
 • Työntekijöiden vaihtuvuus vuonna 2018 oli 19 % (18 % vuonna 2017).
 • Uusien työntekijöiden rekrytointiaste vuonna 2018 oli 21 % (22 % vuonna 2017).
Yhteys strategiaan
 • Henkilöstön huippusuoritusten mahdollistaminen
Liiketoimintaetiikka
Mahdolliset vaikutukset
 • Meille on kriittisen tärkeää, että asiakkaamme, henkilöstömme ja muut sidosryhmät luottavat siihen, että toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja lainmukaisesti. Lakien tai säädösten rikkominen voisi johtaa maineen ja asiakkaiden, henkilöstön sekä muiden sidosryhmien luottamuksen menettämiseen. Siitä saattaisi seurata myös oikeustoimia.
Vaikutusten rajaaminen
 • Viestimme arvoistamme ja toimintaperiaatteistamme koko konsernille, ja varmistamme, että ne toteutuvat käytännössä. Olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-palvelun, jonka kautta työntekijät voivat raportoida rikkomusepäilyjä.
 • Arvioimme toimittajia myös eettisin kriteerein. Toimintaperiaatteet toimittajille koskevat kaikkia uusia sopimuksia.
Kehitys
 • Vuonna 2018 konsernille ei esitetty epäeettiseen käyttäytymiseen, kuten lahjontaan, liittyviä oikeudellisia vaatimuksia.
 • Vuoden aikana 33 % (77 %) henkilöstöstämme sai liiketoiminnan etiikkaan tai toimintaperiaatteisiin liittyvää koulutusta. Toimittajista 54 % (48 %) on allekirjoittanut Cramon toimintaperiaatteet toimittajille.
Yhteys strategiaan
 • Tavoite: 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtavaa tapausta
 • Tavoite: Koko henkilöstö saa liiketoimintaetiikkaan/toimintaperiaatteisiin liittyvää koulutusta vuosittain
 • Tavoite: Kaikki toimittajat ovat allekirjoittaneet toimittajia koskevat toimintaperiaatteet vuoteen 2020 mennessä