Johdanto

Shape & Share -strategian toteuttamisen vuosi

Liikevaihdon vakaa kasvu, yrityshankinnat molemmissa divisioonissa sekä Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan onnistunut tulosparannus ovat muutamia viime vuoden ilahduttavista kohokohdista. Keskittyminen digitalisaatioon, innovaatioihin, kestävään kehitykseen sekä henkilöstön kehittämiseen tuki hyvää suoritustamme. 

Vuonna 2018 sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen kysyntä oli hyvää päämarkkinoillamme ja molemmat divisioonat tukivat vakaasti orgaanista ja yrityskauppoihin perustuvaa liikevaihdon kasvua. Lisäksi konsernin kannattavuus jatkoi paranemista huolimatta haasteista joillakin suurimmista markkinoistamme. Saavutimme kaikki konsernitason taloudelliset tavoitteet, ja myös kasvutavoitteet, jotka olemme asettaneet Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihdolle ja Siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihdolle.

Kone- ja laitevuokraus -divisioonan liikevaihto kasvoi hyvän kysynnän myötä. Saksassa KBS Infra GmbH:n osto vuoden alussa tuki yrityskauppoihin perustuvaa kasvua. Divisioonan sisällä tulos oli kuitenkin jossain määrin epätasainen. Skandinaviassa ja suurimmassa osassa Itä- ja Keski-Euroopan maita kannattavuuden parantuminen jatkui, vaikka emme ole täysin tyytyväisiä Saksan kehitykseen. Suomessa kannattavuutta painoi kiristyvä kilpailu, joka vaikutti epäsuotuisasti sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen. Saksassa ja Suomessa on ryhdytty toimiin tuloksen parantamiseksi. Suurimmassa osassa markkinoitamme kone- ja laitevuokrauksen näkymät säilyvät yhä myönteisinä vuonna 2019 huolimatta talouden epävakaudesta – Ruotsissa ja Suomessa vuokrausmarkkina näyttää yhä kasvavan johtuen muun kuin asuntorakentamisen kasvusta.

Olen erityisen tyytyväinen Siirtokelpoiset tilat -divisioonan myönteiseen kehitykseen sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Vuosina 2017 ja 2018 tehdyt toimet tuloksen parantamiseksi ovat onnistuneet hyvin. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä oli hyvää kaikissa divisioonan toimintamaissa ja erityisen vahvaa se oli Suomessa. Ruotsalaisen siirtokelpoisten tilojen toimittajan, Nordic Modular Group Holding AB:n, osto lokakuussa vahvisti asemaamme Pohjois-Euroopan johtavana siirtokelpoisten tilojen toimijana. Siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat erittäin lupaavat ja asemamme on hyvä tulevien kasvumahdollisuuksien hyödyntämistä silmällä pitäen.

Lisäarvoa tuottavat yritysostot vahvistavat molempia divisioonia

Saksalaisen työmaalogistiikka-alan yrityksen, KBS Infran osto paransi asemaamme tärkeillä Keski-Euroopan markkinoilla ja laajensi Kone- ja laitevuokraus -divisioonan liiketoimintamallia lisäarvopalveluilla. KBS Infra tarjoaa laajoja työmaasuunnittelun ja -logistiikan palveluita sekä työmaatiloja ja työmaiden sähköistyspalveluita. Näemme kaupan tuovan myös merkittäviä lisämyyntimahdollisuuksia nykyiselle kone- ja laitevuokrauksen tarjoomallemme. Nyt voimme lisäksi tarjota asiakkaillemme työmaalogistiikkapalveluita. Tämä on kiinnostava konsepti, jota haluamme kehittää edelleen kattamaan myös muut markkinamme.

Nordic Modular Groupin osto on täysin linjassa Shape & Share -kasvustrategiamme kanssa, sillä se vahvistaa asemaamme pohjoismaisilla siirtokelpoisten tilojen markkinoilla ja laajentaa Siirtokelpoiset tilat -divisioonan eli Cramo Adapteon liiketoimintamallia. Nordic Modular Groupin oman tuotekehityksen ja valmistuksen ansiosta voimme jatkossa tarjota moduuliratkaisuja pitkäaikaiseen vuokraukseen ja myyntiin. Lisäksi yrityskauppa luo meille vakaan pohjan laajentaa toimintaamme edelleen kansainvälisille markkinoille.

Ostettujen yritysten onnistunut integroiminen sekä tuleva yrityskauppoihin perustuva kasvu ovat erittäin keskeisiä tulevalle menestyksellemme. Tämän varmistamiseksi vahvistimme yritysfuusioihin ja -kauppoihin liittyvää osaamistamme nimittämällä syyskuussa Mika Kouhin M&A ja Corporate Development -toiminnoista vastaavaksi johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi.

Tähtäämme Siirtokelpoiset tilat -divisioonan eriyttämiseen

Kuten olemme aikaisemmin ilmoittaneet, Cramo on arvioinut strategisia vaihtoehtoja Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnalleen (Cramo Adapteo), sillä siirtokelpoisten tilojen ja kone- ja laitevuokrauksen synergiaedut ovat rajalliset. Arvioinnin tavoitteena oli maksimoida Cramon osakkeenomistajien saama pitkän aikavälin lisäarvo. Arvioinnin lopputuloksena Cramon hallitus päätti joulukuussa 2018 tähdätä yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen jakamiseen yhtiön nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Olemme jakamistalouden kärjessä

Cramon toiminnan päämäärä on jakamistalouden edistäminen. Uskomme vakaasti, että ammattimainen vuokra- ja muiden resurssien jakaminen auttaa kohtaamaan muutamat kaikkein haasteellisimmista aikamme huolenaiheista. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, resurssien niukkuus ja tarve pyrkiä kohti kestävää kehitystä. Tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisimman helpon tavan päästä hyödyntämään jaettavia resursseja, kannustamme nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita liittymään jakamistalouden toimijoiksi.

Toimintamme päämäärä liittyy läheisesti vastuulliseen tapaamme jakaa kestäviä resursseja. Kestävä kehitys on olennainen osa strategiaamme ja liiketoimintamalliamme, ja teemme paljon työtä integroidaksemme sen kaikkiin toimintoihimme ja toimitusketjuumme. Työmme huomattiin myös Cramon ulkopuolella, ja meille myönnettiin European Rental Associationin (ERA) kestävän kehityksen toimikunnan vuoden 2018 palkinto. Perusteluissaan toimikunta kuvaili Cramoa edelläkävijäksi, joka on kehittänyt aidosti kestävän kehityksen mukaista toimintatapaa vuokrausalalla.

Visiomme, Shared Resources Simplified, yhdistyy tiiviisti digitalisaation mahdollisuuksiin, ja auttaa siten meitä päämäärämme toteuttamisessa.  Digitalisaatio on merkittävin yksittäinen tekijä, joka mahdollistaa tehokkaamman ja helpomman jakamisen. Tarjotaksemme asiakkaille palveluita, jotka tukevat parhaiten heidän menestymistään, teemme heidän kanssaan läheistä yhteistyötä läpi kehitysprojektien aina alkumetreiltä innovaatio- ja pilotointivaiheisiin. Vuoden aikana jatkoimme uusien toiminnallisuuksien lisäämistä digitaalisen alustamme palvelutarjoomaan auttaaksemme asiakkaita toimimaan entistä tehokkaammin. Jatkamme digitalisaatioon liittyviä investointeja myös tulevina vuosina.

Henkilöstölupauksemme on We are Shapers

Yhteistyön tekeminen ja tiedon jakaminen, toistemme auttaminen ja tukeminen sekä ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus ovat ominaisuuksia, joita Cramossa arvostetaan.  Jatkoimme vuoden kuluessa keskittymistä henkilöstön kehittämiseen, ja lanseerasimme alkuvuodesta We are Shapers -henkilöstölupauksemme. Cramo haluaa olla koko toimialan edelläkävijä, ja sen mahdollistamiseen tarvitaan ihmisiä, jotka jakavat saman ajatusmaailman ja tavoitteen. Lupaukseen sisältyy lisäksi toinenkin viesti – jokaisella on mahdollisuus ja kaikkia myös kannustetaan kehittymään ja rakentamaan omannäköistä uraa Cramossa.

Muuttuva maailma on meille mahdollisuus

Jakamistalouden ja useiden globaalien megatrendien, kuten migraatio, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset ja resurssien niukkuus, jatkuva vahvistuminen lisää kestävien vuokrauspalveluiden ja -ratkaisujen kysyntää. Tämä puolestaan vaikuttaa myönteisesti kone- ja laitevuokrauksen sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaympäristöön. Innovatiivisten ratkaisujemme, digitaalisen tarjoomamme ja vastuullisen toimintatapamme ansiosta meillä on hyvät edellytykset tarttua mahdollisuuksiin, joita muuttuvat markkinat ja asiakastarpeet luovat.

Haluan kiittää osakkeenomistajia uskollisuudesta ja luottamuksesta vuonna 2018 ja toivottaa uuden suurimman osakkeenomistajamme, EQT:n, lämpimästi tervetulleeksi. Jatkamme työtä pitkän aikavälin omistaja-arvon kasvattamiseksi toteuttamalla Shape & Share -kasvustrategiaamme. Tulevaisuuteen suuntautunut asenteemme tukee vahvasti työtämme.

Parhain terveisin,

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja

Osinkokohtainen osinko, € ja osinko tuloksesta, %

 

  • Osinko, €1
  • Osinko tuloksesta, %

1 2018 Hallituksen esitys