Kestävä kehitys

Asiakkaista välittäminen

Strateginen tavoite: Toimialan tyytyväisimmät asiakkaat

Asiakkaidemme tärkeimmät huolenaiheet – rakennustyömaiden turvallisuus, resurssitehokkuus ja järkkymätön liiketoiminnan etiikka – ovat meille aina ensisijaisia. Cramo auttaa asiakkaitaan luomaan turvallisia työympäristöjä, vähentämään energiankäyttöä, rajoittamaan ilmastovaikutuksia ja minimoimaan turhan kulutuksen. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ovat ratkaisevan tärkeässä osassa, kun kehitämme kestäviä vuokralaiteratkaisuja edelleen.
– Cramo Care -politiikka

Asiakkaista välittäminen
Aiheet Mittarit Tavoitteet Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Asiakastyytyväisyys CSI -asiakastyytyväisyys-indeksi CSI2 yli 70 75 73 72  
  Osuus toiminnoista, jotka kuuluvat ISO 9001 (suhteessa liikevaihtoon) Kaikki toiminnot kattava ISO 9001 vuoteen 2020 mennessä 80 % 81 % 82 %  
Hyvinvointi ja turvallisuus (asiakkaiden toimipisteissä) Cramon asiakkaille, alihankkijoille, toimittajille ja muille ulkoisille tahoille järjestämään turvallisuuskoulutukseen osallistuneiden henkilöiden määrä 10 %:n vuotuinen lisäys vuodesta 2018 12 698 henkilöä, 28 % kasvu 9 895 henkilöä, 7 % kasvu 10 622 henkilöä  
  Turvallisuuskoulutusta ulkoisille tahoille tarjoavien maiden osuus (pois lukien maat, joissa on alle 3 toimipistettä) Kaikki maat, joissa on yli 3 toimipistettä tarjoavat ulkoista turvallisuuskoulutusta vuoteen 2020 mennessä 78 % 78 % 67 %  
Resurssitehokkuus (asiakkaiden toimipisteissä) Siirtokelpoisten tilojen ja työmaatilojen vuokrauksenaikainen energiankulutus 149 kWh/m² 2020 mennessä (vastaa 13 %:n vähennystä v. 2016 verrattuna) 166 kWh/m2 168 kWh/m2 171 kWh/m2  
  Dieselkäyttöisten lämmityslaitteiden osuus kaikista lämmityslaitteista 9,6 % 2020 mennessä (vastaa 40 %:n vähennystä v. 2016 verrattuna) 11,3 % 12,4 % 16,0 %  
  Stage I – III dieselmoottorien osuus kaikista dieselmoottorikoneista 16,8 % 2020 mennessä (vastaa 70 %:n vähennystä v.2016 verrattuna) 25,2 % 39,5 % 56,0 %  
Liiketoimintaetiikka Oikeudellisiin seuraamuksiin johtaneet tapaukset (ihmisoikeudet, lahjonta, ympäristö) 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta 0 0 0  
Vastuulliset toimittajat Osuus toimittajista, jotka ovat allekirjoittaneet toimittajia koskevat toimintaperiaatteet3 Kaikki toimittajat allekirjoittaneet toimittajia koskevat toimintaperiaatteet 2020 mennessä 54 % 48 % Uusi versio toimittajan eettisistä periaatteista valmistui 2016 ja käyttöönotto aloitettiin 2017  

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai Tavoite saavutettu  CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti  CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Kaikki yksiköt, painotettu keskiarvo
3 Toimittajien toimintaperiaatteet kattavat ympäristö-, hyvinvointi- ja turvallisuus-, ihmisoikeus- sekä korruptio- ja lahjonta-asiat

 

ISO 9001 -johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön Kone- ja laitevuokrauksessa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä Siirtokelpoisten tilojen osalta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Sertifiointiprosessia jatketaan ja tavoitteena on, että se kattaa kaikki Cramo-maat.

Toimenpiteet vuonna 2018

Asiakastyytyväisyyden seuranta

Yksi strategisista tavoitteistamme on toimialan tyytyväisimmät asiakkaat. Lisäksi pyrimme saavuttamaan johtavan markkina-aseman valituilla markkinoilla, molemmissa tuotealueissamme. Tämän vuoksi meille on tärkeää seurata asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti.

Vuonna 2018 saavutimme asiakastyytyväisyystavoitteemme (asiakastyytyväisyysindeksi CSI yli 70), ja asiakastyytyväisyysindeksimme oli 75 (73 vuonna 2017). Cramon asiakastyytyväisyysindeksi on parantunut jo kolmena vuotena peräkkäin.

Innovaatioita kumppanuuksilla ja yhteisillä kehityshankkeilla

Tavoitteenamme on ottaa aktiivinen rooli kestävien ratkaisujen kehittämisessä – emme vain vastataksemme olemassa oleviin vaatimuksiin ja säädöksiin, vaan edistääksemme kestävämmän maailman luomista. Aktiivinen vuoropuhelu ja suunnitelmallinen yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ovat tämän strategian ydin.

Yhteiset projektit asiakkaiden kanssa jatkuivat vuonna 2018 usealla kestävän kehityksen osa-alueella: energiasta ja polttoaineista yhteisiin tiedonjakamistavoitteisiin, joilla etsitään uusia vuokrausratkaisuja esimerkiksi tilapäisiin rakenteisiin ja opitaan lisää onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista sekä niiden ennaltaehkäisemisestä. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa käsittelemme eri asioita, kuten jakamistalouden ja sosiaaliseen integraatioon edistämistä, eli kuinka voimme sekä yritys- että yksilötasolla auttaa tarjoamaan kokemuksia ja kontakteja työelämään.

Jakamistalouden edistäminen B2B-toiminnassa

Julkaisimme vuonna 2018 kaksi kantaa ottavaa artikkelia, joissa käsiteltiin B2B-liiketoimintamallia, jossa fyysisten resurssien tilapäiskäyttöä lisäämällä parannetaan niiden käyttöastetta. Näkemyksemme on, että esimerkiksi rakennusalan tulisi sisällyttää jakamistalouden hyödyt osaksi liiketoimintaansa. Koneiden ja laitteiden käytön lisäksi jakamisella voidaan saavuttaa merkittäviä etuja esimerkiksi jätehuollossa. Kone- ja laitevuokrauskumppanit voivat auttaa rakennusyrityksiä vähentämään jätteiden määrää ja kierrättämään jätteitä sekä huolehtimaan elinkaaren loppuun tulleista laitteista. Lisäksi kumppanit voivat käyttää hyödyksi vaikutusvaltaansa, jotta laitesuunnittelijat ja -myyjät tuottaisivat kestävän kehityksen mukaisia, kierrätyskelpoisia laitteita. 

B2B-jakamistalouden edistäminen edellyttää myös EU-tason toimintaa: on tarpeen luoda ja ottaa käyttöön selkeät ohjeet ja rajat siitä, miten jakamistalous määritellään ja mitä se sisältää. Lisäksi tarvitaan tehokkaita poliittisia aloitteita, jotka kannustavat resurssien hyödyntämiseen omistamisen sijaan.

Kone- ja laitekannan modernisointi

Toimimme proaktiivisesti vastataksemme uusimpiin ympäristövaatimuksiin ja viedäksemme kehitystä vielä tätäkin pidemmälle – nykyaikaisten laitekannan ja tilaelementtien myötä pyrimme toimimaan kestävän kehityksen edelläkävijänä vuokraustoimialalla. Näin voimme auttaa myös asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Osana järjestelmällistä työtämme ilmastovaikutuksien vähentämiseksi kunnostamme ja uusimme vuokrattavia työmaatiloja ja tilaelementtejä sekä niiden lämmityslaitteistoja jatkuvasti. Lisäksi uudistamme dieselmoottoreilla varustettujen vuokrakoneiden kantaamme.

Vuoden 2018 tuloksissa vuokra- ja työmaatilojen energiankäyttö neliömetriä kohden laski 168 kWh/m2. Dieselkäyttöisten lämpölaitteiden osuus laski 9 %, ja I–III -vaiheen dieselmoottoreilla varustettujen vuokrakoneiden osuus laski 36 %.

Uusi työmaatilan suojus vähentää jätettä

Vuonna 2018 Cramo kehitti uuden, uusiokäytettävän työmaatilojen suojuksen, jolla korvataan kertakäyttöiset muovisuojukset. Innovaatio auttaa parantamaan tehokkuutta ja vähentämään jätteen määrää.

Uudenlainen työmaatilan suojus, mittatilaustyönä teetetty pressu, peittää kaikki tilan suuaukot ja edistää kestävää kehitystä monin eri tavoin: se on uusiokäytettävä, ja helppo asettaa paikoilleen ja ottaa pois, mikä helpottaa ja nopeuttaa työmaatilojen asennusta, kuljettamista ja siivoamista. Uuden suojuksen voi myös korjata, mikä pidentää sen käyttöikää.

Uudet suojukset otetaan käyttöön ensin Norjassa vuoden 2019 aikana. Asennus etenee vaiheittain ja suojukset uusitaan sitä mukaan, kun vuokralla olevat tilat palautetaan Cramoon asiakastoimeksiantojen päättyessä. Kun kaikki suojukset on vaihdettu, jätteen määrän arvioidaan vähenevän Norjassa 12 tonnia vuodessa.

Uudentyyppinen suojus on tavoite ottaa myöhemmin käyttöön myös muissa Cramo toimintamaissa.

Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Asetamme turvallisuuden aina etusijalle ja sen varmistaminen on olennainen osa toimintaamme. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman suojavarusteita, turvallisuuskoulutusta sekä kokonaisvaltaisia turvallisuusratkaisuja. Visiomme on nolla työmaatapaturmaa.

Tarjoamme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Itävallassa, Liettuassa ja Puolassa turvallisuuskoulutusta ulkoisille sidosryhmille. Vuoden 2018 aikana kaikkiaan 12 698 henkilöä (9 895 vuonna 2017) osallistui järjestämiimme turvallisuuskoulutusohjelmiin. Kasvu johtuu pääasiassa Puolassa turvallisuusviikon aikana järjestettyjen valmennuksien osallistujamäärien kasvusta.

2019

Vuoden 2019 aikana keskitymme tapoihin, joilla voimme auttaa asiakkaitamme vastuullisten valintojen tekemisessä. Jatkamme vuokrauspalvelujemme kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Jatkamme yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja ISO 9001 - laadunhallintastandardin mukaista toimintaa.

Case-tarinat

Turvallisuusviikon koulutuksia tuhansille Puolassa

Turvallisuusviikon koulutuksia tuhansille Puolassa

Lue lisää

[[ $root.case.caseTitle ]]

Case-tarinat
Case-tarinat