Kestävä kehitys

Cramo Care – Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen

Edistimme kestävää kehitystä useilla eri osa-alueilla vuonna 2018. Arvioimme arvoketjumme eri osia kestävän kehityksen näkökulmasta. Koko arvoketju on huomiomme kohteena myös jatkossa, ja tarjoaa meille perustan edetessämme kohti kiertotalousajattelun mukaista vuokrausprosessia. Kiinnitimme erityistä huomiota henkilöstöön.  Henkilöstöön liittyviin toimenpiteisiin sisältyi We are Shapers -henkilöstölupauksemme lanseeraus. Lupauksen avulla pyrimme vahvistamaan henkilöstön sitoutumista ja Cramon työnantajamielikuvaa. Lisäksi otimme käyttöön Cramo Development -viitekehyksen, jonka avulla kehitämme henkilöstöä ja tarvitsemaamme avainosaamista. Tähänastiset panostuksemme kestävään kehitykseen saivat tunnustusta, sillä European Rental Associationin (ERA) kestävän kehityksen toimikunta palkitsi Cramon jaetulla ykkössijalla.

Kestävän kehityksen ohjelma Cramo Care

Cramo Care -strategian avulla integroimme kestävän kehityksen askel askeleelta osaksi kaikkea liiketoimintaamme. Strategia perustuu arvoihimme: Luotettavuus, Luovuus ja Sitoutuneisuus. Cramo haluaa olla edelläkävijä vuokrausalan kestävässä kehityksessä sekä vastata sidosryhmien ja kansainvälisesti tunnustettujen standardien vaatimuksiin.

Kestävän kehityksen integroiminen liiketoimintaan

Kestävän kehityksen strategia tukee liiketoimintastrategiaamme, jonka tarkoituksena on vahvistaa toimintamme pitkäjänteisyyttä kaikkien sidosryhmien näkökulmasta.

Kestävällä kehityksellä on suora vaikutus Cramon sisäiseen arvonluontiin kasvun, pääoman tuoton ja riskienhallinnan kautta. Se tuottaa arvoa myös asiakkaillemme sekä muille sidosryhmille lisäämällä kustannustehokkuutta, parantamalla vaativimpien turvallisuus- ja ympäristöstandardien mukaisten tuotteiden saatavuutta ja vähentämällä ympäristövaikutuksia.

Cramo Care -strategian pääkohdat ovat:

#1 Cramo on toimialan aktiivinen muokkaaja ja jakamistalouden edistäjä.

Vastuullinen jakaminen on liiketoimintamme ydin. Päämäärämme on toimia aktiivisena kestävien vuokrausratkaisujen kehittäjänä, ja siten auttaa asiakkaita tarjoamaan turvallisia työympäristöjä, vähentämään energiankäyttöä, pienentämään ilmastovaikutuksia ja minimoimaan jätteiden määrän.

#2 Arvonluontitavoitteet sisältävät sekä taloudellisia että kestävän kehityksen tavoitteita.

Mittareidemme ja arvoa luovien tavoitteidemme avulla pystymme jatkuvasti seuraamaan ja parantamaan toimintaamme sekä vastaamaan asiakkaiden, sijoittajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien vaatimuksiin.

#3 Ylätason vastuu on konsernin johtoryhmällä, toiminnallinen vastuu ja työntekijöiden sitouttaminen ovat maajohtajien vastuulla.

Cramon johtoryhmällä on kokonaisvastuu Cramo Care -strategiasta ja kestävän kehityksen periaatteista. Maajohtajilla on vastuu niiden käyttöönotosta ja toteutuksesta paikallisesti.

#4 Merkityksellisyyttä ja jatkuvaa parantamista vahvistetaan jatkuvalla vuoropuhelulla kaikkien sidosryhmien kanssa sekä kärkitoimijoiden kanssa solmittavilla kumppanuuksilla ja yhteisillä kehityshankkeilla.

Strategiset kumppanuudet johtavien asiantuntijoiden ja omien sidosryhmiemme kanssa luovat meille johtavan aseman kestävien vuokrausratkaisujen kehittämisessä.

Cramo Care sitoumukset ja periaatteet

Strategiset tavoitteet
  Strategiset tavoitteet Tavoitteet Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Asiakkaista välittäminen Toimialan tyytyväisimmät asiakkaat CSI-asiakastyytyväisyysindeksi2 yli 70 75 73 72  
Työntekijöistä välittäminen Nollataso työtapaturmissa Tapaturmataajuus LTIR3 <5 vuoteen 2020 mennessä 9,5 9,9 13,7  
Ympäristövastuu Nollataso päästöissä CO2e päästöt, scope 1 ja 24 suhteutettuna liikevaihtoon (tonnia/ M€), >20% vähennys 2016-2020 15,6 tonnia/M€ 17,5 tonnia/M€ 18,4 tonnia/M€  
Sosiaalinen vastuu Huippusijoitus liiketoiminnan eettisyydessä 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta (ihmisoikeudet, lahjonta, ympäristö) 15 0 0  

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai Tavoite saavutettu  CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti  CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Kaikki yksiköt, painotettu keskiarvo
3 Vähintään puolen päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden
4 Markkinapohjaista menetelmää käytetään sähkön CO2e-päästöjen laskemiseen
5 Vuonna 2018 Cramon sisällä raportoitiin yksi seksuaalisen häirinnän tapaus. Yhtiö tutki tapauksen ja ryhtyi toimenpiteisiin, ja sitä myös kuultiin oikeudessa. Yhtiö ei ollut osapuolena oikeudellisessa prosessissa.

 

Tavoitteena sidosryhmien odotusten ylittäminen

Cramo Care -strategian kulmakivi on olennaisuustarkastelu, jossa olemme tunnistaneet sidosryhmillemme tärkeimmät kestävän kehityksen osa-alueet ja oman toimintamme suurimmat vaikutukset koko arvoketjussa. Tavoitteemme on ylittää sidosryhmiemme asettamat vaatimukset.

Toimintamme suurimmat vaikutukset muodostuvat välittömän vaikutuspiirimme ulottumattomissa. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa voidaksemme vastata näihin haasteisiin sekä hyödyntääksemme yhdessä löytämiämme ratkaisuja koko arvoketjussa.
Maria Karlsson
Johtaja, kestävä kehitys

Vaikutukset koko arvoketjussa
Merkittävimmät kielteiset vaikutukset Merkittävimmät myönteiset vaikutukset
1. Toimitusketju
 • Resurssien käyttö
 • Ympäristöriskit
 • Riskit terveydelle ja tulevaisuudelle
 • Korruptioriskit
 • Ihmisoikeusriskit
 • Innovaatioiden keskittäminen resurssitehokkuuteen, kiertotalouden lisäämiseen ja turvallisuuden parantamiseen
2. Cramo
 • Resurssien käyttö
 • Riskit terveydelle ja turvallisuudelle
 • Vuokraaminen resurssitehokkaana vaihtoehtona omistamiselle
 • Turvallisuuden parantaminen
 • Vahvat arvot ja eettiset periaatteet
3. Kuljetus
 • Resurssien käyttö
 • Kuljetusten optimointi
4. Asiakkaat
 • Resurssien käyttö
 • Riskit terveydelle ja turvallisuudelle
 • Korruptioriskit
 • Resurssitehokkuus
 • Jätteiden määrän vähentäminen
 • Turvallisten työympäristöjen mahdollistaminen
5. Elinkaaren loppu
 • Jäte
 • Ympäristöriskit
 • Riskit terveydelle ja turvallisuudelle
 • Korruptioriskit
 • Ihmisoikeusriskit
 • Innovaatioiden keskittäminen kiertotalouden lisäämiseen
 • Vanhentuneen kaluston hallittu hävittäminen

 

Cramo on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2009, ja sitoutuu toimimaan sen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyvien kymmenen periaatteen mukaisesti.

Tehokkaat sisäiset toimintatavat

Cramo Care asettaa toiminnallemme selkeät tavoitteet ja tavat tulosten ja tavoitteiden seuraamisen. Sitoutumisemme vahvistamiseksi sekä varmistaaksemme ratkaisujemme laadun ja tarkoituksenmukaisuuden parannamme toimintaamme jatkuvasti.

Vuonna 2017 käyttöön otetun konserninlaajuisen toimintamallin mukaisesti jokaisessa toimintamaassa on oma Cramo Care -päällikkö. Yhdessä maajohtajien ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa he kehittävät Cramo Care -strategian mukaisia paikallisia kehitys- ja implementointisuunnitelmia.

Sisäinen organisaatio, roolit ja vastuut

Eettiset toimintaperiaatteet

On äärimmäisen tärkeää, että Cramon asiakkaat, sijoittajat, työntekijät, toimittajat sekä muut sidosryhmät luottavat siihen, että toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja lakeja noudattaen. Kaikella, mitä teemme, on vaikutusta.

Varmistamme, että päivittäinen päätöksentekomme perustuu asianmukaiseen liiketoiminnan harjoittamiseen ja tinkimättömään eettisyyteen. Tämä periaate auttaa meitä ylläpitämään pitkäaikaisia suhteita sidosryhmiemme kanssa.

Toimintaperiaatteemme ohjaavat päivittäistä työtämme, ja keskittyvät auttamaan työntekijöitä oikeiden ratkaisujen tekemisessä. Sen piiriin kuuluvat lain- ja säädöstenmukaisuus, turvallisten ja terveellisten työpaikkojen luominen sekä vastuullinen yrityskansalaisuus. 

Olemme laatineet myös toimittajia koskevat toimintaperiaatteet, sillä haluamme kannustaa myös kumppaneitamme toimimaan vastuullisesti. Asetamme etusijalle pitkäaikaisen yhteistyön toimittajien kanssa. Suurin osa koneista ja laitteista on ostettu eurooppalaisilta, yhdysvaltalaisilta ja japanilaisilta toimittajilta.

Tutustu toimintaperiaatteisiimme sekä toimintaperiaatteisiin toimittajille.

Läpinäkyvä viestintä ja käytäntöön vieminen

Viestimme toimintaperiaatteistamme järjestelmällisesti ja varmistamme, että ne otetaan käyttöön koko organisaatiossa. Koulutamme henkilöstöämme arvojen mukaiseen toimintaan ja vahvistamme yrityskulttuuria tavoitteenamme huippuluokan asiakastyytyväisyys.

Whistleblowing-järjestelmän avulla seurataan toimintaperiaatteiden toteutumista

Käytössämme on whisteleblowing-järjestelmä, jonka kautta kaikki työntekijät voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, eli toimista, jotka eivät ole arvojemme mukaisia ja jotka voivat vahingoittaa yksilöitä, yhtiötä tai ympäristöä. Kyseessä on varhaisen vaiheen varoitusjärjestelmä, jolla pyritään pienentämään riskejä. Järjestelmä on myös tärkeä työkalu, jolla varmistetaan yhtiön hallinnoinnin vaatimustenmukaisuus ja säilytetään asiakkaiden ja suuren yleisön luottamus toimintaamme.Järjestelmän toimittaja on ulkopuolinen taho, mikä turvaa raportoijien henkilötietojen pysyvän luottamuksellisina. Raportoidut huolenaiheet ja väärinkäytösepäilyt otetaan vakavasti ja käsitellään oikeudenmukaisesti ja nopeasti. Mahdolliset selvitykset hoidetaan tahdikkaasti ja luottamuksellisesti, ja niistä vastaa henkilöstön kehittämisen johtaja, kestävän kehityksen johtaja ja sisäisen tarkastuksen johtaja.

Cramo pyrkii johtamaan kestävän kehityksen edistämistä vuokrausalalla ja vähentämään koko arvoketjun ympäristövaikutuksia. Vuokrausratkaisumme ovat turvallisia, resurssitehokkaita vaihtoehtoja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tai ylittämään omien sidosryhmiensä vaatimukset ja odotukset.
– Cramo Care -politiikka

Toimenpiteet vuonna 2018

Panostus kestävään kehitykseen arvoketjussa

Cramon arvoketju ei ole lineaarinen, mutta ei myöskään vielä kiertotalouden mukainen. Vuokrauspalveluyrityksenä ostamme koneita, laitteita, työmaatiloja sekä siirtokelpoisia tilaelementtejä toimittajiltamme. Ostamamme tuotteet ovat omistuksessamme useita vuosia, minä aikana vuokraamme niitä eteenpäin asiakkaidemme käyttöön eri pituisiksi jaksoiksi. Tuotamme korjaus-, huolto- ja kunnossapitopalvelua varmistaaksemme, että toimituksemme ovat aina korkealaatuisia. Omistettuamme tuotteet useita vuosia, myymme ne yleensä edelleen jatkokäyttöön Cramon ulkopuolella. 

Vuonna 2018 arvioimme koko arvoketjumme eri osia kestävän kehityksen näkökulmasta. Tämä on tärkeää myös jatkossa, sillä kestävän kehityksen mukainen arvoketju on toimintamme perusta edetessämme kohti kiertotalousajattelun mukaista vuokrausprosessia.

Ei-taloudelliset tavoitteet mukaan liiketoiminnan suunnitteluun ja budjetointiin  

Osana vuoden 2019 liiketoiminnan suunnittelu- ja budjetointiprosessia kaikki paikalliset johtoryhmät ovat ensimmäistä kertaa asettaneet toiminnalleen paikalliset, konsernin tavoitteista johdetut, ei-taloudelliset tavoitteet. Lisäksi tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu toimintasuunnitelmat, joihin liittyvät kuluarviot on sisällytetty paikallisiin budjetteihin.

Ei-taloudellisten tavoitteiden liittäminen osaksi liiketoimintasuunnitelmia ja -budjetteja on tärkeä askel kohti liiketoimintaa, jossa kestävä kehitys on huomioitu kaikissa prosesseissa. Tämä on tehokas keino vauhdittaa Cramo Care -strategian jalkauttamista.

Tavoitteena konserninlaajuinen ISO-sertifiointi

Käynnistimme vuonna 2017 prosessin konserninlaajuisen ISO-sertifioinnin saavuttamiseksi. Siihen sisältyvät laatu, ympäristöparannukset sekä työhyvinvointi ja -turvallisuus. Edistimme tavoitetta vuoden 2018 aikana ja sertifiointi on tavoitteena saavuttaa vuonna 2020.

CDP-arviointi

Cramo on osallistunut CDP-arviointiin vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2018 arvioinnissa Cramo arvioitiin luokkaan D, johon emme ole tyytyväisiä.

Kehittääksemme kasvihuonekaasupäästöjen valvontaa ja seurantaa olemme ottaneet käyttöön uuden järjestelmän ympäristödatan keräämiseksi. Järjestelmä mahdollistaa valvonnan tehostamisen ja siten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen.

Tunnustusta työstä kestävän kehityksen edistämiseksi

European Rental Associationin (ERA) kestävän kehityksen toimikunta palkitsi Cramon jaetulla ykkössijalla vuonna 2018. Toimikunta kannustaa vuokraustoimialaa nostamaan vuokraustoiminnan ympäristöhyödyt esille ja perusteli Cramon palkitsemista sillä, että konserni toimii eturintamassa kehittäen aidosti kestävää toimintamallia vuokrausalalle.

European CEO -julkaisu palkitsi Cramon toimitusjohtaja Leif Gustafssonin kestävän kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan vuoden 2018 parhaana toimitusjohtajana. European CEO on 28 Euroopan maassa neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tilausjulkaisu, joka on tarkoitettu yritysten ylimmälle johdolle.

Nämä palkinnot ovat tärkeä tunnustus kestävän kehityksen työstämme ja osoitus siitä, että Shape & Share -strategiamme vie meitä oikeaan suuntaan.

2019

Jatkamme Cramo Care -strategiamme jalkauttamista. Myös yhteisen johtamisjärjestelmän määrittelytyö jatkuu. Lisäksi jatkamme prosessia, jonka avulla konsernin kaikki toiminnot saadaan mukaan ISO-sertifioinnin piiriin. Sertifioinnin on tarkoitus valmistua vuonna 2020.

Lisäksi aiomme myös jatkossa nostaa kestävän kehityksen ja vastuullisen jakamisen esille ERA-järjestössä ja muissa foorumeissa.