Kestävä kehitys

GRI-sisältöindeksi

Universaalit standardit
    Linkit Huomiot
GRI 101 Perustaminen 2016    
GRI 102 Yleinen sisältö 2016    
102-1 Raportoivan organisaation nimi Cramo lyhyesti  
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Cramo lyhyesti  
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Cramo lyhyesti  
102-4 Toimintamaat Cramo lyhyesti  
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Cramo lyhyesti  
102-6 Markkina-alueet Cramo lyhyesti  
102-7 Raportoivan organisaation koko Cramo lyhyesti  
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Työntekijöistä välittäminen  
102-9 Toimitusketju Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa   Cramo osti vuonna 2018 KBS Infran ja NMG:n.
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Ympäristövastuu  
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulko- puolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen,
Sosiaalinen vastuu
 
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus  
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-18 Hallintorakenne Johdonmukainen, läpinäkyvä hallinnointi ja ohjaus,
Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen
 
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmien sitouttamisella luodaan yhteistä arvoa  
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehto- sopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Työntekijöistä välittäminen  
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen 
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmien sitouttamisella luodaan yhteistä arvoa  
102-45 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus KBS Infra ja NMG on sisällytetty konsernin tilinpäätökseen, mutta ei kestävän kehityksen raporttiin.
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-47 Luettelo olennaisista aiheista Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa   Ei muutoksia
102-49 Muutokset raportoinnissa   Ei muutoksia
102-50 Raportointijakso   1.1.-31.12.2018
102-51 Edellisen raportin päiväys   7.3.2018
102-52 Raportin julkaisutiheys   Kalenterivuosi
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Kestävä kehitys yhteystiedot  
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus   Tämä raportti on laadittu GRI-standardin peruslaajuuden mukaisesti.
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI sisältöindeksi  
102-56 Raportoinnin varmennus   Ei varmennusta

Olennaiset aiheet

Asiakkaista välittäminen
    Linkit Huomiot
Olennaiset teemat: asiakastyytyväisyys, hyvinvointi ja turvallisuus, resurssitehokkuus, liiketoimintaetiikka, vastuulliset toimittajat    
GRI 103 Johtamiskäytännöt 2016    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
103-2 Johtamiskäytännöt ja sen osa-alueiden kuvaus Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen,
Asiakkaista välittäminen
 
103-3 Johtamiskäytännön arviointi Asiakkaista välittäminen  
GRI 205 Korruptionvastaisuus 2016    
205-2 Lahjonnan ja korruption vastaisten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen viestintä ja koulutus Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen,
Sosiaalinen vastuu
 
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Asiakkaista välittäminen,
Sosiaalinen vastuu
 
GRI 302 Energia 2016    
302-5 Tuotteiden ja palveluiden energiakulutuksen vähentäminen Asiakkaista välittäminen  
GRI 307 Ympäristömääräystenmukaisuus 2016    
307-1 Ympäristölakien ja säädösten rikkomukset Asiakkaista välittäminen,
Sosiaalinen vastuu
 
GRI 308 Toimittajien ympäristöarviot 2016    
308-2 Negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
GRI 414 Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi 2016    
414-2 Negatiiviset sosiaaliset vaikutukset toimitusketjussa ja niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
GRI 416 Asiakkaiden hyvinvointi ja turvallisuus 2016    
416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi   Kaikkien vuokralaitteiden ja -yksiköiden terveys- ja turvallisuusvaikutukset ja tarvittavat parannukset arvioidaan säännöllisesti.
GRI 419 Määräystenmukaisuus 2016    
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Asiakkaista välittäminen,
Sosiaalinen vastuu
 
Työntekijöistä välittäminen
    Linkit Huomiot
Olennaiset teemat: henkilöstötyytyväisyys, hyvinvointi ja terveys, osaamisen kehittäminen, monimuotoisuus ja tasa-arvo    
GRI 103 Johtamiskäytännöt 2016    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
103-2 Johtamiskäytännöt ja sen osa-alueiden kuvaus Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen,
Työntekijöistä välittäminen
 
103-3 Johtamiskäytännön arviointi Työntekijöistä välittäminen  
GRI 401 Työsuhteet 2016    
401-1 Uudet työntekijät ja työntekijöiden vaihtuvuus Työntekijöistä välittäminen  
GRI 403 Työterveys ja -turvallisuus 2016    
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Työntekijöistä välittäminen Ei kuolemaan johtaneita työtapaturmia vuonna 2018.
GRI 404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen 2016    
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuosittain työntekijää kohden Työntekijöistä välittäminen  
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja siirtymävaiheen tukeen liittyvät ohjelmat Työntekijöistä välittäminen  
GRI 405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet 2016    
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Työntekijöistä välittäminen  
GRI 406 Syrjinnän kielto 2016    
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Työntekijöistä välittäminen  
Ympäristövastuu
    Linkit Huomiot
Olennaiset teemat: resurssitehokkuus, ekologisen jalanjäljen pienentäminen, jakamistalouden lisääminen    
GRI 103 Johtamiskäytännöt 2016    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
103-2 Johtamiskäytännöt ja sen osa-alueiden kuvaus Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen,
Ympäristövastuu
 
103-3 Johtamiskäytännön arviointi Ympäristövastuu  
GRI 302 Energia 2016    
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu  
302-3 Energiaintensiteetti Ympäristövastuu  
GRI 305 Päästöt 2016    
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Ympäristövastuu  
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Ympäristövastuu  
305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Ympäristövastuu  
GRI 306 Jätevedet ja jätteet 2016    
306-2 Jäte tyypeittäin ja käsittelytavan mukaan Ympäristövastuu  
Sosiaalinen vastuu
    Linkit Huomiot
Olennaiset teemat: paikallinen osallistuminen, liiketoimintaetiikka    
GRI 103 Johtamiskäytännöt 2016    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
103-2 Johtamiskäytännöt ja sen osa-alueiden kuvaus Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen,
Sosiaalinen vastuu
 
103-3 Johtamiskäytännön arviointi Sosiaalinen vastuu  
GRI 205 Korruptionvastaisuus 2016    
205-2 Lahjonnan ja korruption vastaisten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen viestintä ja koulutus Cramo Care - Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen,
Sosiaalinen vastuu
 
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Asiakkaista välittäminen,
Sosiaalinen vastuu
 
GRI 307 Ympäristömääräystenmukaisuus 2016    
307-1 Ympäristölakien ja säädösten rikkomukset Asiakkaista välittäminen,
Sosiaalinen vastuu
 
GRI 419 Määräystenmukaisuus 2016    
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Asiakkaista välittäminen,
Sosiaalinen vastuu