Kestävä kehitys

Työntekijöistä välittäminen

Strateginen tavoite: Nollataso työtapaturmissa

Cramo tarjoaa kaikille työntekijöilleen turvallisen ja kannustavan työpaikan, jossa eri-ikäisillä ja eri taustoista tulevilla miehillä ja naisilla on yhtäläiset kehittymismahdollisuudet. Haluamme tarjota kannustavan ympäristön ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä suhtautuminen turvallisuuteen on aina etusijalla.
– Cramo Care -politiikka

Työntekijät
Aiheet Mittarit Tavoitteet Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Terveys ja turvallisuus LTIR (Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) <5 vuoteen 2020 mennessä 9,5 9,9 13,7  
  OHSAS 18001 tai vastaavan mukaisten toimintojen osuus (suhteessa liikevaihtoon) Kaikki toiminnot OHSAS 18001 tai vastaavan piirissä 2020 mennessä 61 % 63 % 60 %  
Monimuotoisuus ja tasa-arvo Oikeudellisiin seuraamuksiin johtaneiden tapausten määrä (ihmisoikeudet mukaan lukien syrjintä ja seksuaalinen häirintä) 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta 12 0 0  
  Naisten osuus työntekijöistä operatiivisessa toiminnassa (pois lukien pääkonttorin hallintotehtävät) >15 % vuoteen 2020 mennessä 11 % 10 % 11 %  
  Johtotehtävissä toimivien naisten osuus >15 % vuoteen 2020 mennessä 16 % 14 % 12 %  

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai Tavoite saavutettu  CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti  CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Vuonna 2018 Cramon sisällä raportoitiin yksi seksuaalisen häirinnän tapaus. Yhtiö tutki tapauksen ja ryhtyi toimenpiteisiin, ja sitä myös kuultiin oikeudessa. Yhtiö ei ollut osapuolena oikeudellisessa prosessissa.

 

Olemme ottaneet onnistuneesti käyttöön OHSAS 18001 -standardia vastaavan työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmän Kone- ja laitevuokrauksessa Suomessa ja Ruotsissa sekä Siirtokelpoisissa tiloissa Suomessa ja Saksassa. Tavoitteemme on, että laatusertifiointi kattaa kaikki toimintamaamme.

Yhteiset prosessit

# Houkuttele
# Rekrytoi
# Perehdytä
# Työsuhteen päättyminen

People and Performance – ihmiset ja suorituskyky – on Shape & Share -strategiamme keskiössä, ja työntekijöittemme huippusuoritusten mahdollistaminen on strateginen painopisteemme.

Petra Schedin Stergel
Senior Vice President, Human Resources Development

Toimenpiteet vuonna 2018

Henkilöstötyytyväisyyden seuranta

Henkilöstön tyytyväisyys on tuloksellisuuden kannalta kriittisen tärkeää, joten seuraamme jatkuvasti sen kehittymistä. Viimeisin koko konsernia koskeva Great Place to Work -organisaation toteuttama Trust Index Survey -tutkimus tehtiin vuonna 2017. Tällöin luottamusindeksin keskiarvo oli 68 prosenttia. Työntekijöistämme 76 prosenttia oli yhtä mieltä väittämän ”Mielestäni tämä on kaiken kaikkiaan upea työpaikka!” kanssa. Tämä keskiarvon ylittänyt arvio osoittaa, että työ Cramolla koetaan kokonaisvaltaisesti mielekkääksi.

Tutkimus kuitenkin osoitti myös, että henkilöstötyytyväisyys vaihtelee runsaasti konsernin eri osissa. Tämän johdosta jokaista Cramon toimintamaata pyydettiin valitsemaan kolme henkilöstötyytyväisyyden parantamiseen liittyvää paikallista painopistealuetta, joihin on keskitytty vuonna 2018.

Vuonna 2017 käyttöönotetun People Strategy-henkilöstöstrategian ja muiden yhtenäisten käytäntöjen odotetaan vaikuttavan myönteisesti tuleviin tutkimustuloksiin ja vähentävän tulosten vaihtelua eri maiden välillä. Konsernin laajuinen Trust Index Survey -tutkimus toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2019.

Uusi henkilöstölupaus

Cramo otti alkuvuodesta 2018 käyttöön uuden henkilöstölupauksen: We are Shapers. Sen tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden sitoutumista ja Cramon työnantajamielikuvaa. Lupauksessa korostuu päätöksemme keskittyä henkilöstömme kehittymisen tukemiseen, ja se korostaa uskoamme siihen, että juuri henkilöstömme on avainasemassa tulevaisuuden menestyksen ja jatkuvan kasvun saavuttamiseksi.

Pääviesti jaettiin kirjeitse jokaiselle työntekijälle ja sitä konkretisoitiin We are Shapers -videolla. Ulkoiseen lanseeraukseen kuului kampanja, jossa sosiaalisen median kanavissa jaetuilla videoilla herätettiin kiinnostusta ja kannustettiin potentiaalisia työntekijöitä hakemaan lisätietoja Cramosta.

Tavoitteemme on muokata koko toimialaa, ja henkilöstölupauksemme selkeyttää, mitä työntekijämme voivat odottaa uran Cramolla heille tarjoavan. Yhteistyö, tiedon jakaminen, toisten tukeminen ja auttaminen sekä avarakatseisuus ja innovatiivisuus ovat asioita, joihin kannustamme. Lisäksi tarjoamme kaikille työntekijöille aktiivisesti mahdollisuuksia kehittymiseen ja oman uran edistämiseen.

Cramo-konsernin verkkosivuille lisättiin vuonna 2018 uraosio, joka havainnollistaa henkilöstölupaustamme ja jonka tavoitteena on houkutella ja inspiroida tulevia työntekijöitä. Sivustolla on tärkeä rooli vahvistaessamme mielikuvaa Cramosta globaalina työnantajana.

Yhdenmukainen rekrytointiprosessi

Rekrytointiprosessin yhdenmukaistaminen kaikissa Cramo-maissa oli yksi henkilöstöhallinnon vuoden 2018 tärkeimmistä sisäisistä kehityshankkeista. Valitsimme yhteisen rekrytointialustan, jonka käyttöönotto on käynnissä ja joka tukee yhdenmukaisia toimintatapoja. Yhtenäistettyjen prosessien myötä rekrytointi tehostuu ja varmistamme, että rekrytointikokemus on yhtä korkeatasoinen riippumatta siitä, missä maassa se tapahtuu.

Ammatillisen kehittymisen toimintamalli

Yksin vuoden 2018 painopistealueista oli määrittää Cramo Performance, eli kuinka kehitämme ja varmistamme henkilöstömme avainosaamisen. Vuoden loppupuolella saimme valmiiksi kehittymistä tukevan viitekehyksen. Olemme määritelleet, millaista käyttäytymistä ja millaista ammatillista osaamista työntekijöiltä eri tasoilla odotetaan. Odotukset pohjautuvat Cramon yhteisiin arvoihin ja Shape & Share -strategiaamme. Mallin ansiosta henkilöstömme saa kannustavaa tukea ja ohjausta henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun koko Cramo-uransa ajan.

Yhteinen HR-järjestelmä

Aloitimme yhteisen HR-järjestelmän käyttöönottoprojektin vuonna 2018. Tämä on tärkeä askel matkalla kohti täysin yhdenmukaistettuja henkilöstöhallinnon prosesseja. Järjestelmä tuo meille keinon seurata henkilöstön tuottavuutta ja auttaa meitä luomaan kulttuuria, jonka avulla saavutamme huipputuloksen asiakastyytyväisyydessä.

Monimuotoisuus Cramolla

Monimuotoisuutta arvostava yrityskulttuuri vahvistaa mahdollisuuksiamme menestyä tulevaisuudessa. Pyrimme tarjoamaan eri-ikäisille ja eri taustoista tuleville miehille ja naisille yhtäläiset kehittymismahdollisuudet ja määrittelimme koko konsernina koskevan monimuotoisuuspolitiikan vuonna 2017. Sen käyttöönotto aloitettiin vuonna 2018, tavoitteena huomioida monimuotoisuus kaikissa yhtiön strategioissa ja prosesseissa.

Vuonna 2018 raportoitiin yksi seksuaalinen ahdistelutapaus, jonka tutkittiin yhtiössä, ja joka johti toimenpiteisiin sekä oikeudelliseen kuulemiseen. Yhtiö ei ollut osallisena oikeudellisiin seuraamuksiin johtaneessa tapauksessa.

Tavoite koskien naisten osuutta yhtiön johdossa saavutettiin vuoden lopulla, jolloin se oli 16 % (14 % vuonna 2017). Naisten osuus operatiivisissa tehtävissä oli vuoden lopulla 11 % (10 % vuonna 2017).

Turvallisuus Cramolla

Turvallisuuden kokonaisvaltaisessa edistämisessä asetamme aina etusijalle ennaltaehkäisevän työn, johon sisältyvät riskiarvioinnit ja potentiaalisten vaaratilanteiden tunnistaminen.

Vuonna 2018 tapaturmataajuus (LTIR) laski ja oli 9,5 (9,9 vuonna 2017). Konsernin sisällä on kuitenkin suuria eroja tapaturmataajuudessa. Näin erojen käsittelyä jatketaan vuonna 2019. 

Myös Adapteo Ruotsin nosti turvallisuuden vahvasti esille

Yrityksen nollatason tavoitteen mukaisesti Ruotsissa tuotettiin vuonna 2018 tilaelementtien käsittelyä koskeva turvallisuusvideo, joka julkaistiin YouTube-kanavallamme. Videon kohderyhmänä ovat Cramon omien työntekijöiden lisäksi alihankkijat, ja siinä käsitellään turvallisuutta useissa erilaisissa tilanteissa, kuten kuljetuksen aikaisen suojan poistaminen ja suojavarusteiden oikeaoppinen käyttö. Koska Adapteo Ruotsi toimii ympäri maata, kaikkien tilamoduulien kokoamiseen ja purkamiseen osallistuvien henkilöiden tavoittaminen oli haaste. Tavanomaisen käyttöoppaan sijaan verkossa julkaistu video tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaasti. Video lähetettiin kaikille työntekijöille ja alihankkijoille, ja se sai erittäin myönteisen vastaanoton. Video on nähtävillä YouTubessa.

Myös työskentely korkeilla paikoilla ja turvavaljaiden käyttö olivat esillä. Kaikki huoltoteknikot opetettiin pelastamaan turvavaljaiden varassa roikkuva ihminen. Muita toimenpiteitä olivat muun muassa erityisten, turvallisia toimintamalleja koskevien infotaulujen jakaminen kaikille työmaille, sekä turvallisuussuunnitelmien ja tarkastusmenettelyiden päivittäminen pakolliseen kokoamista ja purkamista käsittelevään asiakirjaan.

Vuoden 2018 aikana järjestettiin yhteensä neljä kokousta, joissa käytiin läpi turvallisuuteen liittyviä aiheita teknikoiden, projektipäälliköiden ja alihankkijoiden kesken. Satunnaisilla tarkastuskäynneillä seurattiin ja varmistettiin, että kaikki turvallisuusmenettelyt oli otettu käyttöön.

2019

Vahva panostus turvallisuuteen jatkuu myös vuonna 2019. Jatkamme yhteisen HR-järjestelmän käyttöönottoa ja vahvistamme henkilöstöprosessiemme käyttöönottoa. Jatkamme myös yhteisen ohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja ISO 9001 -laadunhallintastandardin mukaista toimintaa. 

Työntekijöiden lukumäärä vuoden 2018 lopussa 3 039¹

Monimuotoisuus - Sukupuoli 2018¹ (2017)

Monimuotoisuus - Ikä 2018¹ (2017)

Työsuhteet 2018¹ (2017)

Henkilöstö segmenteittäin² 2018¹ (2017)

1 Sisältäen KBS Infran ja NMG:n työntekijät
2 Cramon neljä segmenttiä: Kone- ja laitevuokraus Skandinavia (Ruotsi, Norja), Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa (Suomi, Viro, Liettua, Puola), Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa (Saksa, Itävalta, Unkari, Tsekin tasavalta, Slovakia) ja Siirtokelpoiset tilat (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Liettua, Saksa).

61 %

Työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät 2018

19 %

Henkilöstön vaihtuvuus 2018

21 %

Uusia työntekijöitä 2018

Henkilöstön vaihtuvuus
Yhteensä 486
Miehet 403
Naiset 83
   
-23 36
24-35 160
36-45 124
46-59 117
60- 49
Uudet työntekijät
Yhteensä 550
Miehet 449
Naiset 101
   
-23 60
24-35 266
36-45 124
46-59 90
60- 10

Työntekijöitä operatiivisessa toiminnassa 2018 (2017)

Päälliköt 2018 (2017)

Hallituksen ja johtoryhmän sukupuoli- ja ikäjakauma

Hallitus 2018 (2017) 

Johtoryhmä 2018 (2017)

Hallituksen ikäjakauma 2018 (2017)

Johtoryhmän ikäjakauma 2018 (2017)

Terveys ja turvallisuus
  Kone- ja laitevuokraus Skandinavia Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa Siirtokelpoiset tilat Konsernitoiminnot
Poissaoloaste1 4,8 % 3,7 % 5,1 % 3,3 % 3,3 %
- miehet 4,8 % 3,7 % 4,8 % 3,4 % 1,4 %
- naiset 4,6 % 3,5 % 6,4 % 2,8 % 6,2 %
           
Tapaturmataajuus2 4,0 11,2 19,6 7,7 0
- miehet 4,6 10,8 23,0 10,4 0
- naiset 0 14,2 0 0 0
           
Poissaolopäivät3 0,05 % 0,34 % 0,57 % 0,01 % 0 %
- miehet 0,06 % 0,38 % 0,67 % 0,01 % 0 %
- naiset 0 % 0,08 % 0 % 0 % 0 %

1 Poissaolopäivät yhteensä/työpäivät yhteensä
2 Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat/miljoona työtuntia
3 Poissaolopäivät, jotka johtuvat työtapaturmista tai sairastumisista/työpäivät yhteensä