Liiketoiminta

Kone- ja laitevuokraus – Kehitämme toimintaamme sisältä ulospäin

Vuonna 2018 panostimme erityisesti digitaalisen alustamme hyödyntämiseen ja jatkokehittämiseen. Siirryimme sanoista ja suunnittelusta tekoihin: käytämme digitaalista alustaa osana arkea kertoessamme kone- ja laitevuokrauksesta ja palveluistamme. Tämä on parantanut kaluston käyttöastetta sekä lisännyt asiakkaiden ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta.

Cramon kone- ja laitevuokrausdivisioona toimittaa vaivattomia vuokrauspalveluita aina rakennustyömaiden kalustonhallinnasta ja koneista työmaapalveluihin ja työprosessien optimoinnin älykonsepteihin. Rakennusala on vähitellen käynnistämässä perinteisten liiketoimintamalliensa uudistamista, ja kaikilla markkinoillamme on nähtävissä painopisteen siirtymistä omistamisesta jakamistalouteen. Cramo tarjoaa asiakkailleen vuokrakoneita ja -laitteita ja jakaa heille lisäksi asiantuntemustaan liittyen tehokkaaseen, turvalliseen ja kestävään laitteiden käyttöön. Digitaaliset ratkaisumme on suunniteltu vastaamaan markkinoiden erityistarpeisiin.

Kalusto ja ratkaisut

Nykyaikainen, monipuolinen rakennuslaitekanta, mukaan lukien koneet, työkalut ja työmaatilat, jotka soveltuvat kaiken tyyppisiin hankkeisiin laajoista tietyömaista pienkohteisiin ja teollisen mittakaavan projekteihin.

Logistiikka- ja työmaapalvelut

Vuokraukseen liittyvät palvelut, kuten kuljetukset, toimitukset, huolto ja työmaapalvelut sekä ratkaisut pölyn- ja kosteudentorjuntaan, lämmitykseen, työmaasähköön ja sääsuojaukseen.

Projektinhallinta ja suunnittelu 

Vaivattoman vuokraamisen oheispalvelut, kuten kalustonhallinta ja ennakoiva projektinhallinta, vaihtoehtoisten menetelmien, laitteiden tai kapasiteettitarpeiden suositukset, käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia ja -standardeja koskeva neuvonta.

Älykkäät ratkaisut

Älykkäät ratkaisut työprosessien optimointiin, kuten pölyntorjuntaan, kuivarakentamiseen, energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen.

Kone- ja laitevuokrauksen ja vuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntä kehittyi myönteisesti vuonna 2018. Liikevaihtomme kasvoi kautta vuoden ja kysyntä oli positiivista useimmilla markkina-alueilla kiihtyen nopeammin joillain pienillä markkina-alueilla. Kannattavuutemme parani Skandinaviassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. 

Ruotsissa alueellisissa markkinoissa oli suuria eroja, ja siirsimme kalustoa ja muita resursseja alueille ja asiakassegmentteihin, joissa kysyntä oli hyvää. Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia paikallisessa valuutassa ja kannattavuus pysyi hyvänä.

Suomessa kannattavuutta heikensi lisääntyneet suorat kustannukset, jotka johtuivat kapasiteetin korkeasta käyttöasteesta ja hintoihin vaikuttavasta rajusta kilpailusta. Kesän aikana Suomessa käynnistettiin kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Näitä olivat esimerkiksi kulujen leikkaukset ja tiukka hinnoittelunprosessien hallinta.

Saksassa liikevaihtoon vaikutti myönteisesti johtavan työmaalogistiikkayrityksen KBS Infra GmbH:n hankinta, mikä tuki segmentin tulosta ja kannattavuutta vuonna 2018. Saksassa liiketoiminnan tuloskehitys ei ole kuitenkaan ollut tavoitteidemme mukaista, ja toimia kannattavuuden kohentamiseksi jatketaan.

Liikevaihto asiakasryhmittäin, M€

Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto, M€

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 2017-2020 ja 2018 tulokset

Orgaanisen liikevaihdon kasvu¹

Tavoite

>Markkina²

Tulos

5,4%

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto³

Tavoite

14,5%

Tulos

14,4%

1 Kone- ja laitevuokrauksen orgaanisen liikevaihdon kasvu ei sisällä yritysostojen ja -myyntien sekä valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksia
2 ERA:n mukaan laskettuna markkinoista, joilla Cramo toimii
3 Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi tilikauden 2018 aikana.

Markkinakasvu jatkuu vakaana

Arvion mukaan kone- ja laitevuokrausmarkkina oli vuonna 2017 8,8 miljardia euroa niissä maissa, joissa Cramon Kone- ja laitevuokrausdivisioona toimii. Markkinatutkimuksiin perustuen arvioimme markkinakasvun olevan 4 prosentin luokkaa vuosittain aikavälillä 2017-2020.

Yleiskatsaus markkinaan ja markkina-asemaan
  Markkinan arvioitu koko vuonna 2018, mrd.€1 Arvioitu markkina-asema vuonna 20181 Markkinan yhdistetty vuotuinen kasvuvauhti 2017 – 2019, %1
Suomi 0,5 #2 4,4
Ruotsi 1,7 #1 2,4
Norja 0,8 #4 3,7
Keski-Eurooppa2 5,0 #4, #24 3,8
Itä-Eurooppa3 0,8 #1, #35 5,6

1 Johdon arvio, joka perustuu ERA European Rental Industry 2018 Market Report -raporttiin ja Forecon arvioon tammikuulta 2019
2 Saksa, Itävalta, Tsekin tasavalta ja Slovakia
3 Viro, Liettua ja Puola
4 #4 vuokrauksen kokonaispalveluissa Saksassa, #2 Itävallassa sekä yksi johtavista vuokrausalan toimijoista Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa
5 #1 Baltian maissa ja #3 Puolassa

 

KBS Infran yritysosto laajensi Keski-Euroopan palvelutarjoomaamme

Ostimme tammikuussa saksalaisen työmaalogistiikkayrityksen KBS Infra GmbH:n. KBS Infran palvelutarjooma ja sen 180 asiantuntijaa on keskittynyt työmaasuunnittelu- ja työmaalogistiikkapalveluihin. Yritysosto vahvisti Saksan toimintojamme noin 6 000 työmaatilalla sekä laajalla työmaiden sähköistykseen tarkoitetulla ja muulla kalustolla.

Keski-Euroopassa KBS Infran hankinnan myötä auennut jakeluketju luo uusia mahdollisuuksia palvella keskikokoisia asiakkaita ja vastata heidän tarpeisiinsa aina työmaa-aitojen pystyttämisestä projektin viimeistelyyn. Näemme merkittäviä lisämyyntimahdollisuuksia nykyiselle vuokrakalustollemme, sillä yritysoston myötä meille aukeaa pääsy työmaille jo rakentamisen alkuvaiheessa. Lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme sähköistys- ja työmaalogistiikkaratkaisuja. Työmaatilat ovat jo asiakkaidemme hyödynnettävissä kaikkialla Saksassa.

KBS Infra vaikutti positiivisesti Keski-Eurooppa-segmentin tulokseen ja kannattavuuteen vuonna 2018.

Jakamistalouden globaali trendi lisää vuokrauspalveluiden kysyntää

Tarjoamme kalustonhallintatyökaluja, jotka auttavat asiakkaita säästämään kustannuksissa samalla, kun varmistetaan laitteiston ja palveluiden saatavuus heti tarvittaessa. Yleisellä tasolla kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntä riippuu uudis- ja korjausrakentamisen määrästä kullakin markkina-alueella. Kykenimme hyödyntämään tähän liittyvän kasvumahdollisuuden useilla markkinoilla. Myös Suomessa saimme hyödynnettyä kasvun luomat mahdollisuudet, mutta tuotot jäivät potentiaalia pienemmiksi johtuen koventuneesta kilpailusta.

Jatkoimme käyttöasteen parantamiseen tähtäävien menetelmien kehittämistä vuoden aikana. Optimoimalla koneiden ja laitteiden käyttöä kykenemme palvelemaan useampia asiakkaita ja samalla vähentämään kunkin laitteen hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Yksi liiketoimintamme kasvuajureista – kokonaisratkaisujen ja palvelukonseptien kysyntä – tarjoaa nykyistä suurempia mahdollisuuksia, etenkin Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa. Siellä perinteiset asiakasryhmämme – suuryritykset – tuottavat palvelut edelleen sisäisesti, kun keskikokoiset yritykset luottavat kumppaneihin kone- ja laitevuokraukseen liittyvissä palveluissa. Tarjoamme jatkossa keskikokoisille yrityksille Skandinaviassa ja Keski-Euroopassa logistiikka- ja työmaapalveluita, hallinnointi- ja suunnittelupalveluita sekä älykkäitä ratkaisuja. KBS Infran yritysosto Saksassa tarjoaa lisämahdollisuuksia tämän asiakasryhmän palvelemiseen.

Suomessa markkinarakenne on erilainen. Suuryritykset ovat ulkoistaneet työmaapalvelut, kalustosuunnittelun sekä älykkäiden ratkaisujen tuotannon, ja ovat jo vuosia luottaneet tarjoamiimme palveluihin. Esimerkkinä laajasta hankkeesta, jossa Cramo toimitti vuokrakoneet ja -laitteet rakennuttajalle, on Äänekoskelle rakennettu biotuotetehdas, joka valmistui vuonna 2017. Ruotsissa toimitimme Timråssa sijaitsevalle Östrandin sellutehtaalle laajan valikoiman työmaapalveluita kaikkien työmaalla toimineiden rakentajien yhteiskäyttöön. Tehdas valmistui vuonna 2018.

Megatrendit vauhdittavat alaa mullistavien palveluiden kehitystä

Olemme asettaneet itsellemme haastavan tavoitteen vastata markkinoiden megatrendeihin tarjoamalla alaa mullistavia, vastuulliseen resurssien jakamiseen perustuvia palveluita. Olemme edenneet kohti tavoitettamme kaikilla markkinoilla. Suomessa ja Ruotsissa olemme keskittyneet mullistavien palveluiden toimittamisen ja toimitusalustamme kehittämiseen. Keski-Euroopassa toimintamme nousee aivan uudelle tasolle saksalaisen KBS Infran hankinnan myötä. Norjassa olemme keskittyneet liikevaihdon kasvattamiseen ja tukeneet tätä uudelleenorganisoimalla toimintaa ja aloittamalla uudentyyppisten ratkaisujen, kuten tietomallintamisen, käytön.

Tietomallintamisen (Building Information Modelling, BIM) tarjoaminen palveluna aloitettiin Norjassa vuonna 2018. Tarjoamme sitä muillakin markkinoilla tulevina vuosina. Kyseessä on rakennusalalla jo vakiintunut 3D-mallintamiseen perustuva menetelmä, joka soveltuu rakennusten ja infrastruktuurihankkeiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Menetelmä tukee koko arvoketjua suunnittelussa, visualisoinnissa, seurannassa ja optimoinnissa auttaen hahmottamaan kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien toimijoiden työvaiheet sekä laite-, työkalu- ja palvelutarpeet. Haluamme tarjota asiakkaillemme vaivatonta palvelua. Asiakkaiden työnkulun yksinkertaistaminen hyödyttää sekä heitä että meitä, ja auttaa meitä pääsemään saumattomaksi osaksi rakennusprojekteja. Katso, miltä Cramon BIM-palvelu voisi käytännössä näyttää asiakkaalle.

Työstämme digitalisaatiota sisältä käsin

Cramolla on noin 301 toimipistettä. Jokaisessa toimipisteessä ruuhka-ajat sijoittuvat suunnilleen aamuseitsemästä aamuyhdeksään sekä iltapäivisin kahdesta neljään, kun koneita ja laitteita joko toimitetaan asiakkaille tai palautetaan meille. Asiakkaamme saavat jo nyt ympärivuorokautista palvelua digitaalisen alustamme kautta, mutta Cramon toimipisteissä omilla asiantuntijoillamme on perinteisesti kulunut paljon aikaa puhelimessa ruuhka-aikoina, kun he soittelevat toisilleen varmistaakseen vuokralaitteiden saatavuutta.

Vuonna 2018 otimme merkittävän edistysaskeleen reaaliaikaisen tiedonsaannin mahdollistamisessa ja toimipisteiden välisen viestinnän sujuvoittamisessa. Kaikissa toimipisteissä otettiin käyttöön digitaaliset hankinta- ja logistiikka-alustat. Olemme siirtyneet sanoista tekoihin digitaalisten alustojen käytössä päivittäisessä tiedonkulussa toimipisteiden välillä. Tämän myötä laitteiden käyttöaste ja ihmisten välinen vuorovaikutus ovat kehittyneet positiivisesti.

Rakennusalalla ja julkisella sektorilla käytetään edelleen monilta osin perinteisiä toimintatapoja rakennus- ja kunnostushankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kun näillä aloilla edetään isommin tai pienemmin askelin kohti älykkäämpiä toimintatapoja ja digitalisaatiota, me olemme kärkijoukoissa tukiessamme asiakkaitamme tässä muutoksessa. Näemme digitalisaatiossa myös mahdollisuuden rakentaa brändiämme ja erottautua kilpailijoista.

Case-tarinat

Koneiden ja laitteiden jakaminen – helppo 24/7-vuokrauspalvelu 

Koneiden ja laitteiden jakaminen – helppo 24/7-vuokrauspalvelu 

Lue lisää
Asiakkaan kertomaa: Helppoutta kalustonhallintaan ja ajan säästämiseen

Asiakkaan kertomaa: Helppoutta kalustonhallintaan ja ajan säästämiseen

Lue lisää
Kehitämme digipalveluita jatkuvasti

Kehitämme digipalveluita jatkuvasti

Lue lisää

[[ $root.case.caseTitle ]]

Case-tarinat
Case-tarinat