Liiketoiminta

Siirtokelpoiset tilat – Tavoitteet korkealla onnistuneen käänteen jälkeen

Jatkoimme vuoden aikana strategisia kustannusten hallintaan, pääoman järkeistämiseen ja myynnin johtamiseen liittyviä parannusprojekteja, ja varmistimme liiketoimintamme käänteen parempaan. Merkittävän yritysoston jälkeen olemme nyt yksi Pohjois-Euroopan suurimmista siirtokelpoisten tilojen tarjoajista, jolla lisäksi on omaa tuotekehitystä ja tuotantoa.

Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioona, Cramo Adapteo, tarjoaa korkealaatuisten siirtokelpoisten tilojen vuokrausta ja vuokraukseen liittyviä palveluita. Korkealuokkaiset, joustavat sekä kustannus- ja energiatehokkaat ratkaisumme tarjoavat käyttökokemuksen, joka on verrattavissa pysyvien rakennusten käyttökokemukseen. Siirtokelpoiset tilat on erityisesti suunniteltu vastaamaan koulujen, päiväkotien, toimistojen ja majoitustilojen vaativiin tarpeisiin ja vaatimuksiin, mutta niitä käytetään myös tapahtumissa, näyttelyissä, myymälätiloina ja lukuisissa muissa kohteissa. Toimimme Pohjoismaissa, Virossa, Liettuassa ja Saksassa. 

Palvelemme sekä julkisen että yksityisen sektorin tilapäisiä tilatarpeita kokonaisvaltaisilla, avaimet käteen -projektitoimituksilla, joiden vuokra-aika vaihtelee kahdesta viiteen vuoteen. Toimitus sisältää tyypillisesti tarvekartoituksen, suunnittelun, asennuksen, vuokrausjakson aikaiset kunnossapito- ja muut palvelut sekä lopuksi tilojen purkamisen. Ostettuamme Nordic Modular Group Holding AB:n pystymme nyt tarjoamaan räätälöityjä moduulirakennuksia yli viisi vuotta kestäviin vuokraustarpeisiin ja pysyviä moduulirakennuksia myyntiin.

 

Asiakaslähtöisten ratkaisujen jatkuva kehittäminen oman tuotekehitystoiminnan avulla.

Tilaelementtien valmistus vuokraukseen ja myyntiin osin omissa tuotantolaitoksissa.

Asiakastarpeiden analysointi ja sopivimman ratkaisun suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaan vuokraamien tai ostamien tilaelementtien kuljetus ja väliaikaisen tilaratkaisun asentaminen.

Ratkaisut lyhyt- ja pitkäaikaiseen vuokraukseen, huolto- ja muita palveluita saatavilla vuokra-aikana.

Väliaikaisen tilaratkaisun purku ja poiskuljetus sekä tontin palauttaminen alkuperäiskuntoon.

Cramo on vuoden aikana arvioinut strategisia vaihtoehtoja Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnalleen (Cramo Adapteo). Arvioinnin lopputuloksena Cramon hallitus on päättänyt tähdätä yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen jakamiseen Cramon nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Toimet kannattavuuden parantamiseksi tuottivat vahvaa tulosta

Joustavien siirtokelpoisten tilojen kysyntä oli hyvää divisioonan kaikissa toimintamaissa, ja erityisen vahvaa kysyntä oli Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Julkisen sektorin markkina kasvoi voimakkaasti varsinkin koulu- ja päiväkotisektoreilla.    

Siirtokelpoiset tilat -divisioonan liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti vuonna 2018. Projektitoimitusten hyvä taso ja kaluston parantuneet käyttöasteet tukivat vuokrausliikevaihdon kasvua.

Kannattavuutemme paranemista tukivat kaikki divisioonan maat, mukaan lukien Saksa ja Suomi, jotka kehittyivät positiivisesti liiketoiminnan myönteisen käänteen aikaansaamiseksi tehdyn kovan työn ansiosta.

Parempi kannattavuus johtui pääosin kaluston korkeammasta käyttöasteesta ja vuokrausliikevaihdosta sekä vuoden 2017 ja 2018 aikana toteutetuista toimista kannattavuuden parantamiseksi. Näitä toimia olivat organisaatiorakenteen optimointi, oikeanlaisen osaamisen ja resurssien varmistaminen, projektitoimitusten ja käyttöasteen parantaminen, vahva keskittyminen myyntitoimintaan ja hinnoittelun kehittäminen. Tavoitteena on varmistaa, että hyödynnämme täyden potentiaalimme ja varmistamme siten pitkän aikavälin kilpailukyvyn, kasvun ja kannattavuuden. Kaiken kaikkiaan lähtökohtamme on hyvä tähdätessämme korkealle kaikessa, mitä teemme ja tullaksemme Pohjois-Euroopan johtavaksi toimijaksi siirtokelpoisissa tiloissa.

Liikevaihto asiakasryhmittäin, M€

Liikevaihto ja liikevoitto, M€

Sidotun pääoman tuotto, %

Pitkän aikavälin tavoitteet kaudella 2017-2020 ja tulokset 2018

Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu¹

Tavoite

>10%

Tulos

14,6%

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto²

Tavoite

>12,5%

Tulos

8,8%

1 Orgaanisen vuokrausliikevaihdon kasvu ei sisällä yritysostojen ja -myyntien sekä valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksia
2 Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi tilikauden 2018 aikana.

Lisäarvoa luova yritysosto avaa uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia

Vahvistimme lokakuussa asemaamme pohjoismaisilla siirtokelpoisten tilojen markkinoilla ostamalla ruotsalaisen Nordic Modular Group Holding AB:n. Yrityskauppa tukee meitä liiketoimintamallimme laajentamisessa käsittämään tilaelementtien tuotekehityksen ja valmistuksen. Tämä mahdollistaa meille pääsyn sekä pitkän aikavälin vuokrausliiketoimintaan että siirtokelpoisten rakennusten myyntiliiketoimintaan. Tämän myötä saavutamme uusia asiakassegmenttejä ja markkinakanavia. Uusi liiketoimintamalli luo myös pohjan kansainvälisen laajentumisen jatkamiselle houkuttelevilla Keski-Euroopan markkinoilla.

Yrityskauppa auttaa meitä saavuttamaan strategiset kasvu- ja liiketoimintavoitteemme usealla tavalla:

  • Vahvistaa markkina-asemaamme siirtokelpoisissa tiloissa Pohjoismaissa koon ja kustannustehokkuuden ja niiden vaikutusta vahvistavien synergiaetujen ansiosta  
  • Syntyy monipuolinen siirtokelpoisten tilojen yritys, jolla on omaa tuotekehitystä ja tuotantoa, joiden myötä toimintaa voidaan laajentaa tilapäisten ja pysyvien ratkaisujen myyntiin   
  • Päästään osaksi lyhyen aikavälin/pitkän aikavälin vuokrausliiketoimintaa eri asiakassegmenteille kohdennetuilla optimoiduilla ja erottuvilla ratkaisuilla
  • Vakiinnutetaan vahva pohja vuokraus- ja myyntiliiketoiminnan kasvattamiseksi Keski-Euroopassa orgaanisesti ja yrityskauppojen avulla
  • Kasvatetaan tietoisuutta siirtokelpoisten tilojen konseptista ja lisätään liiketoiminnan läpinäkyvyyttä pitkän aikavälin arvon luomiseksi ja toimialan todelliseksi edelläkävijäksi tulemiseksi

NMG:n hankinta vahvistaa asemaamme pohjoismaisilla siirtokelpoisten tilojen markkinoilla. Se on myös tärkeä strateginen askel liiketoimintamallimme laajentamisessa kattamaan siirtokelpoisten rakennusten pitkän aikavälin vuokrauksen ja myynnin. Oma tuotekehitys, suunnittelu ja tuotanto vahvistavat edelleen kilpailukykyämme strategisten pyrkimystemme toteuttamisessa.

Philip Isell Lind af Hageby
Johtaja, Siirtokelpoiset tilat

 

Kiinnitämme jatkuvasti erityistä huomiota nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja siirtokelpoisten ratkaisujen loppukäyttäjien todellisten tarpeiden ymmärtämiseen ja analysointiin. Parempi ymmärrys asiakas- ja loppukäyttäjätarpeista, jotka liittyvät esimerkiksi laatuun, toiminnallisuuteen, palveluihin, energiatehokkuuteen ja sisäilmaan, auttaa meitä kehittämään entistä enemmän lisäarvoa luovia, kestäviä ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. Nyt, kun toimintamme kattaa myös tuotekehityksen ja valmistuksen, voimme täyttää erilaisten asiakkaiden tarpeet entistä paremmin.  

Kuten suurimmalle osalle asiakkaista, myös meille kestävä kehitys on tärkeää ja parannamme jatkuvasti ratkaisujamme ja prosessejamme ympäristön kannalta kestävämmiksi. Teemme ennakoivaa työtä täyttääksemme tai ylittääksemme viimeisimmät ympäristösäädökset. Näin autamme myös asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Energiatehokkaat ratkaisumme on suunniteltu vaativiin pohjoismaisiin olosuhteisiin. Olemme valinneet useimpien korkealuokkaisten tilaelementtiemme päämateriaaliksi puun ja etsimme jatkuvasti uusia keinoja parantaa resurssitehokkuutta läpi arvoketjun.  

Kysyntään vaikuttavat tekijät

Siirtokelpoisten tilojen vuokrausmarkkina Cramo Adapteon toimintamaissa oli kokoluokaltaan noin 1,4 miljardia euroa vuonna 2018. Markkinan odotetaan kasvavan 9 prosenttia vuosittain saavuttaen 2,2 miljardia euroa vuonna 2023.

Markkinakatsaus ja Cramo Adapteon markkina-asema
  Arvioitu vuokrausmarkkinan koko 2018, M€1 Arvioitu markkina-asema 20181 Markkinan kasvuennuste, keskimäärin 2017 – 2023, %1
Suomi ~145 #2 ≥ 10
Ruotsi ~290 #1 5 – 10
Norja ~110 #3 5 – 10
Tanska ~125 #2 ≥ 10
Saksa ~750 #12 5 – 10

1 Markkinatutkimukset

Pitkällä aikavälillä useat megatrendit tukevat vuokrauspalveluiden kysyntää. Näitä megatrendejä ovat esimerkiksi kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset, resurssien niukkuus, kestävä kehitys, digitalisaatio ja jakamistalouden vahvistuminen, ja ne muuntuvat markkinoilla siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan kasvun ajureiksi.

Näemme, että neljän seuraavan vuoden aikana useat tekijät vaikuttavat merkittävästi siirtokelpoisten tilaratkaisujen kysyntään. Nämä tekijät ovat:

  • Rakennuskannan korjaustarpeet – johtavat korjausrakentamisen lisääntymiseen, mikä puolestaan lisää kohdekohtaisten tilapäisten tilojen kysyntää
  • Odottamattomat tilojen käytöstä poistumiset – näiden syitä ovat kosteusvauriot, tulipalot ja muut odottamattomat tapahtumat
  • Väestörakenteen muutokset ja muuttoliike – muuttavat nopeasti paikallisesti tarvittavien palveluiden rakennetta
  • Siirtokelpoisten tilojen vuokrauskonseptin läpilyönti markkinoilla
  • Lisääntyvät uudisrakentamisen volyymit – uudet asuntoalueet luovat kysyntää väliaikaisille tilaratkaisuille ja moduulirakennuksille

Case-tarinat

Siirtokelpoisia tiloja vaativiin käyttökohteisiin

Siirtokelpoisia tiloja vaativiin käyttökohteisiin

Lue lisää
Asiakkaan kertomaa: Moduulirakennus – täydellinen ratkaisu koululle

Asiakkaan kertomaa: Moduulirakennus – täydellinen ratkaisu koululle

Lue lisää
Tilaelementit siirtyvät rakennuksesta toiseen

Tilaelementit siirtyvät rakennuksesta toiseen

Lue lisää

[[ $root.case.caseTitle ]]

Case-tarinat
Case-tarinat