Strategia ja strategian toteuttaminen

Shape & Share – Tartumme muuttuvan maailman mahdollisuuksiin

Shape & Share -kasvustrategia luotiin tukemaan Cramoa nopeasti muuttuvan toimintaympäristön liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisessä. Digitalisaatio, kestävä kehitys, innovaatiot ja keskittyminen henkilöstöön ovat strategiamme ytimessä ja rakentavat kestävää arvoa asiakkaille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

Useat megatrendit vaikuttavat kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen toimintaympäristöön. Tärkeimpiin niistä lukeutuvat kiihtyvä kaupungistuminen, ilmastonmuutos, resurssien niukkuus, väestörakenteen muutokset, pyrkimys kestävään kehitykseen sekä digitalisaatio.

Uudet liiketoiminta- ja kasvumahdollisuudet syntyvät tarpeesta uudis- ja korjausrakentamiseen sekä vaihtelevista tilatarpeista, jotka johtuvat esimerkiksi kaupungistumisesta ja väestörakenteen muutoksista. Osana jakamistaloutta toimiminen – kestävän kehityksen vaatimukset täyttävien modernien koneiden ja laitteiden, tilojen ja palvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön – muodostaa liiketoimintamme selkärangan.   

Kestävä kehitys on kiinteä osa strategiaamme ja tavoitteemme on sekä johtaa että edistää kestävän kehityksen omaksumista osaksi vuokrausalan toimintaa. Kestävään kehitykseen liittyvän työmme kautta me autamme asiakkaita saavuttamaan omat kestävän kehityksen tavoitteensa ja kannustamme koko arvoketjua toimimaan vastuullisesti. Painotamme strategiassamme henkilöstön keskeistä roolia jatkuvan menestyksen avaintekijänä. Henkilöstön huippusuoritusten mahdollistaminen tukee meitä uusiin liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksiin tarttumisessa.

Digitalisaatio on tuonut tullessaan uusia tapoja yksinkertaistaa edelleen ammattimaista jakamista sekä kehittää innovatiivisia, mullistavia ratkaisuja ja palveluita. Hyödymme pääprosessiemme digitalisoimisen myötä tehostuneesta toiminnasta ja voimme tehdä dataohjattuja päätöksiä. Tätä etua tarjoamme myös asiakkaillemme digitaalisten palveluidemme kautta. Kuluttajistuminen, käyttöoikeuden asettaminen omistamisen edelle sekä odotukset tiedon, tarjooman ja palveluiden saatavuudesta verkossa 24/7 muuttavat tapaa, jolla yritykset toimivat – sitä mukaa, kun milleniaalit muodostavat yhä suuremman osan työvoimasta. Olemme ottaneet johtavan aseman jakamistalouden edistämisessä ja digitalisaation mahdollisuuksien tutkimisessa. Näin toimimalla toteutamme myös rooliamme koko toimialan edelläkävijänä.

Strategiset askeleet 2017–2020

Yhtenäistäminen

  • Yhteisten prosessien ja työkalujen käyttöönotto
  • Cramo Storyn tuominen osaksi arkea
  • Uudistetun Cramo Care -ohjelman vakiinnuttaminen

Optimoiminen

  • Liiketoimintarakenteen ja -mallin kehittäminen
  • Suorituskykyä painottavan kulttuurin vahvistaminen
  • Uuden digitaalisen konseptin luominen
  • Pyrkimys nollatasoon työtapaturmissa

Kasvu

  • Uuden jalansijan varmistaminen valituilla markkinoilla
  • Orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtääminen
  • Jatkuva potentiaalisten ostokohteiden arviointi ja pyrkimys johtavaan asemaan valituilla markkinoilla