Hallinnointi ja ohjaus

Riskienhallinta uuden strategian tukena

Tehokas ja aktiivinen riskienhallinta vähentää Cramoon kohdistuvia taloudellisiä ja muita riskejä. Tunnistamme ja arvioimme mahdollisia riskejä ja niiden seurauksia sekä määrittelemme ja toteutamme toimenpiteitä riskien vaikutusten lieventämiseksi riskienhallinnan viitekehyksemme puitteissa.

Olemme tunnistaneet useita mahdollisia riskejä, jotka liittyvät kykyymme luoda arvoa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä ja jotka voivat estää meitä saavuttamasta strategiset tavoitteemme. Näihin kuuluvat strategiset ja toiminnalliset riskit, rahamarkkinoihin, kilpailuun, lain- ja säädöstenmukaisuuteen, kestävään kehitykseen sekä konsernin maineeseen liittyvät riskit. Kun riskit on tunnistettu, arvioimme niiden mahdolliset taloudelliset ja kestävän kehityksen vaikutukset ja määrittelemme vaikutusten minimoimiseksi tarvittavat toimenpiteet. Riskejä hallitaan valvontatoiminnoilla, jotka koskevat koko organisaation kaikkia tasoja ja kaikkia toimintoja.

Arvonluontikyvyn varmistaminen

Keskeisimmät toiminnalliset riskit liittyvät strategisiin investointeihin, yrityskauppojen ja ostettujen yritysten integroimisen onnistumiseen, IT-riskeihin ja toiminnan tehokkuuteen. Henkilöstöön, työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristöön sekä lain- ja säädöstenmukaisuuteen liittyvä riskien vähentäminen on tunnistettu olennaisen tärkeäksi arvonluontikykymme kannalta.

Vastataksemme koko toimialaan vaikuttaviin megatrendeihin ja varmistaaksemme vastuullisen liiketoiminnan ja kasvun, olemme sisällyttäneet kestävän kehityksen osaksi strategista ja operatiivista päätöksentekoa sekä riskienhallintaa.

Tunnistamme paikallisten ja kansainvälisten muutostekijöiden vaikutuksen mahdollisiin riskeihin

Taloudellinen epävarmuus taloudessa saattaa heijastua Cramon liiketoimintaan laskevana kysyntänä yhdellä vai useammalla markkina-alueella, koventuvana kilpailuna, alempina kaluston vuokraushintoina, korkeampina rahoituskuluina tai asiakkaiden kokemina taloudellisina vaikeuksina ja lisääntyvinä luottotappioina. Lisäksi taloudellinen epävarmuus lisää riskiä kirjanpidon arvonalennuksiin.

Geopoliittisista riskeistä kansainvälisen kaupan tämänhetkiset jännitteet ja tariffit luovat epävarmuustekijöitä niille markkinoille, joissa Cramolla on liiketoimintaa. Talouskasvun hidastumisen uhka sekä poliittinen hajanaisuus Euroopassa, erityisesti Brexit ja sen vaikutukset, ja Italian valtiovelkaan liittyvät haasteet voivat vaikuttaa yleisen taloudellisen tilanteen kehittymiseen ja siten rakentamiseen ja kone- ja laitevuokrausmarkkinoihin.

Tunnistetut riskit ja niiden hallinta

Taloudellinen tilanne
Mahdolliset vaikutukset
 • Palveluidemme kysyntä on yhteydessä yleiseen pitkän aikavälin taloudelliseen kehitykseen. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntä on riippuvainen rakennustoiminnasta, joka on luonteeltaan syklistä
Vaikutusten rajaaminen
 • Pääoman, investointien ja kulujen hallinta talouden suhdannevaihtelut huomioon ottaen
 • Joustavuuden rakentaminen liiketoimintamalliin
 • Lisäämme vähemmän kausivaihtelevien alojen osuutta liiketoiminnassamme (teollisuuden kunnossapito ja palvelut)
 • Ylläpitämällä terveen pääomarakenteen ja varmistamalla lainanottokykymme suojaudumme markkinoiden häiriöiltä
Kehitys
 • Vuonna 2019 sopeuduimme heikompaan kysyntään markkinoilla vähentäen selvästi investointeja edeltävään vuoteen verrattuna sekä viemällä läpi kustannuksia tarkastelevan ohjelman
 • Taseemme on vahva ja kustannuspositiomme on kilpailukykyinen pärjäämään hyvin myös heikommassa markkinatilanteessa
Yhteys strategiaan
 • Huipputason tuloksentekokyky läpi organisaation
 • Vahva asema teollisuussegmentissä
 • Alan johtava palveluntarjoaja
 • Tavoite: nettovelat /käyttökate <3,0
Kilpailutilanne
Mahdolliset vaikutukset
 • Kilpailu jo valmiiksi kilpaillulla ja aktiivisella markkinalla voi kiristyä entisestään
 • Uudet toimijat tai nykyiset kilpailijat voivat kehittää uusia markkinaa mullistavia ratkaisuja tai tarjoomia
 • Lisääntynyt ja raju kilpailu voi pienentää liikevaihtoamme ja markkinaosuuttamme sekä heikentää kannattavuuttamme
Vaikutusten rajaaminen
 • Luomme kilpailuetua tarjoamalla parasta palvelutasoa hintaan, joka tuottaa eniten arvoa asiakkaille – annamme konkreettisia asiakaslupauksia
 • Suojaamme markkina-asemaamme alan parhailla IT-järjestelmillä, osaavalla henkilöstöllä, helposti saavutettavalla toimipisteverkostolla sekä laajalla, monipuolisella vuokrakalustolla
 • Seuraamme markkinaosuutemme kehitystä sekä kilpailijoiden toimintaa
 • Luomme digitaalisia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita parantamaan kilpailukykyään
Kehitys
 • Vuonna 2019 kone- ja laitevuokrauksen orgaaninen liikevaihto laski 2,3 %
 • Kilpailu lisääntyi kone- ja laitevuokrausalalla vuonna 2019. Hinnoittelustrategiamme, digitalisaatio ja korkealuokkainen asiakaspalvelu tukevat asemaamme kilpailutilanteissa
 • Olemme reagoineet asiakastarpeiden muutoksiin lanseeraamalla uusia digitaalisia ratkaisuja
Yhteys strategiaan
 • Alan johtava palveluntarjoaja
 • Vuokraustoimialan digijohtaja
Rahoitus
Mahdolliset vaikutukset
 • Velkainstrumentit, joukkovelkakirjat ja muut rahoitusjärjestelyt ovat sitovia ja voimassa vain määräajan. Velkainstrumentteihin liittyy myös taloudellisia kovenantteja. Olennaisimmat riskit muodostuvat erääntyvien velkojen uudelleenrahoituksen epäonnistumisesta sekä kovenanttien rikkomisesta, jotka voivat johtaa maksukyvyttömyyteen tai pakottaa velan ennenaikaiseen takaisinmaksuun
Vaikutusten rajaaminen
 • Ylläpidämme rahoituksen saatavuuden aina riittävällä tasolla sekä pidämme laina-ajat pitkinä ja erääntymiset hajautettuina. Neuvottelemme uudet rahoitussopimukset hyvissä ajoin etukäteen
 • Tavoitteena maltillinen velkaantuneisuus: nettovelat/käyttökate alle 3,0
Kehitys
 • Vahvan suorituksemme ansiosta voimme hyödyntää rahoitusmarkkinoiden tarjoamaa runsasta rahoituksen saatavuutta sekä kilpailukykyistä hinnoittelua
 • 31.12.2019 nostamattomien sitovien luottolimiittien määrä oli 251,7 (258,5) miljoonaa euroa
Yhteys strategiaan
 • Tavoite: nettovelat/käyttökate <3,0
Informaatioteknologia
Mahdolliset vaikutukset
 • Toimintamme on riippuvaista informaatioteknologiasta, sillä laajasta vuokrakalustostamme ja suuresta asiakasmäärästä seuraa paljon liiketapahtumia. Kyberhyökkäyksestä voisi seurata arkaluontoisten tietojen menetyksiä tai kyvyttömyys tuottaa palvelua asiakkaillemme. Tämä voisi vahingoittaa mainettamme ja aiheuttaa taloudellisia tappioita ja sanktioita
Vaikutusten rajaaminen
 • Uudistettu parametrien suojaus ja tehostettu järjestelmiin kirjautuminen sekä verkkoliikenteen monitorointi torjuvat ei-toivottua tietoliikennettä
 • Tunnistettujen haitta- ja vakoilusivustojen listaus
 • Haittasivustojen tunnistusjärjestelmä
 • Asiakkaiden parempi tietoturva
 • Päivitetyt palomuurit
 • Tiiviit kumppanuudet tietoturvayritysten kanssa
Kehitys
 • Kehittynyt sähköpostinsuojausjärjestelmä
 • MDM-järjestelmä langattomien laitteiden hallintaan
 • Tietojärjestelmien haavoittuvuuskontrollit neljästi vuodessa
Yhteys strategiaan
 • Vuokraustoimialan digijohtaja
Terveys ja turvallisuus
Mahdolliset vaikutukset
 • Terveys ja turvallisuus ovat Cramon asiakkaille ja henkilöstölle olennaisen tärkeitä, ja meidän on noudatettava kaikkia työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia lakeja ja säädöksiä. Kyvyttömyys vastata ulkoisiin tai sisäisiin työturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin vahingoittaisi Cramon mainetta, saattaisi johtaa asiakasmenetyksiin ja vähentäisi houkuttelevuutta työnantajana. Siitä saattaisi myös seurata vakavia henkilövahinkoja sekä oikeustoimia konsernia vastaan
Vaikutusten rajaaminen
 • Pyrimme systemaattisesti vähentämään työturvallisuusriskejä, mm. sisäisellä turvallisuuskoulutuksella, turvavarusteilla, auditoimalla työolosuhteita sekä kannustamalla henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan aktiivisella elämäntavalla
 • Toimitamme turvallisuusohjeita sekä tarjoamme koulutusta ja ohjausta vähentääksemme riskejä asiakkaiden työmailla ja toimipaikoilla. Raportoimme merkittävät työtapaturmat asianomaisille laitevalmistajille
Kehitys
 • Vuonna 2019 tapaturmataajuus (LTIR = vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat/miljoona työtuntia) nousi ja oli 9,7 (8,8)
 • Vuonna 2019 konsernille ei esitetty terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä oikeudellisia vaatimuksia
Yhteys strategiaan
 • Tavoite LTIR 0 vuoteen 2023 mennessä
 • Tavoite: 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta
Ympäristövaikutukset
Mahdolliset vaikutukset
 • Meihin kohdistuu yhä enemmän laillisia velvoitteita, joita meidän tulee noudattaa, ja asiakasvaatimuksia, jotka koskevat resurssitehokkuutta ja ilmastovaikutusten vähentämistä. Kyvyttömyys vastata näihin vaatimuksiin saattaisi vahingoittaa mainettamme ja johtaa asiakkaiden ja liiketoimintamahdollisuuksien menetykseen. Siitä saattaisi myös seurata vahinkoa ympäristölle sekä oikeustoimia konsernia vastaan. Kyvyttömyys resurssien optimoimiseen kasvattaisi toimintakulujamme
Vaikutusten rajaaminen
 • Pyrimme järjestelmällisesti vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, keskitymme energiankäytön ja ilmastovaikutusten sekä jätteiden minimoimiseen
 • Kannustamme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme kehittämään kanssamme vastuullisia ratkaisuja osana strategiaamme
Kehitys
 • Vuoden 2019 lopussa, 85 % yksiköistämme käytti energialähteenään sähköä
 • Vuonna 2019 CO2e -päästöt, scope 1 and 2 suhteessa liikevaihtoon, olivat 19,4 (15,6) tonnia/M€
 • Vuonna 2019 konsernille ei esitetty ympäristöasioihin liittyviä oikeudellisia vaatimuksia
Yhteys strategiaan
 • Tavoite: Sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden osuus 90 % energiaa kuluttavasta kalustostamme
 • Tavoite: CO2e -päästövähennystavoite <15 tonnia/M€ vuoteen 2023 mennessä
 • 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta
Ihmisoikeudet
Mahdolliset vaikutukset
 • Ihmisoikeuksien vaaliminen on Cramolle perusarvo. Keskitymme varmistamaan, ettei konsernissa harjoiteta syrjintää. Mikäli syrjintää tapahtuisi, siitä voisi aiheutua haittaa maineelle ja työnantajamielikuvalle, ja lisäksi se voisi johtaa asiakasmenetyksiin. Seurauksena saattaisi myös olla henkilötason vahinkoja ja oikeustoimia konsernia vastaan
Vaikutusten rajaaminen
 • Olemme ottaneet käyttöön monimuotoisuuspolitiikan, johon sisältyvät tasavertaiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikille
 • Viestimme arvoistamme ja toimintaperiaatteistamme järjestelmällisesti koko konsernille, ja varmistamme, että niitä noudatetaan. Olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-palvelun, jonka kautta työntekijät voivat raportoida rikkomusepäilyistä
 • Toimintaperiaatteet toimittajille koskevat kaikkia uusia sopimuksia
Kehitys
 • Ihmisoikeusrikkomuksiin, kuten syrjintään tai seksuaaliseen häirintään, liittyviä kanteita ei ole kohdistunut Cramoon vuoden 2019 aikana (1 oikeusprosessi vuonna 2018)
Yhteys strategiaan
 • Tavoite: 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta
Henkilöstö
Mahdolliset vaikutukset
 • Pätevän henkilöstön säilyttäminen ja houkutteleminen ovat olennaisia pyrkiessämme erinomaisiin tuloksiin ja huippuluokan asiakastyytyväisyyteen
 • Henkilöstön korkea vaihtuvuus tai kykenemättömyys houkutella uusia osaajia Cramoon voisi vaikuttaa suorituskykyymme ja kykyymme säilyttää asiakaspalvelun korkea laatu ja tätä kautta myös heikentää tulostamme
Vaikutusten rajaaminen
 • Työskentelemme järjestelmällisesti tarjotaksemme turvallisia ja kiinnostavia työpaikkoja. Pyrimme varmistamaan inspiroivan ympäristön henkilökohtaiselle ja ammatilliselle kehitykselle kaikille työntekijöillemme
 • Seuraamme henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti tunnistaaksemme kehityskohteita ja pidämme vuosittaisia kehityskeskusteluja
 • Pyrimme vahvistamaan työnantajamielikuvaamme houkutellaksemme mahdollisia uusia työntekijöitä. Lisäksi kartoitamme uusien työntekijöiden odotuksista työelämän suhteen
Kehitys
 • Vuonna 2019, jatkoimme henkilöstölupauksemme “We are Shapers” vakiinnuttamista tavoitteena kasvattaa henkilöstön sitoumusta ja Cramon työntekijäbrändin vahvistamiseksi
 • Työntekijöiden vaihtuvuus vuonna 2019 oli 20 % (19 % vuonna 2018)
 • Uusien työntekijöiden rekrytointiaste vuonna 2019 oli 21 % (21 % vuonna 2018)
Yhteys strategiaan
 • Henkilöstön suoriutumisen mahdollistaminen
Liiketoimintaetiikka
Mahdolliset vaikutukset
 • Meille on kriittisen tärkeää, että asiakkaamme, henkilöstömme ja muut sidosryhmät luottavat siihen, että toimimme eettisesti, läpinäkyvästi ja lainmukaisesti. Lakien tai säädösten rikkominen voisi johtaa maineen ja asiakkaiden, henkilöstön sekä muiden sidosryhmien luottamuksen menettämiseen. Siitä saattaisi seurata myös oikeustoimia
Vaikutusten rajaaminen
 • Viestimme arvoistamme ja toimintaperiaatteistamme koko konsernille, ja varmistamme, että ne toteutuvat käytännössä. Olemme ottaneet käyttöön whistleblowing-palvelun, jonka kautta työntekijät voivat raportoida rikkomusepäilyjä
 • Arvioimme toimittajia myös eettisin kriteerein. Toimintaperiaatteet toimittajille koskevat kaikkia uusia sopimuksia
Kehitys
 • Vuonna 2019 konsernille ei esitetty epäeettiseen käyttäytymiseen, kuten lahjontaan, liittyviä oikeudellisia vaatimuksia
 • Vuoden aikana 74 % (33 %) henkilöstöstämme on allekirjoittanut saaneensa liiketoiminnan etiikkaan tai toimintaperiaatteisiin liittyvää koulutusta
 • Cramon toimintaperiaatteet toimittajille kattoi 30 % ostoistamme
Yhteys strategiaan
 • Tavoite: 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtavaa tapausta
 • Tavoite: Koko henkilöstö saa liiketoiminnan etiikkaan tai toimintaperiaatteisiin liittyvää koulutusta sekä allekirjoittaa ymmärtäneensä etiikan tai toimintaperiaatteet
 • Tavoite: Toimintaperiaatteet toimittajille kattaa >60 % ostoista vuoteen 2023 mennessä