Kestävä kehitys

Asiakkaista välittäminen

Strateginen tavoite: Toimialan tyytyväisimmät asiakkaat

Asiakkaidemme tärkeimmät huolenaiheet – rakennustyömaiden turvallisuus, resurssitehokkuus ja järkkymätön liiketoiminnan etiikka – ovat meille aina ensisijaisia. Cramo auttaa asiakkaitaan luomaan turvallisia työympäristöjä, vähentämään energiankäyttöä, rajoittamaan ilmastovaikutuksia ja minimoimaan turhan kulutuksen. Aktiivinen vuoropuhelu ja yhteistyö asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa ovat ratkaisevan tärkeässä osassa, kun jatkamme kestävien vuokralaiteratkaisujen kehittämistä.

– Cramo Care -politiikka

Asiakkaista välittäminen
Aiheet Mittarit Tavoitteet Tulokset 2019 Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Asiakas​tyytyväisyys CSI -asiakas​tyytyväisyys-indeksi CSI2 yli 75 75 75 73 72  
  Osuus ISO 9001 -standardin piirissä olevista toiminnoista (suhteessa liikevaihtoon) Kaikki toiminnot kattava ISO 9001 vuoteen 2023 mennessä 77 %3 80 % 81 % 82 %  
Asiakkaiden kestävä koneiden ja laitteiden käyttö Sähköllä toimivien yksiköiden osuus energiakäyt​töisestä laitekannasta4 90 % vuoteen 2023 mennessä 85 % ei saatavilla ei saatavilla ei saatavilla  
  Siirto​kelpoisten tilojen ja työmaatilojen vuokrauksen​aikainen energian​kulutus 220 kWh/m² vuoteen 2023 mennessä5 229 kWh/m2 231 kWh/m2 233 kWh/m2 235 kWh/m2  
  Cramon asiakkaille, alihankki​joille, toimittajille ja muille ulkoisille tahoille järjestämään turvallisuus​koulutukseen osallistuneiden henkilöiden määrä 10 %:n vuotuinen lisäys vuodesta 2018 11 433 henkilöä, 10 % vähennys 12 698 henkilöä, 28 % kasvu 9 895 henkilöä, 7 % vähennys 10 622 henkilöä  
  Turvallisuus​koulutusta ulkoisille tahoille tarjoavien maiden osuus (pois lukien maat, joissa on alle 3 toimipistettä) Kaikki maat, joissa on yli 3 toimipistettä tarjoavat ulkoista turvallisuus​koulutusta vuoteen 2023 mennessä 78 % 78 % 78 % 67 %  
  Dieselkäyt​töisten lämmitys​laitteiden osuus kaikista lämmityslaitteista 9,6 % vuoteen 2020 mennessä (vastaa 40 %:n vähennystä vuoteen 2016 verrattuna) 11,2 % 11,3 % 12,4 % 16,0 %  
  Stage I – III diesel​moottorien osuus kaikista diesel​moottorikoneista 16,8 % vuoteen 2020 mennessä (vastaa 70 %:n vähennystä vuoteen 2016 verrattuna) 18,3 % 25,2 % 39,5 % 56,0 %  
Kestävät hankinnat Ostokustan​nusten osuus toimittajien eettisistä toimintaperiaatteista4,6 >60 % vuoteen 2023 mennessä 30 % ei saatavilla ei saatavilla ei saatavilla  
  Korruption vastaisen toiminnan, ihmisoikeuksien, terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristöriskien arvioinnin kohteena olevien kriittisten toimittajien osuus konsernitason hankinnoista 25 % vuoteen 2023 mennessä 0 %7 ei saatavilla ei saatavilla ei saatavilla  

 

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai tavoite saavutettu     CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti    CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Painotettu keskiarvo. Pois lukien Unkari ja Slovakia tilastollisista syistä
3 ISO 9001 -standardin piirissä olevien toimintojen osuuden pieneneminen (suhteessa liikevaihtoon), johtui osittaisjakautumisesta vuonna 2019 ja KBS Infra -liiketoiminnan ostosta vuonna 2018. KBS Infra sisältyy ensimmäistä kertaa raportoituihin lukuihin vuonna 2019
4 Uusi mittari vuodesta 2019 alkaen
5 Osittaisjakautumisen jälkeen asetettu tavoite
6 Toimittajien toimintaperiaatteet kattavat ympäristö-, hyvinvointi- ja turvallisuus-, ihmisoikeus- sekä korruptio- ja lahjonta-asiat
7 Korruption vastaisen toiminnan, ihmisoikeuksien, terveyden ja turvallisuuden sekä ympäristöriskien arviointiin tullaan kehittämään uusi toimintatapa vuoden 2020 aikana ja sen jalkauttaminen käynnistyy vuonna 2021

ISO 9001 -johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön kone- ja laitevuokrauksessa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa ja Puolassa. Sertifiointiprosessia jatketaan ja tavoitteena on, että se kattaa tulevaisuudessa kaikki Cramo-maat.

Asiakastyytyväisyyden seuranta

Visiomme ”Your productivity partner in rental and beyond” perustana on ajatus siitä, että asiakkaiden menestys koituu myös meidän menestykseksemme. Olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen vuosien myötä tekemällä tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan sekä toimimalla arvojemme – luotettavuus, luovuus ja sitoutuminen –mukaisesti. Toimialan tyytyväisimmät asiakkaat muodostavat yhden tärkeimmistä strategisista tavoitteistamme.

Vuonna 2019 saavutimme asiakastyytyväisyystavoitteemme (asiakastyytyväisyysindeksi CSI yli 75), ja asiakastyytyväisyysindeksimme oli 75 (75 vuonna 2018). Asiakasuskollisuuden mittari (NPS-luku) oli 55. Asiakastyytyväisyyden kannalta tärkeät näkökulmat, kuten tuotteiden ja palveluiden laatu arvostettiin hyvin korkealle, ja toimitusten laatu arvostettiin jopa indeksin 85. Tulos perustuu yli 900 asiakashaastatteluun, jotka suoritettiin yhdeksällä meidän yhdestätoista markkinastamme. Pienimmät markkina-alueemme, Unkari ja Slovakia, on tilastollisista syistä jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.

Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Asetamme turvallisuuden aina etusijalle, ja sen varmistaminen on olennainen osa toimintaamme. Olemme vakiinnuttaneet joukon prosesseja ja ohjeistoja, joiden avulla varmistamme koneiden ja laitteiden turvallisen käytön. Tarjoamme asiakkaille, alihankkijoille, tavarantoimittajille ja muille sidosryhmille laajan valikoiman suojavarusteita, turvallisuuskoulutusta sekä kokonaisvaltaisia turvallisuusratkaisuja. Visiomme on nolla työmaatapaturmaa.

Cramo noudattaa ja valvoo jatkuvasti kansallisia lakeja sekä toimialakohtaisia turvallisuusmääräyksiä. Kaikkien laitteidemme turvallisuustiedot ovat saatavana tuotetietokannastamme. Asiakkaan Cramolle palauttamat laitteet tarkastetaan vakiintuneiden tarkistuslistojen ja rutiinien mukaisesti. Teemme myös määräaikaishuoltoja valmistajien informaation sekä 11 000 digitaalisesti kytketystä laiteyksiköstä saamamme datan pohjalta. Määräaikaishuollot suunnitellaan huolellisesti niille määritellyn viitekehyksen mukaisesti.

Järjestämme säännöllisesti sisäisiä koulutuksia sen varmistamiseksi, että kaikilla työntekijöillämme on riittävästi tietoa voidakseen käsitellä laitteitamme turvallisesti. Tarjoamme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Itävallassa, Liettuassa ja Puolassa turvallisuuskoulutusta ulkoisille sidosryhmille. 

Vuoden 2019 aikana kaikkiaan 11 433 henkilöä (12 698 vuonna 2018) osallistui järjestämiimme turvallisuuskoulutusohjelmiin. Näihin lukeutuivat muun muassa putoamiselta suojautuminen sekä koulutus laitteiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Kone- ja laitekannan modernisointi

Toimimme proaktiivisesti vastataksemme uusimpiin ympäristövaatimuksiin ja viedäksemme kehitystä vielä tätäkin pidemmälle – nykyaikaisen kone- ja laitekannan myötä pyrimme toimimaan kestävän kehityksen edelläkävijänä vuokraustoimialalla. Näin voimme auttaa myös asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Asiakkaiden kysyntä sähköistämistä ja uusiutuvia polttoaineita kohtaan on selkeästi kasvanut. 85 prosenttia energiakäyttöisen laitekantamme yksiköistä toimii nykyään sähköllä, ja pyrimme kasvattamaan määrää jatkuvasti. Tavoitteenamme on, että 90 prosentilla energiakäyttöisestä laitekannastamme toimii sähköllä vuoteen 2023 mennessä.

Vuonna 2019 Cramo Suomessa allekirjoitti teknisen kaupan liiton Work Machine Green Deal -sopimuksen. Sitoumus sisältää esimerkiksi tavoitteet kasvattaa vuokrakaluston sähkökäyttöisten koneiden osuutta, ja se luovutetaan Suomen ympäristöministeriölle.

Osana järjestelmällistä työtämme ilmastovaikutuksien vähentämiseksi kunnostamme ja uusimme vuokrattavia työmaatiloja sekä niiden lämmityslaitteistoja jatkuvasti. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristö- ja terveysstandardeja valitsemalla kestävämpiä materiaaleja ja tekemällä työmaatiloista energiatehokkaampia. Parannukset perustuvat osittain ulkopuolisen osapuolen vuonna 2017 suorittamaan ympäristö- ja terveysarviointiin, jossa analysoidaan jokainen työmaatila, mukaan lukien lattia, ikkunat ja käytetty eristys. Vuonna 2019 työmaatilojemme keskimääräinen energiankulutus laski 231 kWh/m² arvoon 229 kWh/m².

Innovaatioita kumppanuuksien ja yhteisten kehityshankkeiden avulla

Tavoitteenamme on ottaa aktiivinen rooli kestävien ratkaisujen kehittämisessä – emme vain vastataksemme olemassa oleviin vaatimuksiin ja säädöksiin, vaan edistääksemme kestävämmän maailman luomista. Aktiivinen vuoropuhelu ja suunnitelmallinen yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ovat tämän strategian ydin.

Asiakkaiden kanssa toteutetut projektit kattavat laajan joukon kestävän kehityksen osa-alueita. Näitä voivat olla esimerkiksi energia ja polttoaineet tai yhteiset tiedonjakotavoitteet, mutta yhtä lailla voidaan etsiä uusia ratkaisuja tilavuokraukseen, kuten tilapäiset rakennukset, tai oppia lisää onnettomuuksista, läheltä piti -tilanteista ja niiden ennaltaehkäisystä. Yhdessä sidosryhmiemme kanssa työskentelemme erilaisten aihepiirien kuten jakamistalouden ja sosiaalisen integraation edistämisen parissa. Haluamme sekä yrityksenä että yksilötasolla jakaa kokemustamme ja luoda kontakteja työelämään.

Tavoitteena rakennustyömaat ilman fossiilisia polttoaineita

Strategisten asiakaskumppanuuksien johdosta olemme eturintamassa kestävien vuokrausratkaisujen ja -palveluiden kehittämisessä. Vuonna 2019 meitä työllisti yhteishanke, jossa selvitimme yhdessä avainasiakkaamme kanssa hiilidioksidittoman rakennustyömaan edellytyksiä. Cramon osuus oli kartoittaa, kuinka minimoida laitekantamme hiilijalanjälki. Projekti jatkuu vuonna 2020 ulkopuolisen arvioijan suorittaman arviointivaiheen muodossa.

Kahdeksan norjalaisen rakennusalan kumppanin hallinnoima tutkimus- ja kehityshanke sai vuoden 2019 lopussa Enovan, Forskningsrådetin ja Innovasjon Norgen myöntämän 14 miljoonan Norjan kruunun rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on selvittää päästöttömien rakennuskohteiden mahdollisuuksia. Cramo on yksi kumppaneista ja testaa osana projektia akkukäyttöisiä koneita.

Lämmitysratkaisu Oslon keskustassa – ilman fossiilisia polttoaineita

Cramo tarjoaa laajan valikoiman lämmityslaitteita. Asetimme vuonna 2017 tavoitteeksi vähentää dieselkäyttöisten lämmityslaitteiden määrää lämmityslaitteiden kokonaismäärästä 40 %:lla. Olemme jo hyvin lähellä tavoitteen saavuttamista.

Vuonna 2019 Cramo toimitti fossiilisista polttoaineista vapaan lämmitysratkaisun AF Groupin Bispevikan rakennusprojektiin Oslon keskustaan. B6a-projekti käsittää yhteensä yhdeksän erilaista rakennusta, jotka laaja kellarikerros kytkee toisiinsa. Koko työmaa lämmitetään kaukolämmöllä, joka toimitetaan Cramon toimittaman ratkaisun kautta. Tiivis yhteistyö asiakkaamme kanssa on mahdollistanut parhaan mahdollisen reitin kaukolämmölle.

Rakennustelineet e-jätteen määrää symboloivalle taideteokselle

Jätteiden vähentäminen ja asianmukainen käsittely määrittävät vahvasti Cramon toimintaa. Vuonna 2019 toimitimme rakennustelineet virolaisen kuvanveistäjä Elo Liivin e-waste Lighthouse -installaatioon. Teos symboloi maassa yhden päivän aikana syntyvää sähkö- ja elektroniikkajätettä, jota muodostuu peräti 125 kuutiometriä. Tallinnassa Telliskiven luovan keskuksen pääaukiolla sijaitseva installaatio toimii tärkeänä muistutuksena sitä, kuinka merkittävä rooli kierrätyksellä on hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Tiedon jakaminen

Tietojen jakaminen ja oppiminen toisten kokemuksista on menestyksemme avain. Vuonna 2019 pystyimme jakamaan tehokasta vastuullisuustietoa sekä sisäisesti työntekijöidemme kesken että ulkoisesti asiakkaiden, toimittajien ja sijoittajien kanssa.

Lokakuussa 2019 Cramon kestävästä kehityksestä vastaava johtaja piti esityksen Volvo Construction Equipment EMEA:n tiedotuskokouksessa. Aiheena oli työntekijöiden sitoutuminen kestävän kehityksen edistäjänä, ja esitys näytettiin koko organisaatiolle suorana lähetyksenä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Tämä osoittautui erinomaiseksi tavaksi jakaa tehokkaita kestävää kehitystä koskevia oppeja. Samalla se vei Cramon tekemisen askelta lähemmäksi kohti hiilineutraalia rakennusliiketoimintaa.

2020

Vuonna 2020 aloitamme uuden kestävän kehityksen strategian toteuttamisen keskittymällä entistä enemmän kestävään asiakaskäyttöön, kuljetuksiin ja logistiikkaan sekä kestävään hankintaan. Jatkamme vuokratuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.