Kestävä kehitys

GRI-sisältöindeksi

Universaalit standardit
    Linkit Huomiot
GRI 101 Perustaminen 2016    
GRI 102 Yleinen sisältö 2016    
102-1 Raportoivan organisaation nimi Johtava kone- ja laitevuokrauksen palveluntuottaja  
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Laaja tarjooma  
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Johtava kone- ja laitevuokrauksen palveluntuottaja  
102-4 Toimintamaat Johtava kone- ja laitevuokrauksen palveluntuottaja  
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Johtava kone- ja laitevuokrauksen palveluntuottaja  
102-6 Markkina-alueet Johtava kone- ja laitevuokrauksen palveluntuottaja  
102-7 Raportoivan organisaation koko Johtava kone- ja laitevuokrauksen palveluntuottaja, Laaja tarjooma, Vuoden 2019 avainluvut  
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Työtekijöistä välittäminen  
102-9 Toimitusketju Sosiaalinen vastuu  
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa   Vuonna 2019 Adapteo-brändin alla toimiva siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen.
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Ympäristövastuu  
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulko- puolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen, Sosiaalinen vastuu  
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Toimitusjohtajan katsaus  
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Cramo NXT -strategia keskittyy kasvuun ja erottautumiseen, Sosiaalinen vastuu  
102-18 Hallintorakenne Johdonmukainen, läpinäkyvä hallinnointi ja ohjaus, Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmien sitouttamisella luodaan yhteistä arvoa  
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehto- sopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Työtekijöistä välittäminen  
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen, Sidosryhmien sitouttamisella luodaan yhteistä arvoa  
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmien sitouttamisella luodaan yhteistä arvoa Sidosryhmien sitouttamista ei tehty erityisesti osana raportin valmisteluprosessia.
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmien sitouttamisella luodaan yhteistä arvoa  
102-45 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

 

Adapteo on sisällytetty konsernin tilinpäätökseen, mutta ei kestävän kehityksen raporttiin.
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-47 Luettelo olennaisista aiheista Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa   Tapaturmataajuuden (vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) vuoden 2018 tulos 9,5 on korjattu 8,8:ksi johtuen työtuntien määrän mukauttamisesta.
102-49 Muutokset raportoinnissa Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen Cramon uuden kestävän kehityksen strategian myötä käsiteltäviin aiheisiin ja tavoitteisiin on tehty joitain muutoksia.
102-50 Raportointijakso   1.1.-31.12.2019
102-51 Edellisen raportin päiväys   04.03.2019
102-52 Raportin julkaisutiheys   Kalenterivuosi
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Sidosryhmien sitouttamisella luodaan yhteistä arvoa  
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus   Tämä raportti on laadittu GRI-standardin peruslaajuuden mukaisesti.
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI-sisältöindeksi  
102-56 Raportoinnin varmennus   Ei varmennusta

Olennaiset aiheet

Asiakkaista välittäminen
    Linkit Huomiot
Olennaiset teemat: asiakastyytyväisyys, hyvinvointi ja turvallisuus, resurssitehokkuus, liiketoimintaetiikka, vastuulliset toimittajat    
GRI 103 Johtamiskäytännöt 2016    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
103-2 Johtamiskäytännöt ja sen osa-alueiden kuvaus Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen, Asiakkaista välittäminen  
103-3 Johtamiskäytännön arviointi Asiakkaista välittäminen  
GRI 302 Energia 2016    
302-5 Tuotteiden ja palveluiden energiakulutuksen vähentäminen Asiakkaista välittäminen  
GRI 308 Toimittajien ympäristöarviot 2016    
308-2 Negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen, Asiakkaista välittäminen  
GRI 414 Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi 2016    
414-2 Negatiiviset sosiaaliset vaikutukset toimitusketjussa ja niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen, Asiakkaista välittäminen  
GRI 416 Asiakkaiden hyvinvointi ja turvallisuus 2016    
416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Asiakkaista välittäminen  
Työntekijöistä välittäminen
    Linkit Huomiot
Olennaiset teemat: henkilöstötyytyväisyys, hyvinvointi ja terveys, osaamisen kehittäminen, monimuotoisuus ja tasa-arvo    
GRI 103 Johtamiskäytännöt 2016    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
103-2 Johtamiskäytännöt ja sen osa-alueiden kuvaus Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen, Työtekijöistä välittäminen  
103-3 Johtamiskäytännön arviointi Työtekijöistä välittäminen  
GRI 401 Työsuhteet 2016    
401-1 Uudet työntekijät ja työntekijöiden vaihtuvuus Työtekijöistä välittäminen  
GRI 403 Työterveys ja -turvallisuus 2018    
403-1 Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä Työtekijöistä välittäminen Työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmät on otettu paikallisesti käyttöön kaikilla markkinoillamme. Johtamisjärjestelmien käyttöönotto johtuu pääosin lakisääteisistä vaatimuksista ja ne kattavat 98 % työntekijöistä. Ruotsissa ne kattavat myös franchiseyrittäjät. Suomessa, Ruotsissa ja Virossa työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO 45001 tai vastaavan järjestelmän mukaisesti. Tavoitteemme on, että sertifiointi kattaa kaikki Cramon markkinat.
403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja onnettomuuksien tutkinta Työtekijöistä välittäminen Cramon kaikille markkinoille on luotu prosessit, joiden kautta työntekijät raportoivat työhön liittyvistä vaaroista ja vaaratilanteista. Yhdeksällä Cramon yhdestätoista markkinasta on käytössä prosessit, työhön liittyvien vaaratilanteiden tunnistamiseen ja riskien arvioimiseen sekä rutiininomaisesti että ei-rutiininomaisesti. Prosesseihin liittyvät myös toimintaohjeet vaarallisiksi koetuista tilanteista poistumiseen. Yhdeksällä Cramon yhdestätoista markkinasta on myös prosessit, joiden avulla tutkitaan työtapaturmia korjaavien toimenpiteiden sekä työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmään tarvittavien parannusten määrittelemiseksi.
403-3 Työterveys ja -turvallisuus Työtekijöistä välittäminen Kymmenen Cramon yhdestätoista markkinasta tarjoaa työterveyspaveluita työtekijöille.
403-4 Työntekijöiden osallistaminen ja ohjaus sekä viestiminen työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä aiheista Työtekijöistä välittäminen Seitsemällä Cramon yhdestätoistä markkinasta on prosessit, joiden avulla työntekijöitä osallistetaan ja ohjataan työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmän kehittämisessä, jalkauttamisessa ja arvioinnissa, sekä varmistetaan työntekijöiden pääsy heille olennaiseen työterveys ja -turvallisuustietoon ja viestitään siitä. Viidellä Cramon yhdestätoista markkinasta on virallinen yhteistyömuoto työterveyden ja turvallisuuden kehittämiseen, nk. työntekijöiden terveys ja turvallisuus -toimikunnat.
403-5 Työntekijöiden työterveys ja työturvallisuus koulutus Työtekijöistä välittäminen Kaikilla Cramon markkinoilla tarjotaan työterveys ja työturvallisuus koulutusta työntekijöille.
403-6 Työterveyden edistäminen Työtekijöistä välittäminen Seitsemällä Cramon yhdestätoista markkinasta tarjotaan työntekijöille luontaisetuna muun kuin työtapaturman johdosta tarvittavaa terveydenhuoltoa. Kuudessa Cramon yhdestätoista maasta tarjotaan vapaaehtoisia terveyspalveluita ja -ohjelmia työntekijöille.
403-7 Työterveyden ja työturvallisuuden suorien, liiketoimintasuhteisiin liittyvien, vaikutusten estäminen ja rajaaminen Asiakkaista välittäminen, Sosiaalinen vastuu  
403-8 Työntekijät, jotka kuuluvat työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmän piiriin Työtekijöistä välittäminen Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä kattaa 2 641 (98 %) työntekijöistä.

Sisäisesti auditoitu työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä kattaa 1 916 (71 %) työntekijöistä.

Sertifioitu tai ulkoisesti auditoitu työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä kattaa 1 829 (68 %) työntekijöistä.

Ruotsissa ISO 45001 työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä kattaa myös franchiseyrittäjät. Cramon työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä kattaa ainoastaan omat työntekijät. Muut työntekijät kuuluvat omien työnantajiensa järjestelmien piiriin.
403-9 Työperäiset tapaturmat Työtekijöistä välittäminen Työtapaturmien määrä (ja taajuus) miljoonaa työtuntia kohden: 119 (25,6)
Työtapaturmien määrä (ja taajuus), jotka ovat johtaneet vähintään yhden päivän poissaoloon miljoonaa työtuntia kohden: 45 (9,7)
Vakavien työtapaturmien määrä (ja taajuus): 1 (0,2)
Kuolemaan johtaneiden tapaturmien määrä (ja taajuus): 0 (0)
Tehtyjen työtuntien määrä: 4 657 089

Franchisetyöntekijät Ruotsissa sisältyvät lukuihin. Cramon työterveyden ja -turvallisuuden johtamisjärjestelmä kattaa ainoastaan omat työntekijät. Muut työntekijät kuuluvat omien työnantajiensa järjestelmien piiriin.

Suurin osa työtapaturmista johtuu putomisista, liukastumisista, viilloista tai raskaiden taakkojen nostamisesta.

Taajuudet on laskettu miljoonaa työtuntia kohden.
GRI 405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet 2016    
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Työtekijöistä välittäminen  
GRI 406 Syrjinnän kielto 2016    
406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Työtekijöistä välittäminen  
Ympäristövastuu
    Linkit Huomiot
Olennaiset teemat: resurssitehokkuus, ekologisen jalanjäljen pienentäminen, jakamistalouden lisääminen    
GRI 103 Johtamiskäytännöt 2016    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
103-2 Johtamiskäytännöt ja sen osa-alueiden kuvaus Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen, Ympäristövastuu  
103-3 Johtamiskäytännön arviointi Ympäristövastuu  
GRI 302 Energia 2016    
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu  
302-3 Energiaintensiteetti Ympäristövastuu  
GRI 305 Päästöt 2016    
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Ympäristövastuu  
305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Ympäristövastuu  
305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästät (Scope 3) Ympäristövastuu Scope 3 kasvihuonekaasujen päästöt lentomatkojen osalta sisältyvät raporttiin.
305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Ympäristövastuu  
GRI 306 Jätevedet ja jätteet 2016    
306-2 Jäte tyypeittäin ja käsittelytavan mukaan Ympäristövastuu  
Sosiaalinen vastuu
    Linkit Huomiot
Olennaiset teemat: paikallinen osallistuminen, liiketoimintaetiikka    
GRI 103 Johtamiskäytännöt 2016    
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen  
103-2 Johtamiskäytännöt ja sen osa-alueiden kuvaus Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen, Sosiaalinen vastuu  
103-3 Johtamiskäytännön arviointi Sosiaalinen vastuu  
GRI 205 Korruptionvastaisuus 2016    
205-2 Lahjonnan ja korruption vastaisten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen viestintä ja koulutus Sosiaalinen vastuu  
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Sosiaalinen vastuu  
GRI 307 Ympäristömääräystenmukaisuus 2016    
307-1 Ympäristölakien ja säädösten rikkomukset Sosiaalinen vastuu  
GRI 419 Määräystenmukaisuus 2016    
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Sosiaalinen vastuu