Kestävä kehitys

Sosiaalinen vastuu

Strateginen tavoite: Huippusijoitus liiketoiminnan eettisyydessä

Cramo pyrkii toimimaan vastuullisen yrityskansalaisen tavoin edistäen kestävää tulevaisuutta ja tuottaen arvoa kaikille sidosryhmilleen ja koko yhteiskunnalle. Haluamme ottaa aktiivisen roolin niissä yhteisöissä, joissa toimimme, ja kannustamme työntekijöitämme osallistumaan paikallisiin hyväntekeväisyyshankkeisiin.

– Cramo Care -politiikka

Sosiaalinen vastuu
Aiheet Mittarit Tavoitteet Tulokset 2019 Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Liiketoiminnan eettisyys Oikeudellisiin seuraamuksiin johtaneiden tapausten määrä (ihmisoikeudet, lahjonta, ympäristö) 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta 0 0 0 0  
  Osuus työntekijöistä, jotka saavat vuosittain liiketoimintaetiikkaan/toimintaperiaatteisiin liittyvää koulutusta2,3 100 % 74 % 33 % 77 % 73 %  
  Osuus työntekijöistä, jotka ovat kirjallisesti vahvistaneet lukeneensa ja ymmärtäneet eettiset toimintaperiaatteet2,4 100 % 74 % ei saatavilla ei saatavilla ei saatavilla  

 

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai tavoite saavutettu     CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti     CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Toimintaperiaatteet kattavat ympäristö-, työhyvinvointi ja -turvallisuus -, ihmisoikeus- sekä lahjonta- ja korruptioasiat
3 Sisältää työntekijät, jotka ovat osallistuneet toimintaperiaatteiden koulutukseen viimeisen kahden vuoden aikana
4 Uusi mittari vuodesta 2019

Korkealuokkaiset eettiset toimintaperiaatteet

Cramon asiakkaiden, sijoittajien, työntekijöiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien tulee voida luottaa siihen, että harjoitamme liiketoimintaa eettisesti, avoimesti ja laillisesti. Kaikella toiminnallamme on vaikutus johonkin. Tämän vuoksi tulee varmistaa, että päivittäiset päätökset perustuvat toiminnan luotettavuuteen ja hyvän kauppatavan periaatteisiin. Korkealuokkaiset toimintaperiaatteet auttavat osaltaan luomaan pitkäaikaisia suhteita eri sidosryhmiin.

Eettiset toimintaperiaatteemme auttavat työntekijöitämme tekemään oikeita päätöksiä ja ohjaavat heitä päivittäisessä työssään. Tämä ohjeisto kattaa muun muassa lakien ja toimintaperiaatteiden noudattamisen, turvallisten, terveellisten työpaikkojen luomisen sekä vastuullisena yrityskansalaisena toimimisen edellytykset.

Olemme laatineet myös erilliset eettiset toimintaperiaatteet toimittajille, sillä rohkaisemme myös liikekumppaneitamme toimimaan korkealuokkaisten eettisten säännösten mukaisesti. Cramo pitää etusijalla pitkäaikaista yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa. Suurin osa koneistamme ja laitteistamme ostetaan Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa sijaitsevilta tavarantoimittajilta.

Katso Eettiset toimintaperiaatteet ja Eettiset toimintaperiaatteet toimittajille

Läpinäkyvä viestintä ja toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen keskiössä

Viestimme eettisistä toimintaperiaatteista johdonmukaisesti ja vakiinnutamme ne koko organisaatioon. Koulutamme työntekijöitä arvoihimme liittyen ja vahvistamme yrityskulttuuria asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Toimintaperiaatteet on käännetty paikallisille kielille ja ne viestitään kaikille työntekijälle. Ne käsitellään myös osana uuden työntekijän perehdytystä.

Vuonna 2019 kaikille Cramon työntekijöille otettiin käyttöön eettisten toimintaperiaatteiden täytäntöönpanoa tukeva pakollinen e-opintojakso. Vuoden 2019 loppuun mennessä 74 % työntekijöistä oli suorittanut kyseisen verkkokurssin ja vahvistanut lukeneensa ja ymmärtäneensä eettiset toimintaperiaatteet.

Lanseerasimme vuonna 2019 myös Shape and Share -pelin. Viihdyttävä peli sekä sitouttaa työntekijöitä ja johtoa että fasilitoi keskustelua eettisistä ongelmista ja niiden käsittelystä. Vuoden aikana sitä olivat pelanneet konsernin johtoryhmä ja paikalliset johtoryhmät sekä hallinnolliset että operatiiviset työntekijät.

Toimintaperiaatteiden seuranta

Cramossa suoritetaan säännöllisesti sisäisiä auditointeja, jotka ovat tärkeä työkalu toimintaperiaatteiden noudattamista seurattaessa. Sisäiset tarkastukset auttavat tavoitteiden saavuttamisessa tuomalla riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien arviointiin järjestelmällisen ja kurinalaisen lähestymistavan. Sisäinen auditointi on itsenäinen varmennus- ja konsultointitoiminto, jonka tarkoituksena on tuoda lisäarvoa ja parantaa toimintaa. Se suojaa ja edistää arvojamme tarjoamalla riskipohjaista ja objektiivista valvontaa, neuvoja ja näkemyksiä.

Cramon sisäinen whistleblowing-raportointijärjestelmä tarjoaa kaikille työntekijöillemme tavan ilmoittaa väärinkäytöksistä eli toimista, jotka eivät ole yhdenmukaisia yrityksen arvojen kanssa ja jotka voivat vahingoittaa henkilöitä, yritystä tai ympäristöä. Järjestelmän tarjoaa ulkopuolinen osapuoli, joka varmistaa väärinkäytösepäilystä raportoineen henkilön täyden nimettömyyden.

Kaikki väärinkäytösepäilyn raportoijan huolenaiheeet tai ongelmat otetaan vakavasti, ja ne käsitellään oikeudenmukaisesti ja nopeasti. Kestävästä kehityksestä vastaava johtaja sekä sisäisistä tarkastuksista vastaava johtaja käsittelevät mahdolliset väärinkäytösepäilykset luottamuksellisesti ja erityistä varovaisuutta noudattaen. Mahdollinen väärinkäytösepäilyn tutkiminen ei vaikuta epäilyn raportoijan työsuhteeseen.

Raportointijärjestelmän kautta ilmoitettujen tapausten määrä kasvoi vuoden 2018 viidestä tapauksesta kahdeksaan tapaukseen vuonna 2019. Kaikki tapaukset tutkittiin ja tarvittavat toimenpiteet toteutettiin. Yksikään tapaus ei johtanut oikeustoimiin.

Väärinkäytösepäilyjen kasvanut määrä viestii henkilöstömme lisääntyneestä tietoisuudesta väärinkäytösepäilyjen raportoinnin merkityksestä. Whistleblowing-järjestelmämme on varhaisen vaiheen varoitusjärjestelmä, jonka avulla vähennetään riskejä. Se on myös tärkeä työkalu, jolla varmistetaan yhtiön hallinnoinnin vaatimustenmukainen toiminta ja säilytetään luottamus toimintaamme kohtaan. On tärkeää, että työntekijämme tietävät järjestelmän olemassaolosta ja ymmärtävät, miten ja milloin sitä käytetään.

Varhaisten vaiheen varoitusjärjestelmän kautta saatujen väärinkäytösepäilyjen lisäksi, vuonna 2019 raportoitiin yksi petostapaus. Petostapausta tutkittiin yrityksen toimesta. Tutkimuksen seurauksena ryhdyttiin toimenpiteisiin ja tapauksesta ilmoitettiin viranomaisille.

Cramo veronmaksajana

Cramo on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia verolakeja ja -määräyksiä kaikilla alueilla, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Luomalla työpaikkoja ja maksamalla veroja olemme osaltamme mukana mahdollistamassa toimivaa yhteiskuntaa kaikissa maissa, joissa harjoitamme liiketoimintaa.

Liiketoimintamme luovat arvoa veronmaksun kautta yhteiskunnalle 11 maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa sekä Slovakiassa.

Vuonna 2019 Cramo maksoi 72,1 (106,1; 2018) miljoonaa euroa veroja maissa, joissa sillä on liiketoimintoja. Maksetut verot koostuvat pääasiassa yhteisön tuloverosta sekä arvonlisäverosta (ALV). Yhteisön tuloveroa maksettiin yhteensä 11,2 (20,0; 2018) miljoonaa euroa ja arvonlisäveroa 61,0 (86,1; 2018) miljoonaa euroa.

Cramo noudattaa kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeistuksia ja paikallisia lakeja. Liiketoiminnan päätöksenteossa otetaan olennaiset verojen vaikutukset huomioon. Arvonlisävero raportoidaan nettona ja sisältää myyntitulojen arvonlisäverot sekä hankinnoista ja investoinneista vähennetyt arvonlisäverot.

Cramo luomassa sosiaalista vastuuta

Vastuullinen yrityskansalaisuus on meille pitkän aikavälin sitoumus. Cramo on tukenut SOS-Lapsikylän toimintaa vuodesta 2008. Tänä aikana olemme tukeneet erilaisia SOS-projekteja kaikkiaan noin 760 000 eurolla Ukrainassa, Venäjällä, Latviassa ja Virossa. Tuemme toimintaa taloudellisesti ja annamme asiantuntija-apua markkinoinnissa, myynnissä ja verkostoitumisessa tavoitteenamme edistää SOS-Lapsikylien pitkäjänteistä toimintaa ja yhteistyötä Baltian maiden liike-elämän kanssa.

Lapsikylien korkealuokkainen sosiaalinen tukitoiminta vaatii runsaasti resursseja. Kymmenen vuotta jatkuneen yhteistyön aikana Cramon tuki on ulottunut yli 200 lapseen ja aikuiseen – tukimuodot ovat vaihdelleet perhekuntoutuksesta aina turvalliseen ja rakastavaan kotiin lapsikylässä. Perhekohtaisesti suunnitellut perhekuntoutus-ohjelmat voivat sisältää esimerkiksi psykologista tukea, mikrolainoja, hoito- tai lääkeapua tai koulutusavustusta.

Cramon tuki vuonna 2019 on auttanut varmistamaan mm.:

  • 15 perheelle on tarjottu lounas ja illallinen yhdessä Lapsikylässä vuoden ajan
  • 26 lasta ja aikuista on saanut apua perhekuntoutus-ohjelman kautta yhden vuoden ajan

Tuen avulla voidaan pitkällä aikavälillä luoda vastuullisia yhteiskuntia ja yhteisöjä, joissa huolehditaan lasten ja aikuisten hyvinvoinnista, koulutuksesta ja tukemisesta. Tämä on myös linjassa Cramo Care-strategian kanssa.

SOS-lapsikylien tukemisen lisäksi Cramo tukee myös useita paikallisyhteisöjen osallisuutta tukevia hankkeita läpi toiminta-alueensa.

2020

Jatkamme vahvaa keskittymistä liiketoimintaetiikkaan vuonna 2020. Pyrimme edelleen parantamaan liike-elämän etiikan noudattamista koskevia menettelytapojamme. Tulemme myös edelleen kehittämään osallistumistamme paikallisyhteisöjen toimintaan.