Kestävä kehitys

Strateginen lähestymistapamme kestävään kehitykseen

Edistimme kestävää kehitystä useilla eri osa-alueilla vuonna 2019. Panostimme Cramo Care -viitekehyksemme kehittämiseen ja työskentelimme systemaattisesti parantaaksemme kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteitamme. Työskentelimme yhteishankkeessa yhden suurimman asiakkaamme kanssa kartoittaaksemme hiilineutraalin rakennustyömaan edellytyksiä. Osuutemme tässä hankkeessa oli löytää tapoja laitekantamme hiilijalanjäljen minimointiin. We are Shapers -henkilöstölupauksen myötä olemme myös kiinnittäneet erityistä huomiota Cramolla työskenteleviin ihmisiin.

Kuluneen vuoden aikana päivitimme kestävän kehityksen strategiamme vastaamaan uutta Cramo NXT -liiketoimintastrategiaamme. Tämä antaa meille mahdollisuuden johtoasemaan vuokraustoimialan kestävyyden edistämisessä sekä kiertotalouteen siirtymisessä.

Kestävä kehitys liiketoiminnan perustana

Vuokraus on kestävä liiketoimintamalli omaisuuden hallinnalle. Se mahdollistaa laitteiden tehokkaamman käytön ja vähentää samalla uusiutumattomien luonnonvarojen kysyntää.

Kestävän kehityksen -strategiamme on linjassa ja tukee liiketoimintastrategiaamme, jonka tavoitteena on vahvistaa pitkän tähtäimen painopisteitä sidosryhmänäkökulmasta. Pyrkimyksemme on olla kestävän kehityksen edelläkävijä toimialallamme: Haluamme edistää kestävän kehityksen periaatteita vuokraustoimialalla sekä täyttää sidosryhmien vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Kestävällä kehityksellä on suora vaikutus sisäiseen arvonluontiin kasvun, pääoman tuoton ja riskienhallinnan kautta. Se tuottaa arvoa myös asiakkaillemme sekä muille sidosryhmille lisäämällä kustannustehokkuutta, parantamalla vaativimpien turvallisuus- ja ympäristöstandardien mukaisten tuotteiden saatavuutta ja vähentämällä ympäristövaikutuksia.

Cramo on vakiinnuttanut asemansa vuokraustoimialan kestävän kehityksen edelläkävijänä. Päivitetty kestävän kehityksen strategiamme keskittyy entistä enemmän siihen, että laitteita käytetään kestävällä tavalla. Lisäksi panostetaan kuljetuksiin, logistiikkaan ja kestävään hankintaan samalla, kun sisäisiä toimintoja parannetaan.

Maria Karlsson
Vice President, Sustainability, Cramo

Vastuullisuusstrategiamme pääkohdat:

1. Kiertotalouteen siirtyminen
Resurssien vastuullinen jakaminen on liiketoimintamme ydin. Tavoitteena on työskennellä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa vähentääksemme vuokralaitteiden ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheuttamaa kuormitusta. Asiakkaiden vaatimuksiin vastataan huolehtimalla, että laitteita käytetään kestävällä tavalla ja että samalla panostetaan kuljetuksiin, logistiikkaan ja kestävään hankintaan. Cramo NXT -strategia antaa mahdollisuuden olla johtavassa asemassa vuokraustoimialan kestävän kehityksen edistämisessä. Se mahdollistaa myös digitaalisten palveluiden johtoaseman ja antaa edellytykset toimia alan johtavana palveluntarjoajana. Cramo NXT -strategia tuo liiketoiminnan taas askelta lähemmäksi kiertotaloutta.

 

2. Cramo Care – Vastuullisen liiketoiminnan malli
Cramo Care on vastuullisen liiketoiminnan malli, joka integroi kestävän kehityksen kaikkiin organisaation osiin. Se keskittyy vahvasti liike-elämän etiikkaan, työterveyteen ja -turvallisuuteen. Lisäksi sen päämääränä on pienentää ympäristövaikutuksia ja edistää Cramon aktiivista roolia yhteisöissä, joiden parissa se toimii.

 

Vastuullisuusstrategiamme mahdollistavat tekijät:

1. Arvonluontitavoitteet sisältävät sekä taloudellisia että kestävän kehityksen tavoitteita
Mittareidemme ja arvoa luovien tavoitteidemme avulla pystymme jatkuvasti seuraamaan ja parantamaan toimintaamme sekä vastaamaan asiakkaiden, sijoittajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien vaatimuksiin.

 

2. Ylätason vastuu on konsernin johtoryhmällä, toiminnallinen vastuu ja työntekijöiden sitouttaminen ovat maajohtajien vastuulla
Cramon johtoryhmällä on kokonaisvastuu strategiasta ja periaatteista. Maajohtajilla on vastuu niiden käyttöönotosta ja toteutuksesta paikallisesti.

 

3. Merkityksellisyyttä ja jatkuvaa parantamista vahvistetaan aktiivisella vuoropuhelulla kaikkien sidosryhmien kanssa sekä kärkitoimijoiden kanssa solmittavilla kumppanuuksilla ja yhteisillä kehityshankkeilla
Strategiset kumppanuudet johtavien asiantuntijoiden ja omien sidosryhmiemme kanssa luovat meille johtavan aseman kestävien vuokrausratkaisujen kehittämisessä.

 

Cramo ja jakamistalous

1. Kuluttajasta käyttäjäksi
Vastuullinen jakaminen on liiketoimintamme ydin. Vuokraustoiminta korvaa kuluttajan käsitteen käyttäjän käsitteellä, mikä mahdollistaa laitteiden tehokkaamman käytön ja vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen kysyntää.

Lue lisää

 

2. Uusiutumattomien polttoaineiden korvaaminen
Cramon tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä asteittain paitsi sisäisesti, myös asiakkaiden keskuudessa. Tavoitteenamme on, että energiakäyttöisen laitekantamme yksiköistä 90 % on sähkökäyttöisiä vuoteen 2023 mennessä ja että toimipisteissämme käytettäisiin yli 90-prosenttsesti uusiutuvaa sähköä.

Lue lisää

 

3. Kestävät hankinnat
Olemme tunnistaneet varteenotettavia kehityskohteita kestävien hankintojen osa-alueella. Tavoitteenamme on työskennellä alkuperäisten laitevalmistajien kanssa vähentääksemme entisestään vuokralaitteista aiheutuvaa ympäristöön kohdistuvaa ja yhteiskunnallista jalanjälkeä.

Lue lisää

 

4. Vuokralaitekannan elinkaaren pidentäminen
Laitekannan määräaikaishuollot sekä työmaatilojen kunnostaminen tai uusiminen ovat osa Cramon liiketoimintamallia, jonka tarkoituksena on pidentää vuokrayksiköiden elinkaarta.

Lue lisää

 

Cramo Care -sitoumukset ja periaatteet

Strategiset tavoitteet
  Strategiset tavoitteet Tavoitteet Tulokset 2019 Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Asiakkaista välittäminen Toimialan tyytyväisimmät asiakkaat CSI-asiakastyytyväisyysindeksi2 yli 75 75 75 73 72  
    Sähköllä toimivien yksiköiden osuus energiakäyttöisestä laitekannasta: 90 % vuoteen 20233 mennessä 85 % ei saatavilla ei saatavilla ei saatavilla  
Työntekijöistä välittäminen Nollataso työtapaturmissa Tapaturmataajuus LTIR4 0 vuoteen 2023 mennessä 9,7 8,85 9,9 13,7  
Ympäristövastuu Nollataso päästöissä Päästöt6 suhteutettuna liikevaihtoon (tonnia/M€) <15 tonnia/M€ vuoteen 2023 mennessä 19,47 tonnia/M€ 15,6 tonnia/M€ 17,5 tonnia/M€ 18,4 tonnia/M€  
Sosiaalinen vastuu Huippusijoitus liiketoiminnan eettisyydessä 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta (ihmisoikeudet, lahjonta, ympäristö) 0 18 0 0  

 

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai tavoite saavutettu     CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti     CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Painotettu keskiarvo. Pois lukien Unkari ja Slovakia tilastollisista syistä
3 Uusi mittari vuodesta 2019 alkaen
4 Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden
5 Vuoden 2018 tulos 9,5 on korjattu 8,8:ksi johtuen työtuntien määrän mukauttamisesta
6 CO2e -päästöt, scope 1 ja 2 (suhteessa myyntiin). Markkinapohjaista menetelmää käytetään sähkön CO2e -päästöjen laskemiseen
7 CO2e -päästöjen, scope 1 ja 2 suhteessa liikevaihtoon, kasvu johtui osittaisjakautumisesta vuonna 2019 ja KBS Infra -liiketoiminnan ostosta vuonna 2018. KBS Infra sisältyy ensimmäistä kertaa raportoituihin lukuihin vuonna 2019
8 Vuonna 2018 Cramon sisällä raportoitiin yksi seksuaalisen häirinnän tapaus. Yhtiö tutki tapauksen ja ryhtyi toimenpiteisiin, ja sitä myös kuultiin oikeudessa. Yhtiö ei ollut osapuolena oikeudellisessa prosessissa

Tavoitteena sidosryhmien odotusten ylittäminen

Kestävän kehityksen -strategian kulmakivi on olennaisuustarkastelu, jossa olemme tunnistaneet sidosryhmillemme tärkeimmät kestävän kehityksen osa-alueet ja oman toimintamme suurimmat vaikutukset koko arvoketjussa. Tavoitteemme on ylittää sidosryhmiemme asettamat vaatimukset.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat olleet myös osa olennaisuustarkastelua. Olemme tunnistaneet kolme tavoitetta, joihin toimillamme on suurin vaikutus:

Sustainable goals FI

Kestävän kehityksen strategiaamme kehitettäessä, nämä sekä kaikki muut tavoitteet on otettu huomioon.

Toimintamme suurimmat vaikutukset muodostuvat välittömän vaikutuspiirimme ulottumattomissa. Siksi teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa voidaksemme vastata näihin haasteisiin sekä hyödyntääksemme yhdessä löytämiämme ratkaisuja koko arvoketjussa.

Vaikutukset koko arvoketjussa
  Merkittävimmät kielteiset vaikutukset Merkittävimmät myönteiset vaikutukset
1. Toimitusketju
 • resurssien käyttö
 • ympäristöriskit
 • riskit terveydelle ja turvallisuudelle
 • korruptioriskit
 • ihmisoikeusriskit
 • innovaatioiden keskittäminen resurssitehokkuuteen, kiertotalouden lisäämiseen ja turvallisuuden parantamiseen
2. Cramo
 • resurssien käyttö
 • riskit terveydelle ja turvallisuudelle
 • vuokraaminen resurssitehokkaana vaihtoehtona omistamiselle
 • turvallisuuden parantaminen
 • vahvat arvot ja eettiset periaatteet
3. Kuljetus
 • resurssien käyttö
 • kuljetusten optimointi
4. Asiakkaat
 • resurssien käyttö
 • riskit terveydelle ja turvallisuudelle
 • korruptioriskit
 • resurssitehokkuus
 • jätteiden määrän vähentäminen
 • turvallisten työympäristöjen mahdollistaminen
5. Elinkaaren loppu
 • jäte
 • ympäristöriskit
 • riskit terveydelle ja turvallisuudelle
 • korruptioriskit
 • ihmisoikeusriskit
 • innovaatioiden keskittäminen kiertotalouden lisäämiseen
 • vanhentuneen kaluston hallittu hävittäminen

Cramo on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2009, ja sitoutuu toimimaan sen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyvien kymmenen periaatteen mukaisesti.

Tehokkaat sisäiset toimintatavat

Kestävän kehityksen malli asettaa toiminnallemme selkeät tavoitteet ja tavat tulosten ja tavoitteiden seuraamiseen. Sitoutumisemme vahvistamiseksi sekä varmistaaksemme ratkaisujemme laadun ja tarkoituksenmukaisuuden parannamme toimintaamme jatkuvasti.

Konserninlaajuisen toimintamallin mukaisesti jokaisessa toimintamaassa on oma Cramo Care -päällikkö. Yhdessä maajohtajien ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa he kehittävät Cramo Care -strategian mukaisia paikallisia kehitys- ja jalkautussuunnitelmia. Paikallinen tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelman kehittäminen ovat osa säännöllisesti seurattavaa liiketoiminnan suunnittelu- ja budjetointiprosessia.

Sisäinen organisaatio, roolit ja vastuut

Cramo pyrkii johtamaan kestävän kehityksen edistämistä vuokrausalalla ja vähentämään koko arvoketjun ympäristövaikutuksia. Vuokrausratkaisumme ovat turvallisia, resurssitehokkaita vaihtoehtoja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan tai ylittämään omien sidosryhmiensä vaatimukset ja odotukset.

Cramo Care -politiikka

Tavoitteena konserninlaajuinen ISO-sertifiointi

Tavoitteenamme ovat alan tyytyväisimmät asiakkaat ja johtava asema valituilla markkinoilla. Päätimme vuonna 2017, että kaikkien markkinoidemme tulee olla sertifioituja ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 45001- tai vastaavien standardien mukaisesti.

Vuonna 2019 jatkoimme työtä yhteisten konsernitason toimintaperiaatteiden, tavoitteiden ja prosessien laatimiseksi ja toteuttamiseksi; painottaen erityisesti laatua, ympäristöön liittyviä parannuksia sekä työterveyttä ja -turvallisuutta. Sekä Viro että Puola läpäisivät ISO 9001 -sertifiointiprosessin, ja ne edustavat nyt kahta Cramon viidestä sertifioiduista markkina-alueesta. Lisäksi Viro saattoi päätökseen ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifiointimenettelyt. Vuoden 2019 aikana tehtiin päätös pidentää kaikkien markkinoiden sertifioinnin takarajaa vuodesta 2020 vuoteen 2023.

Kestävän kehityksen edistäminen vuokrausalalla

Cramon omassa liiketoiminnassa ja vuokraustoimialalla vallitsevat pääosin samat kestävään kehitykseen liittyvät haasteet. Niihin vastaaminen edellyttää ajoittain yhteistyötä: European Rental Associationin (ERA) kestävän kehityksen toimikunta perustettiin vuonna 2013, ja Cramo on yksi sen aktiivisimmista jäsenistä. Cramo on myös ERA-järjestön tuoteturvallisuusasioista vastaavan teknologisen toimikunnan aktiivijäsen. Cramo edistää toimialansa kestävää kehitystä ERA-järjestön jäsenyyden kautta sekä yhdessä muiden vuokrausalan yritysten kanssa.

Vuonna 2019 ERA kartoitti vuokralaitteiden käytöstä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Eri käyttötavoista riippuen arvioitiin, että omistamiseen verrattuna vuokraaminen saattaa vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi – aina 30 %:sta yli 50 %:iin. Laitteiden hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavat tekijät olivat käytön intensiteetti, laitteen tarkoituksenmukainen käyttö, kuljetus sekä huoltotoimenpiteet.

Samana vuonna ERA käynnisti myös tavarantoimittajien kestävän kehityksen periaatteita arvioivan hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää koko toimialan kattava lähestymistapa kestävän kehityksen arviointiin. Kun tavarantoimittaja on kerran suorittanut arvioinnin, sitä voidaan myöhemmin käyttää vastaamaan vuokrausyritysten erilaisiin tarpeisiin ja pyyntöihin.

ESG Transparency 2

Nasdaq ESG Transparency -kumppani

Asiakkaiden, sijoittajien, työntekijöiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien täytyy voida luottaa siihen, että harjoitamme liiketoimintaa eettisesti, avoimesti ja lakeja noudattaen. Kuluneella strategiakaudella olemmekin erityisesti panostaneet kestävän kehityksen raportointiin. Vuonna 2019 Cramosta tuli Nasdaq ESG Transparency Partner -kumppani: Raportoimme jatkossa vuosittain ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon liittyvät tiedot Nasdaq ESG -palveluportaaliin. Tämä auttaa entisestään parantamaan toimintamme läpinäkyvyyttä.

CDP-arviointi

Cramon tahtotila on olla ilmasto- ja resurssitehokkain vuokrausratkaisuista vastaava yritys ja on osallistunut CDP-arviointiin vuodesta 2013 alkaen. Vuoden 2019 arvioinnissa Cramo arvioitiin luokkaan C (luokka D vuonna 2018). Parempi tulos osoittaa suurempaa tietoisuutta ja kykyä raportoida saavutuksistamme. Parannamme jatkuvasti johtamistapaamme ja kasvihuonekaasupäästöjen valvontaa.

Kohti kiertotaloutta

Kestävä kehitys on kiinteä osa strategiaamme, ja olemme varmistaneet asemamme alamme edelläkävijänä tällä alueella. Vuoden aikana päivitimme kestävän kehityksen strategiamme uuden Cramo NXT -liiketoimintastrategian mukaiseksi. Tulevina vuosina keskitymme kasvavassa määrin asiakkaiden kestävään koneiden ja laitteiden käyttöön, kuljetuksiin ja logistiikkaan sekä vastuulliseen hankintaan. Tavoitteemme ovat alamme tyytyväisimmät asiakkaat sekä yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa vuokrakoneiden ja -laitteiden ympäristö- ja sosiaalisen jalanjäljen pienentämiseksi.

Jatkamme myös sisäisen toiminnan parantamista integroimalla kestävän kehityksen kaikkialle  organisaatioon. Keskitymme vahvasti liike-elämän eettisyyteen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen, pienennämme ympäristövaikutuksiamme ja otamme aktiivisen roolin yhteisöissä, joissa toimimme.

Cramo NXT antaa mahdollisuuden olla johtavassa asemassa vuokraustoimialan kestävän kehityksen edistämisessä ja kiertotalouteen siirtymisessä.

2020

Uuden kestävän kehityksen strategian jalkauttaminen alkaa vuonna 2020. Jatkamme työtä konsernitason yhteisten toimintaperiaatteiden, tavoitteiden ja prosessien laatimiseksi ja juurruttamiseksi sekä keskitymme erityisesti laatuun, ympäristön tilan parantamiseen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen. Jatkamme myös kestävää kehitystä ja vastuullista jakamista koskevien kysymysten nostamista ERA-järjestön kautta sekä muissa foorumeissa.