Kestävä kehitys

Työtekijöistä välittäminen

Strateginen tavoite: Nollataso työtapaturmissa

Cramo tarjoaa kaikille työntekijöilleen turvallisen ja kannustavan työpaikan, jossa eri-ikäisillä ja eri taustoista tulevilla miehillä ja naisilla on yhtäläiset kehittymismahdollisuudet. Haluamme tarjota kannustavan ympäristön ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. Järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä suhtautuminen turvallisuuteen on aina etusijalla.

– Cramo Care -politiikka

Työntekijät
Aiheet Mittarit Tavoitteet Tulokset 2019 Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Työterveys ja turvallisuus LTIR (Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) 0 vuoteen 2023 mennessä 9,7 8,82 9,9 13,7  
  ISO 45001 tai vastaavan mukaisten toimintojen osuus (suhteessa liikevaihtoon) Kaikki toiminnot ISO 45001 tai vastaavan piirissä 2023 mennessä 64 % 61 % 63 % 60 %  
Moni​muotoisuus ja tasa-arvo Oikeudel​lisiin seuraa​muksiin johtaneiden tapausten määrä (ihmisoikeudet mukaan lukien syrjintä ja seksuaalinen häirintä) 0 oikeudel​lisiin seuraa​muksiin johtanutta tapausta 0 13 0 0  
  Naisten osuus työntekijöistä opera​tiivisessa toiminnassa (pois lukien pääkonttorin hallintotehtävät) 15 % vuoteen 2023 mennessä 11 % 11 % 10 % 11 %  
  Johtoteh​tävissä toimivien naisten osuus 20 % vuoteen 2023 mennessä 17 % 16 % 14 % 12 %  

 

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai tavoite saavutettu     CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti    CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Vuoden 2018 tulos 9,5 on korjattu 8,8:ksi johtuen työtuntien määrän mukauttamisesta
3 Vuonna 2018 Cramon sisällä raportoitiin yksi seksuaalisen häirinnän tapaus. Yhtiö tutki tapauksen ja ryhtyi toimenpiteisiin, ja sitä myös kuultiin oikeudessa. Yhtiö ei ollut osapuolena oikeudellisessa prosessissa

Olemme ottaneet onnistuneesti käyttöön ISO 45001 -standardia vastaavan työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmän Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Tavoitteemme on, että laatusertifiointi kattaa kaikki toimintamaamme.

Henkilöstölupaus

Cramon henkilöstölupauksessa – We are Shapers – korostuu päätöksemme keskittyä henkilöstömme kehittymisen tukemiseen, ja uskomme siihen, että juuri henkilöstömme on avainasemassa tulevaisuuden menestyksen ja jatkuvan kasvun saavuttamiseksi. Henkilöstölupauksemme selkeyttää, mitä työntekijämme voivat odottaa uran Cramolla heille tarjoavan. Yhteistyö, tiedon jakaminen, toisten tukeminen ja auttaminen sekä avarakatseisuus ja innovatiivisuus ovat asioita, joihin kannustamme.

Henkilöstölle tarjotaan lisäksi erilaisia vaihtoehtoja kehittää ja vaikuttaa omaan uraansa. Cramo Development on viitekehys, jonka puitteissa työntekijämme voivat kasvaa ja kehittyä koko sen ajan, kun he työskentelevät meillä. Viitekehys määrittelee minkälaista ammatillista osaamista ja käyttäytymistä eri tehtävätasoilla odotetaan. Odotukset perustuvat Cramon yhteisiin arvoihin ja strategiaan. Kehys antaa selkeää ja innostavaa tukea ja ohjausta jokaisen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun.

Shaper Award -palkinto

Palkitsemme henkilöitä, jotka ovat toimineet työssään roolimalleina muille ja vastanneet tai ylittäneet heidän työnkuvalleen asetetut odotukset. Palkintoja jaetaan sekä työntekijöille että esimiehille.

Vuoden aikana keskityimme lisäämään painoarvoa Cramon perusarvojen asettamiin odotuksiin sekä varmistamaan, että aiempaa enemmän työntekijöitä saatiin mukaan kilpailuun ja nimitettyä Shaper Award -ehdokkaaksi. Kaikkiaan lähes 90 nimitetyn joukosta valikoitui kolme voittajaa, joille myönnettiin koulutusavustus.

Työterveys ja työturvallisuus

Turvallisuuden kokonaisvaltaisessa edistämisessä asetamme aina etusijalle ennaltaehkäisevän työn, johon sisältyvät riskiarvioinnit ja potentiaalisten vaaratilanteiden tunnistaminen.

Esimiehet ovat järjestelmällisen ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön käyttöönotossa avainasemassa. Vuoden aikana koulutettiin kaikki Cramon Ruotsin esimiehet ja työsuojeluedustajat. Kaksi päivää kestäneessä koulutuksessa käytiin läpi turvallisuustyö sekä teoreettisesta näkökulmasta että käytännön esimerkkien avulla. Tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä tapaturmien nollatavoitteen saavuttamiseksi vaadittavista työasenteista ja käytännöistä.

Toukokuussa Cramo järjesti ensimmäistä kertaa Terveys, turvallisuus ja ympäristö -viikon Norjassa. Tavoitteena oli vahvistaa yhteistä turvallisuuskulttuuria ja varmistaa, että työntekijät ja sidosryhmät kokevat Cramon turvallisena, hyvinvointia edistävänä työpaikkana. Viikon aikana järjestettiin useita eri aktiviteetteja, kuten seminaareja ja tiimien kehittämistä sekä tietoa terveellisestä ruokavaliosta aina ystävällishenkisiin kisoihin toimipisteiden välillä. Konseptista tuli välittömästi erittäin suosittu.

Vuonna 2019 tapaturmataajuus (LTIR) kasvoi ja oli 9,7 (8,8 vuonna 2018). Poissaoloaste nousi ja oli 4,4 % (4,3 % vuonna 2018) ja poissaolopäivien määrä laski ja oli 0,12 % (0,22 % vuonna 2019). Tapaturmataajuuden tulos tarkoittaa sitä, että vuonna 2019 oli vähemmän vakavia onnettomuuksia kuin vuonna 2018.

Työterveys ja -turvallisuus aiheena johdon Cramo Care -tapaamisessa

Toukokuussa Cramo Care -johtajille ja paikallisille terveys- ja turvallisuusasiantuntijoille järjestettiin yhteinen kahden päivän tapaaminen. Tavoitteena oli kehittää Cramon yhteistä terveys- ja turvallisuusalustaa ja kohdistaa siinä erityishuomiota sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien odotuksiin.

Cramo Care johtajilla on avainasema kestävän kehityksen strategian käyttöönotossa. Eri aiheiset säännölliset tapaamiset, sekä paikan päällä että verkon yli, luovat vahvan pohjan tiedon ja kokemusten jakamiselle.

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet Cramolla

Monimuotoisuutta arvostava yrityskulttuuri vahvistaa mahdollisuuksiamme menestyä tulevaisuudessa. Pyrimme tarjoamaan eri-ikäisille ja eri taustoista tuleville miehille ja naisille yhtäläiset kehittymismahdollisuudet ja olemme määritelleet koko konsernia koskevan monimuotoisuuspolitiikan.

Naisten osuus työntekijöistä operatiivisessa toiminnassa oli 11 % (11 % vuonna 2018) ja johtotehtävissä toimivien naisten osuus oli 17 % (16 % vuonna 2018).

Erilainen kokemus- ja koulutustausta nähdään vahvuutena ja syrjintää, kaikissa sen olomuodoissa, pyritään ehkäisemään. Vuonna 2019 ei raportoitu yhtään syrjintään tai seksuaaliseen häirintään johtanutta tapausta.

Henkilöstöhallinnon kehittäminen lähemmäksi toimintoja

Vuonna 2019 päätettiin siirtää henkilöstöhallinnon kehittäminen lähemmäksi toimintoja ja osaksi paikallisten henkilöstöjohtajien toimenkuvaa. Kehittäminen oli vuosina 2016-2018 osa Cramon johtoryhmän tehtäviä. Päätös mahdollistaa paikallisten tarpeiden tehokkaamman huomioimisen.

2020

Vahva panostus terveyteen ja turvallisuuteen sekä sukupuolten tasa-arvoon jatkuu vuonna 2020. Jatkamme myös työterveyteen ja -turvallisuuteen tähtäävien yhteisten konsernipolitiikkojen, tavoitteiden ja prosessien luomista ja toimeenpanoa.

Työntekijöiden lukumäärä vuoden 2019 lopussa: 2 690

Monimuotoisuus - Sukupuoli 2019 (2018)

Monimuotoisuus – Ikä 2019 (2018)

Työsuhteet 2019 (2018)

Henkilöstö segmenteittäin¹ 2019 (2018)

1 Cramon kolme segmenttiä: Skandinavia (Ruotsi, Norja), Suomi ja Itä-Eurooppa (Suomi, Viro, Liettua, Puola) ja Keski-Eurooppa (Saksa, Itävalta, Unkari, Tsekin tasavalta, Slovakia)

Työsopimusten piirissä olevat työntekijät 2019

54 %

(61 % vuonna 2018)

Henkilöstön vaihtuvuus 2019

20 %

(19 % vuonna 2018)

Uudet työntekijät 2019
 

21 %

(21 % vuonna 2018)

Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä kattaa

2 641

98 % henkilöstöstä

Henkilöstön vaihtuvuus
  2019 2018
Yhteensä 518 486
Miehet 428 403
Naiset 90 83
     
-23 27 36
24-35 186 160
36-45 146 124
46-59 127 117
60- 32 49
Uudet työntekijät
  2019 2018
Yhteensä 560 550
Miehet 439 449
Naiset 121 101
     
-23 57 60
24-35 257 266
36-45 134 124
46-59 104 90
60- 8 10

Työntekijät operatiivisessa toiminnassa 2019 (2018)

Päälliköt 2019 (2018)

Hallituksen ja johtoryhmän sukupuoli- ja ikäjakauma

Hallitus 2019 (2018) 

Johtoryhmä 2019 (2018)

Hallituksen ikäjakauma 2019 (2018)

Johtoryhmän ikäjakauma 2019 (2018)

Terveys ja turvallisuus
  Yhteensä Skandinavia Suomi ja Itä-Eurooppa Keski-Eurooppa Konsernitoiminnot
Poissaoloaste1 4,4 % 4,4 % 3,7 % 5,9 % 2,1 %
- miehet 4,1 % 4,3 % 3,6 % 5,1 % 1,0 %
- naiset 5,7 % 4,7 % 4,3 % 9,4 % 3,9 %
           
Tapaturmataajuus2 9,7 8,2 8,0 16,3 0
- miehet 11,5 9,6 9,4 19,7 0
- naiset 0 0 0 0 0
           
Poissaolopäivät3 0,12 % 0,08 % 0,2 % 0,12 % 0 %
- miehet 0,15 % 0,09 % 0,24 % 0,15 % 0 %
- naiset 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

 

1 Poissaolopäivät yhteensä/työpäivät yhteensä
2 Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet työtapaturmat/miljoona työtuntia
3 Poissaolopäivät, jotka johtuvat työtapaturmista/työpäivät yhteensä