Kestävä kehitys

Ympäristövastuu

Strateginen tavoite: Nollataso päästöissä

Cramo haluaa olla ilmasto- ja resurssitehokkain vuokrausratkaisuja tarjoava yritys. Pyrimme jatkuvasti pienentämään ilmastovaikutustamme vähentämällä energiankäyttöä ja päästöjä, vaihtamalla uusiutuviin energianlähteisiin, vähentämällä materiaalien käyttöä ja kierrättämällä materiaaleja, vähentämällä jätettä ja käsittelemällä ongelmajätettä oikein. Noudatamme varovaisuusperiaatetta ympäristöasioihin liittyen niin hankintapäätöksissä, toimittajien valinnassa kuin vuoropuhelussa asiakkaidemme kanssa.

– Cramo Care -politiikka

Ympäristövastuu
Aiheet Mittarit Tavoitteet Tulokset 2019 Tulokset 2018 Tulokset 2017 Tulokset 2016 Edistyminen1
Resurssi​​tehokkuus CO2e -päästöt, scope 1 ja 22 (suhteessa liikevaihtoon) <15 tonnia/M€ vuoteen 2023 mennessä (= yli 20 % vähennys vuoden 2019 tasosta) 19,43 tonnia/M€ 15,6 tonnia/M€ 17,5 tonnia/M€ 18,4 tonnia/M€  
  Uusiutuvan sähkön osuus4,5 >90 % vuoteen 2023 mennessä 82 % 75 % ei saatavilla ei saatavilla  
  Energian​kulutus, scope 1 ja 2 (suhteessa liikevaihtoon) <100 MWh/M€ vuoteen 2023 mennessä (yli >10 % vähennys vuoden 2019 tasosta) 113,76 MWh/M€ 92,5 MWh/M€ 89,2 MWh/M€ 94,5 MWh/M€  
  Sekajätteen osuus7 <15 % vuoteen 2023 mennessä 23 % 28 % 30 % 38 %  
  ISO 14001 -standardi​soitujen toimintojen osuus (suhteessa liikevaihtoon) Kaikki toiminnot ISO 14001 -standardin mukaisia vuoteen 2023 mennessä 75 %8 80 % 81 % 82 %  

 

1  CRAMO Joo nappula Taulukko Käynnissä – edistyy erinomaisesti tai tavoite saavutettu     CRAMO Vaiheessa nappula Taulukko Käynnissä – edistyy suunnitellusti     CRAMO Ei nappula Taulukko Käynnissä – ei edisty suunnitellusti
2 Markkinalähtöinen menetelmä, jota käytetään sähkön CO2e päästöjen laskentaan
3 CO2e -päästöjen, scope 1 ja 2 suhteessa liikevaihtoon, kasvu johtui osittaisjakautumisesta vuonna 2019 ja KBS Infra -liiketoiminnan ostosta vuonna 2018. KBS Infra sisältyy ensimmäistä kertaa raportoituihin lukuihin vuonna 2019
4 Uusi mittari vuodesta 2019
5 Sähkö sertifioitu Alkuperätakuun tai muun vastaavan mukaisesti
6 Energiankulutuksen, scope 1 ja 2 suhteessa liikevaihtoon, kasvu johtui osittaisjakautumisesta vuonna 2019 ja KBS Infra -liiketoiminnan ostosta vuonna 2018. KBS Infra sisältyy ensimmäistä kertaa raportoituihin lukuihin vuonna 2019
7 Pois lukien Itävalta, Saksa ja Unkari johtuen vaikeudesta saada tarvittavaa informaatiota toimittajilta vuosina 2016, 2017 ja 2018
8 ISO 14001 -standardoitujen toimintojen osuus suhteessa liikevaihtoon laski, johtuen osittaisjakautumisesta vuonna 2019 ja KBS Infra -liiketoiminnan ostosta vuonna 2018. KBS Infra sisältyy ensimmäistä kertaa raportoituihin lukuihin vuonna 2019

 

ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä on käytössä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Käynnissä olevan sertifioinnin on tarkoitus kattaa kaikki Cramon markkina-alueet.

Energiatehokkuuden parantaminen

Kuljetusten, valaistuksen ja lämmityksen vaatiman energiankulutuksen pienentäminen on kestävän kehityksen edistämiseksi tekemämme työn ytimessä. Vuokrauspalvelumme kattaa koneiden, laitteiden ja työmaatilojen kuljettamisen asiakkaille sekä toimipisteidemme välillä. Pyrimme kuljetusten optimoinnilla ja fiksuilla ajotavoilla vähentämään kuljetusten määrää ja kestoa ja tätä kautta myös päästöjä.

Sähkön ja lämmityksen käytön systemaattinen vähentäminen edellyttää jatkuvaa energian käytön seurantaa toimipisteissämme ja pääkonttorissamme. Vuonna 2019 Cramo otti Ruotsissa käyttöön uuden energianseurantajärjestelmän. Se ilmoittaa reaaliaikaisesti sähkön ja lämmityksen käytön poikkeamista ja mahdollistaa nopeat korjaustoimenpiteet mahdollisten puutteiden ilmetessä. Se antaa myös mahdollisuuden seurata tehtyjen toimenpiteiden tehokkuutta reaaliaikaisesti. Uusi energianseurantajärjestelmä auttaa osaltaan Cramoa energiankäytön hallinnassa ja tekee paremman energiatehokkuuden priorisoinnista helpompaa.

Vuoden 2019 aikana Lounais-Suomen palvelukeskus siirtyi uusiin tiloihin. Uudessa palvelukeskuksessa on käytössä maalämpö ja se on paremmin eristetty, mikä vähentää energiankulutusta yli 50 %. Se on myös parempi työympäristö ja antaa paremmat mahdollisuudet hallita käytössä olevan tilan määrää ja siten vähentää ympäristövaikutuksia.

Energian käyttö, scope 1 ja 2 suhteessa liikevaihtoon, kasvoi vuonna 2019, ja oli 113,7 MWh/M€ (92,5 MWh/M€ vuonna 2018). Kasvu johtui osittaisesta jakautumisesta vuonna 2019 ja KBS Infra -liiketoiminnan ostosta vuonna 2018.

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen

Energiankäyttö on kriittistä Cramon toiminnan kannalta. Pyrimme jatkuvasti pienentämään ilmastovaikutuksiamme vähentämällä energian käyttöä ja siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin aina kun mahdollista. Vuonna 2019 Saksa ja Itävalta siirtyivät uusiutuvaan energiaan, joka lisäsi uusiutuvista energialähteistä saatavan energian käyttöä 75 prosentista 82 prosenttiin konsernitasolla.

CO2e, scope 1 ja 2 suhteessa liikevaihtoon, kasvoi vuonna 2019, ja oli 19,4 tonnia/M€ (15,6 MWh/M€ vuonna 2018). Kasvu johtui osittaisesta jakautumisesta vuonna 2019 ja KBS Infra -liiketoiminnan ostosta vuonna 2018.

Liikematkustamisen vähentäminen

Pyrimme myös pienentämään ilmastovaikutustamme vähentämällä liikematkustamista. Suosimme verkko- ja puhelinpalaverien järjestämistä aina kun mahdollista. Myös videoneuvottelujen käyttö on laajentunut koko konsernissa. Liikematkojen CO2e-päästöt lentomatkojen osalta olivat 570 tonnia vuonna 2019. Suurin osa lentomatkoista tapahtui Euroopassa, Cramon toimintamaiden sisäisinä tai välisinä lentoina.

Jätteiden lajitteluun keskitytään

Pyrimme jatkuvasti lisäämään materiaalitehokkuutta ja vähentämään erityisesti sekajätteen ja kaatopaikalle menevän jätteen osuutta. Kehitystoimiimme sisältyvät myös ongelmajätteen käsittely ja kierrätettävän jätteen osuuden lisääminen.

Suurimmassa osassa toimipisteitä, mukaan lukien pääkonttorillamme, jätteiden lajittelu ja kierrätys ovat arkipäivää. Kaikissa maissa ei kuitenkaan ole valmiiksi tarjolla tehokkaita ratkaisuja jätteiden käsittelyyn, joten selvitämme itse eri vaihtoehtoja jätteiden lajittelun ja kierrätyksen parantamiseksi.

Sekajätteen osuus pieneni vuonna 2019 ja oli 23 % (28 % vuonna 2018).

2020

Jatkamme energiatehokkuuden ja jätteiden käsittelyn parantamista myös vuonna 2020. Työ jatkuu erityisesti ympäristönäkökulma huomioiden, yhteisten konsernitason toimintaperiaatteiden, tavoitteiden ja prosessien laatimisessa ja toteuttamisessa.

 

Päästöt, tonnia CO2e
  Yhteensä Skandinavia Suomi ja Itä-Eurooppa Keski-Eurooppa
Suora energian käyttö (Scope 1) 8 391 2 336 2 732 3 323
– kuljetus 7 709 2 156 2 618 2 935
– kiinteät polttoainelähteet 682 180 114 388
         
Ostettu energia (Scope 2) 3 461 593 2 366 502
– sähkö 2 137 49 1 702 386
– lämmitys 1 324 544 664 116

 

Energian käyttö, MWh
  Yhteensä Skandinavia Suomi ja Itä-Eurooppa Keski-Eurooppa
Suora energian käyttö (Scope 1) 33 845 9 638 10 990 13 217
– kuljetus 30 691 8 641 10 404 11 646
– kiinteät polttoainelähteet 3 154 997 586 1 571
         
Ostettu energia (Scope 2) 35 736 24 247 9 516 1 973
– sähkö 21 945 15 515 5 112 1 318
– lämmitys 13 791 8 732 4 404 655

 

Jätteet ja kierrätys
  Yhteensä Skandinavia Suomi ja Itä-Eurooppa Keski-Eurooppa1
Jätteen kokonaispaino tonneissa 5 971 2 965 1 445 1 561
         
Josta:        
– vaaraton jäte 4 815 2 413 1 377 1 025
– ongelmajäte 1 156 552 68 536
         
Josta:        
– lajiteltu jäte 4 625 2 575 1 059 992
– sekajäte 1 346 390 386 569
         
Vaarattoman jätteen käsittelytavat, %        
– kierrätys 1 857 971 607 279
– kaatopaikka 267 105 97 65
– jätteenpolttolaitos 1 813 1 160 431 222
– muu 13 0 8 5
– määrittelemätön1 865 177 234 454
         
Ongelmajätteen käsittelytavat, %        
– kierrätys 569 505 61 3
– kaatopaikka 15 15 2 2
– jätteenpolttolaitos 94 36 1 57
– muu 2 0 0 2
– määrittelemätön1 476 0 4 472

1 Kaiken jätteen käsittelystä vastaavat luotettavat toimijat kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Tietoa jätteenkäsittelymenetelmästä ei ole saatavilla