Strategia ja arvonluonti

Cramo NXT -strategia keskittyy kasvuun ja erottautumiseen

Loimme uuden vision ja strategian, jotka palvelevat paremmin kone- ja laitevuokraukseen keskittyvän yrityksemme kasvu- ja muita strategisia tavoitteita. Aiomme hyödyntää markkinan mahdollisuudet erottautumalla tarjoomalla, joka mahdollistaa paremman tuottavuuden asiakkaillemme. Asiakkaiden päähuolenaiheiden syvällinen ymmärtäminen on keskeistä menestyksellemme.

Analysoimme perusteellisesti toimintaympäristömme ja asiakkaidemme päähuolenaiheet kone- ja laitevuokraukseen keskittyvän yrityksen näkökulmasta voidaksemme luoda Cramolle uuden vision ja strategian.

Analyysi osoitti, että parempi tuloksentekokyky ja erottautuminen ovat kone- ja laitevuokrausyrityksen kriittisimpiä menetystekijöitä tulevaisuudessa. Tunnistimme myös merkittäviä mahdollisuuksia ydinliiketoimintamme, kone- ja laitevuokrauksen, kasvattamiseen esimerkiksi vahvistamalla toimintaamme teollisuussegmentissä. Tärkein löydös, jonka keskustelut avainasiakkaiden kanssa tuottivat, oli tieto siitä, että heidän päähuolenaiheensa liittyvät vahvasti rakennusprojektien tuottavuuteen. Näihin huolenaiheisiin me pystymme vastaamaan palveluidemme ja digitaalisten ratkaisujemme avulla.

Perustuen näihin löydöksiin ja syvälliseen ymmärrykseen eri markkinoista, joilla toimimme, määrittelimme ja aloimme jalkauttaa uutta visiota ja strategiaa, joiden uskomme tukevan parhaiten kasvua ja tulevaa menestystä alamme huippuyrityksenä.

Uusi visiomme on Your productivity partner in rental and beyond. Aiomme saavuttaa visiomme tarjoamalla asiakkaille lisäarvopalveluita, jotka myös erottavat meidät kilpailijoista.

Cramo NXT -strategia keskittyy kasvuun, toiminnan tehokkuuden edelleen parantamiseen, markkina-aseman vahvistamiseen teollisuussegmentissä, palvelutarjooman lisäämiseen ja asiakkaiden tehokkuutta parantavien innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Olemme myös määritelleet neljä mahdollistajaa, jotka tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamista. Arvomme – luotettavuus, luovuus ja sitoutuminen – säilyvät muuttumattomina.

 

Video pääomamarkkinapäiviltä syyskuussa 2019 kiteyttää Cramon vision, Cramo NXT -strategian ja taloudellisen tavoitteet.

Huipputason suorituskyky läpi koko organisaation

  • toimintamme tehokkuuden parantaminen vahvistamalla edelleen Cramon asemaa eurooppalaisena kone- ja laitevuokrauksen johtavana toimijana

Tavoite:
Alan 1. tai 2. toimijan asema kaikilla relevanteilla paikallisilla markkinoilla

Lue lisää

Vahva asema teollisuussegmentissä

  • liiketoiminnan laajentaminen ja rakennustoimialan syklisyyden tasapainottaminen

Tavoite:
30 % liikevaihdosta teollisuussegmentistä

Lue lisää

Alan johtava palveluntarjoaja

  • erottautuva palvelutarjooma, joka edistää pitkiä asiakassuhteita, mahdollistaa lisäarvoedut asiakkaille ja vahvistaa samalla kone- ja laitevuokrausta

Tavoite:
30 % liikevaihdosta palveluista

Lue lisää

Vuokraustoimialan digijohtaja

  • asiakkaiden tuottavuuden parantaminen digitaalisilla ratkaisuilla mahdollistaa ylivoimaisen asiakaskokemuksen ja tuottavuuden

Tavoite:
100 % maanrakennuskoneista ja nostinkalustosta digitaalisesti yhdistetty

Lue lisää

Uudet taloudelliset tavoitteet keskittyvät kasvuun ja toiminnan tehokkuuteen

Olemme määritelleet Cramo NXT -strategian pohjalta neljä uutta taloudellista tavoitetta strategiakaudelle 2019–2023.  Ne sisältävät tavoitteet kasvuun, pääoman tehokkuuteen, velkaantumiseen ja omistajille tuotettuun arvoon liittyen, ja tarjoavat näin ollen hyvän tasapainon kasvun ja toiminnan tehokkuuden välillä.

Taloudelliset tavoitteet 2019–2023

  • Kaksinumeroinen EPS-kasvu vuosien 2019–2023 aikana¹
  • Operatiivinen ROCE² >15 % vuoden 2023 loppuun mennessä
  • Nettovelat/käyttökate alhaisempi kuin 3,0x
  • Osingonjakosuhde >50 % osakekohtaisesta tuloksesta (EPS)³

1 Vuosittainen keskimääräinen kasvu (vertailukelpoinen EPS)
2 Ilman liikearvoa ja aineettomia hyödykkeitä. Operatiivinen ROCE = EBITA jaettuna aineellisilla hyödykkeillä ja nettokäyttöpääomalla (keskimääräinen)
3 Ylimääräinen pääoma voidaan jakaa omistajille osinkojen tai omien osakkeiden takaisin ostojen muodossa

Kokonaisvaltainen lähestyminen kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys on kiinteä osa strategiaamme, ja olemme varmistaneet asemamme alamme edelläkävijänä tällä alueella. Vuoden aikana päivitimme kestävän kehityksen strategiamme uuden Cramo NXT -liiketoimintastrategian mukaiseksi. Tulevina vuosina keskitymme kasvavassa määrin asiakkaiden kestävään koneiden ja laitteiden käyttöön, kuljetuksiin ja logistiikkaan sekä vastuulliseen hankintaan. Tavoitteemme ovat alamme tyytyväisimmät asiakkaat sekä yhteistyö asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa vuokrakoneiden ja -laitteiden ympäristö- ja sosiaalisen jalanjäljen pienentämiseksi. 

Jatkamme lisäksi oman toimintamme parantamista integroimalla kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kaikkiin organisaatiomme osiin. Keskitymme jatkossakin voimakkaasti liiketoimintaetiikkaan, työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja aktiiviseen rooliin niissä yhteisöissä, joissa toimimme.

Cramo NXT mahdollistaa meille johtavan aseman kestävän kehityksen edistämisessä vuokrausalalla ja siirtymisen kohti kiertotaloutta.

Kestävän kehityksen strategiset tavoitteet

Asiakkaista välittäminen

Strateginen tavoite: Alan tyytyväisimmät asiakkaat
Tavoite: Asiakastyytyväisyysindeksi >75
Tavoite: Sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden osuus 90 % energiaa kuluttavasta kalustostamme

Työntekijöistä välittäminen

Strateginen tavoite: Nollataso työtapaturmissa
Tavoite: Tapaturmataajuus LTIR¹ nolla vuoteen 2023 mennessä

Ympäristövastuu

Strateginen tavoite: Nollataso päästöissä
Tavoite: Päästöt² (t/M€ liikevaihto) <15 t/M€ vuoteen 2023 mennessä

Sosiaalinen vastuu

Strateginen tavoite: Huippusijoitus liiketoiminnan eettisyydessä
Tavoite: 0 oikeudellisiin seuraamuksiin johtanutta tapausta

1 Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden
2 CO2e -päästöt, scope 1 ja 2 suhteutettuna liikevaihtoon. Markkinapohjaista menetelmää käytetään sähkön CO2e-päästöjen laskemiseen