Toimitusjohtajan katsaus

Viemme Cramon seuraavalle tasolle

Vuonna 2019 keskityimme puhtaasti kone- ja laitevuokraukseen keskittyvän Cramon kehittämiseen ja vahvistamiseen. Määrittelimme innostavan vision ja erottautuvan strategian, joiden toteuttaminen käynnistettiin innokkaasti koko henkilöstömme voimin. Olemme nyt hyvin valmistautuneista ottamaan harppauksen kohti entistä vahvempaa asemaa alallamme Euroopassa.

Vuosi 2019 oli Cramolle sekä menestyksekäs että haasteellinen. Cramon osittaisjakautuminen vietiin onnistuneesti päätökseen kesäkuun 2019 lopulla. Monimutkaisen yritysjärjestelyn läpivieminen vaati kovaa työtä kaikissa toimintamaissamme. Olen erittäin vaikuttunut ja ylpeä henkilöstömme valtavasta työpanoksesta.

Markkinoiden lisääntynyt epävakaus ja kasvun tasoittuminen vaikuttivat siihen, että vuosi 2019 oli Cramolle tulosmielessä haastava. Konsernin liikevaihto ja liikevaihdon orgaaninen kasvu pienenivät hieman, ja kuten ennustettua, kannattavuutemme oli heikompi kuin vuonna 2018. Konsernin kassavirta oli kuitenkin vahva.

Havaittuamme, että vuoden tuloskehitys ei ollut tyydyttävä, käynnistimme konserninlaajuisen tuloskehityksen tehostamisohjelman vahvistaaksemme kilpailuasemaamme kiristyvässä markkinatilanteessa ja parantaaksemme tuloksentekokykyämme. Ohjelman tarkoituksena oli optimoida organisaation koko ja toiminnan kustannukset vastaamaan jakautumisen jälkeistä tilannetta ja, tämän tuloksena, saavuttaa virtaviivaisempi kustannuspohja. Ohjelma toteutettiin kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä ja sen täydet vaikutukset saavutetaan vuonna 2020. Iso osa kesää ja syksyä omistettiin strategian luomiselle ja uusien taloudellisten tavoitteiden määrittelemiselle liittyen kasvun lisäämiseen, pääoman tehokkuuteen, velkaantuneisuuteen sekä osakkeenomistajille tuotettuun tuottoon. 

Strategiamme toteuttaminen tekee meistä asiakkaidemme tuottavuuskumppaneita

Kone- ja laitevuokraukseen keskittymisen myötä Cramossa on alkanut uusi, innostava vaihe yrityksen kehittämiseksi kohti sen täyttä potentiaalia. Lähtökohtamme ovat vakaat: markkina-asemamme Euroopassa on vahva ja olemme alamme tunnustettu edelläkävijä kestävässä kehityksessä ja digitalisaatiossa – molemmat alueita, joilla haluamme jatkaa kehityksen kärjessä.

Epäilyksettä Cramo, jolle mittava kalusto, vahva paikallinen läsnäolo sekä laaja palvelu- ja ratkaisutarjooma tuo uskottavuutta, on yhä yksi asemaltaan kaikkein vahvimmista alan toimijoista markkinoilla. Vahvat arvomme – sitoutuminen, luotettavuus ja luovuus – ovat kiinteä osa yritystämme ja etu vahvojen asiakassuhteiden luomisessa. Uusi strategiamme, Cramo NXT, valmistaa meitä tulevaisuuteen neljän päätavoitteen kautta. Varmistamme markkina-asemamme huipputason suorituskyvyllä, laajentumalla teollisuussegmentissä, lisäämällä digitalisaatiota sekä parantamalla palveluidemme kaupallistamista.

Yrityksemme on kautta historiansa tarttunut markkinoiden mahdollisuuksiin, ja aiomme tehdä niin myös jatkossa. Strategiamme, Cramo NXT, on olennainen osa erottautumistamme, joka perustuu asiakkaille tuottamaamme arvoon ja visiomme, Your productivity partner in rental and beyond, toteuttamiseen.

Painopiste toiminnan kannattavuudessa ja kasvussa

Toimipisteverkostomme suorituskyky on toimintamme kannattavuuden ja liiketoiminnan kasvun perusta. Tähän sisältyy oikean markkinapeiton, tuotevalikoiman, logistiikkatoimintojen ja kaluston käyttöasteen varmistaminen, jotta voimme optimoida kustannuspohjan ja parantaa tulovirtoja. Tavoittelemme toimipisteverkostoa, jossa jokainen toimipiste parantaa osaltaan kannattavuuttamme. Markkina-asemamme on tärkeä osa kasvutarinaamme. Aiomme sopeuttaa maantieteellistä jalanjälkeämme saavuttaaksemme johtavan aseman ykkös- tai kakkostoimijana markkinoilla, joilla toimimme. Markkinapaikka voi olla alue tai kokonainen maa. Haluamme muokata liiketoimintaympäristöä ja edistää laite- ja konevuokrausmarkkinan tarjoamaa asiakaskokemusta. Vahva asema mahdollistaa skaalautuvuuden hyödyntämisen, mikä puolestaan lisää toiminnan tehokkuutta. 

Tehokkaaseen toimintaan sisältyy liiketoimintaprosessiemme vahvistaminen ja kehittäminen toimintatapojemme parantamiseksi edelleen. Digitalisaatio ja kasvavat asiakasvaatimukset asettavat organisaatiomme uusien haasteiden eteen. Hyödyntämällä parhaiden käytäntöjen jakamista yhdessä uusien työkalujen kehittämisen kanssa voimme luoda uusia työtapoja, joilla lisäämme paitsi omaa, myös asiakkaidemme tehokkuutta.

Erottaudumme innovatiivisen palvelutarjooman avulla

Palvelut, jotka erottavat meidät kilpailijoista, ovat keskeinen osa visiomme toteuttamista. Asiakkaat odottavat yhä edistyksellisempiä palveluita, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja ratkaisevat heidän keskeisiä huolenaiheitaan, jotka liittyvät tuottavuuteen, kestävään kehitykseen ja turvallisuuteen. Aiomme hyödyntää tätä potentiaalia tarjoamalla laajan valikoiman digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia edistyksellisiä työmaalogistiikka- ja muita palveluita, jotka auttavat asiakkaita työmaiden tehokkuuden parantamisessa.

Olemme ottaneet johtavan aseman alamme digitalisaation edistämisessä. Alkuvuodesta 2019 lanseeraamamme verkkoportaali ja kaksi mobiilisovellusta saivat erittäin hyvän vastaanoton. Aiomme jatkaa innovatiivisten, asiakkaiden tarpeisiin ja digitaalisesti yhdistetyn kaluston keräämiin tietoihin perustuvien digitaalisten palveluiden luomista. 

Jatkoimme keskittymistä kestävään kehitykseen ja henkilöstöön

Kestävä kehitys on kiinteä osa strategiaamme, ja olemme varmistaneet alamme edelläkävijän aseman tällä alueella. Olemme investoineet Cramo Care -ohjelman kehittämiseen ja tehneet järjestelmällistä työtä kestävän kehityksen tulostemme parantamiseksi. Seuraava askel on vahvempi keskittyminen kiertotalouteen ja sen kehittäminen osana liiketoimintaamme. Osallistuimme yhdessä merkittävän asiakkaamme kanssa projektiin, jossa tutkittiin CO2-päästöttömän rakennusprojektin edellytyksiä. Tehtävämme oli tunnistaa, kuinka voisimme eliminoida kalustomme hiilijalanjäljen. 

Henkilöstölupauksemme ”We are Shapers” korostaa keskittymistämme henkilöstön kehittämiseen. Tiedämme, että ihmiset ovat avainasemassa tulevaisuuden menestyksen kannalta. Vastaamme siitä, että henkilöstön kehittäminen on linjassa liiketoimintastrategiamme kanssa ja että ihmiset ovat keskeisessä asemassa toiminnassamme. Me tunnistamme monimuotoisuuden ja tasa-arvon merkityksen innovaatioihin ja kestävään kehitykseen kannustavan kulttuurin rakentamisessa.

Boelsin julkinen ostotarjous kaikista Cramon osakkeista toteutui vuoden 2020 puolella

Eurooppalaisen kone- ja laitevuokrausalan konsolidoituminen, johon myös Cramo on osallistunut aktiivisesti, jatkui intensiivisenä. 11.11.2019 Boels Topholding B.V., yksi Euroopan maineikkaimmista konevuokrausyhtiöistä, ja Cramo allekirjoittivat yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Boels teki vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Cramon liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Ostotarjous hyväksyttiin 5.2.2020.

Cramon ja Boels Rentalin yhdistyminen luo kilpailukykyisemmän organisaation, joka on paremmassa asemassa suurempaa kasvua ja parempaa kannattavuutta silmällä pitäen ja jolla on taloudellista vahvuutta hallita paremmin markkinan haasteita ja tasoittaa talouden epävakautta. Strategisesti onnistuneessa yhdistymisessä hyödynnetään kummankin yrityksen vahvuuksia. Täydentyvä maantieteellinen peitto, vahvempi, yhteinen läsnäolo Manner-Euroopassa, yhteisten toimintojen mahdollistama optimoitu tuote- ja palvelutarjooma ja ensiluokkaisten tiimien yhdistämisellä saavutettava parempi vuokrauksen asiantuntijuus ovat esimerkkejä siitä, millä keinoin yhdistynyt yhtiö saavuttaa johtavan vuokrausalan toimijan aseman Euroopassa niin laadulla kuin koolla mitattuna.    

Cramo on valmis siirtymään seuraavalle tasolle

Olemme tehneet oikeita toimenpiteitä suorituksemme parantamiseksi ja luoneet perustan kilpailijoista erottautumiselle. Innovatiivisten ratkaisujen, digitaalisen tarjooman ja sitoutuneiden työntekijöiden ansiosta meillä on hyvät edellytykset tarttua mahdollisuuksiin, joita muuttuvat markkinat ja asiakastarpeet luovat. Olemme nyt aloittamassa uutta vaihetta, ja olen erittäin innostunut Cramon viemisestä seuraavalle tasolle.

Olemme nyt aloittamassa uutta vaihetta, ja olen erittäin innostunut Cramon viemisestä seuraavalle tasolle.

Parhain terveisin,

Leif Gustafsson
Toimitusjohtaja

Taloudelliset tavoitteet 2019–2023

  • Kaksinumeroinen EPS-kasvu vuosien 2019–2023¹ aikana
  • Operatiivinen ROCE² > 15 % vuoden 2023 loppuun mennessä
  • Nettovelat/käyttökate alhaisempi kuin 3,0x  
  • Osingonjakosuhde > 50 % osakekohtaisesta tuloksesta (EPS)³

1 Vuosittainen keskimääräinen kasvu (vertailukelpoinen EPS)
2 Ilman liikearvoa ja aineettomia hyödykkeitä. Operatiivinen ROCE = EBITA jaettuna aineellisilla hyödykkeillä ja nettokäyttöpääomalla (keskimääräinen)
3 Ylimääräinen pääoma voidaan jakaa omistajille osinkojen tai omien osakkeiden takaisin ostojen muodossa